Thúry József
Thúry József

2021. október 16. Szombat

Thúry József

történész, turkológus

Névváltozatok

Thury

Születési adatok

1861. december 25.

Makád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1906. május 22.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), egyúttal finnugor, tatár, török, mongol és perzsa nyelveket is tanult, majd áll. ösztöndíjjal Isztambulban és Kis-Ázsiában járt hosszabb tanulmányúton (1884-1885), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.). - A bp.-i Keresk. Akad. K-i tanf.-án a török nyelv (1884-1887), a nagykőrösi ref. főgimn.-ban a m. és a latin nyelv (1887-1888), a kiskunhalasi gimn.-ban szintén a m. és a latin nyelv r. tanára (1888-1906).Összehasonlító nyelvészettel, török-m. történeti és művelődéstörténeti kapcsolatokkal, török irodalom- és nyelvtörténettel fogl. 1906-ban a kinevezték a bp.-i tudományegyetem Török-Perzsa Tanszékén ny. r. tanárnak, de katedráját váratlan halála miatt nem foglalhatta el.

Főbb művei

F. m.: Az ugor-magyar theoria. - A török szókincs apológiája. Egyetemes Philológiai Közlöny
A kasztamuni török nyelvjárás. Budapest,1885
Az 1663-1664-ik évi hadjárat. Hadtörténeti Közlemények 1890
Szigetvár elfoglalása 1566-ban. hadtörténeti Közlemények 1891
Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. Századok 1892
Török történetírók. Budapest,
A székelyek eredete. Erdélyi Múzeum 1898
Csagatáj szótár. Budapest,1903
Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. In: Értekezések a nyelv- ésszéptudományok körébõl Budapest,1903
A XIV. századbeli oszmán-török nyelv. Nyelvtudományi Közlemények 1904
A közép-ázsiai török irodalom. Budapest,1904
A közép-ázsiai török nyelv. Budapest,1906

Irodalom

Irod.: Th. J. Századok 1906
Gombocz Zoltán:Th. J. „Magyar-török összehasonlító szótára”. Akadémiai Értesítõ 1907
Németh Gyula:Th. J. l. tag emlékezete. Budapest,1934
Csikai Valéria:Th. J. Analecta Linguistica 1973
Pataki Ferenc:Egy elfelejtett magyar tudós. Th. J. akadémiai tag életútja. Ráckeve,1990

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013