Szentpétery Imre
Szentpétery Imre

2021. október 21. Csütörtök

Szentpétery Imre

történész

Születési adatok

1878. szeptember 23.

Középpalojta, Hont vármegye

Halálozási adatok

1950. július 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - bölcsészdoktori okl. (1901), történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1902), majd áll. ösztöndíjjal a strassburgi és berlini, ill. a párizsi egyetemen tanult (1902-1903), a m. oklevéltan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.). - A bp.-i tudományegyetem tanársegéde (1904-1914), magántanára (1914-1918), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a középkori és újkori egyetemes történelem ny. r. tanára (1918-1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen az oklevéltan és címertan, majd a történeti segédtudományok ny. r. tanára és a történelmi szeminárium ig.-ja (1923-1950); közben a BTK dékánja (1939-1940).Történeti segédtudományokkal, elsősorban oklevéltannal fogl. Nevéhez fűződik a történeti segédtudományok oktatásának korszerű alapokra helyezése, több műve (Oklevéltani naptár, 1912; Chronologia, 1923; Magyar oklevéltan, 1930) a tudományterület klasszikusa. Feldolgozta a bp.-i bölcsészkar történetét. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: megkezdte a mo.-i Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai kiadását (1923-tól), ezzel kapcsolatban számos új forráskiadói módszert dolgozott ki, és vezetett be.

Főbb művei

F. m.: Az újkor kezdete. Marosvásárhely,1901
Individuális és collektív történetírás. Századok 1908
Oklevéltani naptár. Budapest,1912
A borsmonostori apátság Árpád-kori oklevelei. Budapest,1916
Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1918
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest,
Chronologia. Budapest,1923
Középkori oklevélszövegek. Budapest,1927
IV. Béla király néhány oklevelének kritikai méltatása. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1930
Magyar oklevéltan. Budapest,1930
Történelmi segédtudományok. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931
A bölcsészettudományi kar története. 1635-1935. Budapest,1935
Scriptores rerum Hungaricarum. Budapest,
Szent István király oklevelei. In: Szent István Emlékkönyv Budapest,1938
A kronológia kézikönyve. Budapest,1985

Irodalom

Irod.: Janits Iván:Sz. I. irodalmi munkássága. In: Sz. I. Emlékkönyv Budapest,1938
Istványi Géza:Az oklevéltudomány mestere, Sz. I. Magyar Szemle 1938
Szilágyi Loránd:Sz. I. In: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közleményei, 1947-1950 Budapest,1950
Elekes Lajos:Sz. I. Századok 1950
Ember Gyõzõ:Sz. I. Akadémiai Értesítõ h.n.,1950

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013