Vértes Attila
Vértes Attila

2023. december 10. Vasárnap

Vértes Attila

vegyészmérnök, közgazdász

Születési adatok

1934. október 10.

Türje, Zala vármegye

Halálozási adatok

2011. december 31.

Budapest

Temetési adatok

2011. január 17.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Vértes György hentessegéd, majd önálló kisiparos, hentesüzlet-vezető, Nagy Erzsébet. Testvére: Vértes Árpád, Hévíz polgármestere. F: 1959-től Kuti Irén, a Chemolimpex külkereskedelmi bonyolítója. Fia: Vértes Attila (1961–).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a keszthelyi gimnáziumban éretts. (1953), a BME Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági Kémiai és Élelmiszer-ipari Szakán végzett (1958), az MKKE Külkereskedelmi Szakán mérnök-közgazdász okl. szerzett (1960). A kémiai tudományok kandidátusa (Moszkva, 1965; honosítva: Bp., 1965), doktora (1974), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

A Medimpex Külkereskedelmi Vállalat mérnök-üzletkötője (1958–1960), az ELTE TTK Fizikai Kémiai és Radiológiai Tanszék tanársegéde (1960–1962); közben a moszkvai Lomonoszov Egyetem Radiokémiai Tanszék aspiránsa (1962–1965), egy. adjunktusa (1965–1968), a Magkémiai Tanszék egy. docense (1968–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–2004. jún. 10.) és az MTA–ELTE Nukleáris Szerkezetvizsgáló Kutatócsoport vezetője (1990–1999). Newcastle-ban (1969) és Münchenben vendégkutató (1970), a Lehigh Egyetem (USA, 1976–1977, 1982, 1986), a Tokiói Egyetem (1987), a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem vendégprofesszora (1991, 1992). A moszkvai Lomonoszov Egyetem Kémiai Fakultásának aspiránsa (1962–1965). Magkémiával foglalkozott, a Mössbauer-spektroszkópia és az ún. pozitronannihilációs vizsgálómódszerek magyarországi bevezetője. Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el ezen módszereknek a korróziós kutatásokban, az oldatszerkezeti vizsgálatokban, a szupravezetők tanulmányozásában, ill. a fullerénvegyületek szerkezet-meghatározásában történő bevezetése terén. Különösen értékes tudományszervezői tevékenysége: ő indította el az őszi Radiokémiai Napok nevű tudományos konferenciát, amely a magyarországi radiokémikusok évenkénti legjelentősebb seregszemléjévé vált.

Emlékezet

Budapesten (Rózsadomb, II. kerület Mandula utca 26/a.) élt és tevékenykedett, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Radiokémiai Bizottsága elnöke (1993–2005), Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottsága, Sugárhatás-kémiai Munkabizottsága, Tudományetikai Bizottsága tagja. A Doktori Tanács póttagja. A Mössbauer-spektroszkópia Alkalmazásai Nemzetközi Testületében (International Committee of Applied Mössbauer Effect, ICAME) Magyarország képviselője.

Elismerés

A glasgow-i Kaledóniai Egyetem díszdoktora (1996). Széchenyi-díj (2001), Hevesy Medal (Guilford, 2004), Pro Universitate Díj (ELTE, 2005), az Amerikai Kémiai Társaság Díszoklevele (2010).

Szerkesztés

A Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (1980–2010), a Structural Chemistry (1990–2010), a Models in Chemistry, ill. a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Béta-sugárreflexiós vizsgálatok. Holló Jánossal, Szejtli Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1962)
Jodidionok öndiffúziójának vizsgálata. Lengyel Sándorral, Tamás Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
Lágy, nem karakterisztikus röntgensugarak keletkezési effektusának analitikai alkalmazása. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1965)
A gammasugáranyag kölcsönhatáskor keletkező nem karakterisztikus lágy röntgensugárzás. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
Radioaktív izotópokkal gerjesztett röntgensugárzás spektroszkópiai vizsgálata. 1–3. Beck Mihállyal, Suba Lászlónéval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967–1968
angolul: Journal of Radioanalytical Chemistry, 1969)
Magnetic Relaxation Effects in Frozen Ferric Perchlorate Solutions Observed by the Mössbauer Effect. Többekkel. (Chemical Physics Letters, 1969)
Vas(II)-klorid szolvatációjának tanulmányozása a Mössbauer-effektus segítségével. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969
angolul: Acta Chimica, 1970)
Vas(II)-sóhidrátok termikus bomlásának vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával. Zsoldos Bélával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1970
németül: Acta Chimica, 1970)
Néhány lefagyasztott ón-halogenid-oldat Mössbauer-spektruma. Suba Lászlónéval, Szilágyiné Győri Erzsébettel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
Paramágneses vas(III)-sóoldatok spinrelaxációjának és néhány kémiai tulajdonságának kapcsolata. Parak F.-fel. (Kémiai Közlemények, 1971)
Pozitróniumkémia. Lévay Bélával. (A kémia újabb eredményei. 14. Bp., 1973)
A Mössbauer-effektus alkalmazása oldatok kémiai tulajdonságainak vizsgálatára. Doktori értek. (Bp., 1973)
A transzferin vas-komplex vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával Jakab Imrével. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974)
Oldatszerkezeti vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával. (A kémia újabb eredményei. 28. Bp., 1975)
A Mössbauer- effektus néhány fémkémiai alkalmazása. Kuzmann Ernővel. (Kémiai Közlemények, 1976)
Szolvatációs egyensúlyok Mössbauer- vizsgálata. Burger Kálmánnal, Nagyné Czakó Ilonával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1978)
Magkémia. Monográfia. Kiss Istvánnal. (Bp., 1979
angolul: Nuclear Chemistry. Bp.–Amsterdam, 1987)
Mössbauer Spectroscopy. Monográfia. Korecz Lászlóval, Burger Kálmánnal. (Studies in Physical and Theoretical Chemistry. 5. Bp.–Amsterdam, 1979)
Mössbauer Spectroscopy of Tin Tetrachloride Solutions Trapped in the Pores of a „Thorsty Glass” Carrier. (Inorganica Chimica Acta, 1985)
Mössbauer Spectroscopic Study of the Reductive Decomposition of Iron(III) Complexes. Többekkel. (Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 1985)
Alumínium és alumíniumötvözetek vizsgálata Mössbauer-effektussal és pozitron-annihilációval. Nagy Sándorral, Szeles Csabával. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. Bp., 1986)
A Mössbauer-spektroszkópia alkalmazása ipari anyagvizsgálatokban. Kuzmann Ernővel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1988)
Mössbauer Spectroscopy of Frozen Solutions. Nagy Dénes Lajossal. (Bp., 1990
oroszul: Moszkva, 1998)
Alacsony ötvözésű acél felületének elektrokémiai és Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata szulfit tartalmú szulfátoldatokban. Többekkel. (Korróziós Figyelő, 1991)
Nuclear Techniques in Structural Chemistry. Szerk. Lévay Bélával. (New York, 1991)
Pozitronkémia. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1994. márc. 22.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1994)
Magashőmérsékletű szupravezetők és rokonvegyületeik Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1994)
A Mössbauer-spektroszkópia gyakorlati alkalmazásai. 1–5. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1994–1995)
Mössbauer Spectroscopy of Sophisticated Oxides. Szerk. Homonnay Zoltánnal. (Bp., 1997)
Nuclear Methods in Mineralogy and Geology. Szerk. Nagy Sándorral, Süvegh Károllyal. (New York, 1998)
Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1998. dec. 15.
megjelent: Székfoglalók. 1995–1998. IV. köt. Bp., 2000
kivonatosan: Magyar Kémiai Folyóirat, 1999)
Egy évszázada fedezték fel a polóniumot és a rádiumot. (Magyar Tudomány, 1999)
Nukleáris kémia. (Kémiai tudományok az ezredfordulón. Szerk. Görög Sándor. Bp., 2000)
A nukleáris tudomány néhány csomópontja. – Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek. Klencsár Zoltánnal, Vankó Györggyel. (Nukleáris tudomány és a 20. század. Szerk. is. Bp., 2001)
Hevesy György. (Közgyűlési előadások. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia. Bp., 2002)
Handbook of Nuclear Chemistry. I–V. köt. Szerk. Nagy Sándorral, Klencsár Zoltánnal. (Dordrecht–Boston–London, 2003
2. kiad. 2011)
Synthesis and Characterization of Chemically and Electrochemically Prepared Conducting Polymer-Iron Oxalate Composites. Többekkel. (Electrochimica Acta, 2008)
Water and Time Dependent Interaction of Iron[III] with Indole-3-acetic Acid. Többekkel. (Structural Chemistry, 2008)
Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből. Gondolkodók, gondolatok, eredmények. Szerk. (Bp., 2009)
Observation and Interpretation of 157,5 T Internal Magnetic Field in Fe[C(SiMe3)3]2 Coordination Compound. Többekkel. (Structural Chemistry, 2009)
Investigation of Iron Pools in Cucumber Roots by Mössbauer Spectroscopy: Direct Evidence for the Strategy I Iron Uptake Mechanism. Többekkel. (Planta, 2009)
Electrodeposition of Sn–Fe Alloys Using Gluconate Electrolytes and X-Ray Diffractometry and Mössbauer Studies of the Deposits. Többekkel. (Materials Chemistry and Physics, 2010)
Coatings against Corrosion and Microbial Adhesion. Többekkel. (Materials and Corrosion – Werkstoffe und Korrosion, 2010)
Electrodeposition of Novel Sn–Ni–Fe Ternary Alloys with Amorphous Structure. Többekkel. (Applied Surface Science, 2010)
Surface Analytical Characterization of Passive Iron Surface Modified by Alkyl- Phosphonic Acid Layers. Többekkel. (Electrochimica Acta, 2010)
Marie Curie és a kémia éve. (Magyar Tudomány, 2010)
Fluence and Ion Dependence of Amorphous Iron-Phase-Formation Due to Swift Heavy Ion Irradiation in Electrodeposited Iron Thin Films. Többekkel. (Radiation Physics and Chemistry, 2011)
The Influence of the Local Structure of Fe(III) on the Photocatalytic Activity of Doped TiO2 Photocatalysts – An X-Ray Absorption Spectroscopic Study. Többekkel. (Applied Catalysis B. Environmental, 2011)
ford.: Budnyikov, Pjotr: Szilárd fázisú reakciók. Ford. Hargittai István. A kiegészítést Tamás Ferenc írta. (Bp., 1968).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője