Szabó T[örpényi. Attila]
Szabó T[örpényi. Attila]

2023. december 8. Péntek

Szabó T[örpényi. Attila]

nyelvész, irodalomtörténész, művelődéstörténész

Születési adatok

1906. január 12.

Fehéregyháza, Nagyküküllő vármegye

Halálozási adatok

1987. március 3.

Kolozsvár, Románia


Család

Fia Szabó T. Attila (1941) biológus, növénygenetikus és Szabó T. Ádám (1946–1995) nyelvész.

Iskola

A kolozsvári Ref. Teológiai Akad.-n, a kolozsvári tudományegyetemen, majd az Edinburgh-i és a St. Andrews-i Egyetemen tanult (1930-ig). Az MTA tagja (t.: 1977. máj. 6.).

Életút

A nagyenyedi és a zilahi gimn. r. tanára (1930–1936), a kolozsvári tudományegyetemen, ill. a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen a m. nyelvészet r. tanára (1940–1971); közben a Teleki Pál Tud. Int. munkatársa (1940–1944). A kolozsvári Erdélyi Múzeum (1940–1947), a kolozsvári Erdélyi Tudományos Füzetek (1941–1947), a debreceni Magyar Népnyelv c. folyóiratok szerkesztője (1941–1942), az Erdélyi Tud. Int. ig.-ja (1944–1945). A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények szerkesztője (1957–1977). – Erdély történelmének, kultúrájának, nyelvének, személy- és helynévtörténetének és néprajzának egyik legjelentősebb 20. sz.-i kutatója. Tanári és tudományszervezői munkássága nyomán alakult ki a kolozsvári nyelvészeti isk., ill. önálló tudományággá szervezte a m. névtant az erdélyi m. nyelvterületeken. Nyelvművelőként küzdött a helyes nyelvhasználatért, a m. nyelv tisztaságának megőrzéséért. Néprajzi kutatásai elsősorban az erdélyi temetkezési szokások, a népi hímzések, a fazekasmesterség és a karácsonyi népszokások feltérképezésére irányult. Fő műve, az évtizedeken keresztül gyűjtött és szerkesztett Erdélyi magyar szótörténeti tár (I–IV. Bukarest, 1975–1984; V–VI. Bp., 1993). – Sámuel–Kölber-jutalom (1936), Révai Miklós-emlékérem (1972), Pais Dezső-emlékérem (1986).

Főbb művei

F. m.: Közép-Szamos vidéki határnevek. (Kolozsvár, 1932)
Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. (Zilah, 1934)
A helynévgyűjtés jelentősége és módszere. (Magyar Nyelv, 1934)
Zilah helynévtörténeti adatai a XIV–XX. században. (Kolozsvár, 1936)
Dés helynevei. (Kolozsvár, 1937)
Niri–Szásznyíres település-, népiség-, népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a XIII–XX. században. (Kolozsvár, 1937)
Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? (Kolozsvár, 1938)
Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései. I–II. Sajtó alá rend. (Kolozsvár, 1939)
Levéltári adatok faépítészetünk történtéhez. I–II. (Kolozsvár, 1939)
Gyergyói helynevek a XVII–XIX. századból. (Bp., 1940)
A személyneveink helyneveinkben. (Debrecen, 1940)
Csüry Bálint. (Bp., 1941)
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. (Kolozsvár, 1942)
Kalotaszeg helynevei. (Kolozsvár, 1942)
A magyar helynévkutatás a XIX. században. (Kolozsvár, 1944)
A kolozsmegyei Borsavölgy helynevei. Gergely Bélával. (Kolozsvár, 1945)
A Dohokai völgy helynevei. Gergely Bélával. (Kolozsvár, 1945)
A szolnok-dobokai Tőki völgy helynevei. Gergely Bélával. (Kolozsvár, 1945)
Kolozsvár települése a XIX. század végéig. (Kolozsvár, 1946)
A Marosvásárhelyi Sorok. Farczády Elekkel. (Bukarest, 1957)
Gáspár János tájszógyűjteménye. 1838–1845. (Bp., 1964)
A kolozsvári becenevek a XVI–XIX. században. (Bp., 1968)
Haja, hajak, virágom. Virágénekek. (Bukarest, 1969
2. kiad. 1970)
Helyesírási tájékoztató. Gálffy Mózessel, Kelemen Bélával, Márton Gyulával. (Bukarest, 1969)
Anyanyelvünk életéből. (Bukarest, 1970)
Balladák könyve. Kallós Zoltán gyűjtése Sz. T. A. gondozásában. (Bukarest, 1970
4. kiad. 1977)
A szó és az ember. (Bukarest, 1971)
Nyelv és múlt. (Bukarest, 1972)
A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák. Farczády Elekkel. (Bukarest, 1973)
Nép és nyelv. (Bukarest, 1980)
Nyelv és irodalom. (Bukarest, 1981)
Tallózás a múltban. (Bukarest, 1985)
Nyelv és település. Tanulmányok. Sajtó alá rend. Szabó T. Ádám. (Bp., 1988).

Irodalom

Irod.: Imre Samu: Sz. T. A. hetven éves. (Magyar Nyelv, 1976)
Pomogáts Béla: Nyelv és történelem. (Forrás, 1980)
Balázs János: Sz. T. A. nyolcvan éve. (Magyar Nyelv, 1986)
Éder Zoltán: A tudománytörténet fényében. Sz. T. A. (Magyar Nyelvőr, 1986)
Balogh Lajos: Sz. T. A. (Honismeret, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője