Sigmond Elek
Sigmond Elek

2021. szeptember 28. Kedd

Sigmond Elek, alsószentmihályfalvi

vegyészmérnök, agrogeológus

Születési adatok

1873. február 26.

Kolozsvár, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1939. szeptember 30.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1925. máj. 7.).

Életút

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1895), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1898), a mg.-i kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1925. máj. 7.). - A magyaróvári orsz. növénytermelési kísérleti állomás vegyésze (1899-1905), majd a József Műegyetem megbízásából az agrokémiai ipart tanulmányozta Ny-Európában és az USA-ban (1905-1907). A József Műegyetemen a mg.-i kémia magántanára (1905-1908), majd az általa megszervezett Mg.-i Kémiai Technológiai Tanszék ny. rk. (1908-1910), ny. r. tanára (1910-1926); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1917-1919, 1929-1930, 1937-1938). Az Orsz. Kémiai Int. ig.-ja (1926-1934). Az Állandó Közp. Talajjavító Biz. elnöke. - A Felsőház tagja (1937-1939).A mo.-i tud. talajtan megalapítója és nemzetk. hírű művelőjeként elsősorban növényi táplálkozástannal és trágyázástannal fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a talajok jellegzetes tulajdonságainak feltárása, a szikes talajok vizsgálata, ill. a szikesek termékennyé tétele terén. A talajok mg.-i hasznosíthatóságán alapuló új, széles körben elterjedt talajosztályozási rendszert dolgozott ki. Nevéhez fűződik az orsz. talajlaboratóriumi szolgálat megszervezése és irányítása. Emlékét a Mg.-i és Élelmezésip. Egyesület (MÉTE) ~-emlékérme őrzi (1956-tól).

Főbb művei

F. m.: Adatok a keményítõ és származékai elméletéhez a diastatikus megbontás alapján. Kolozsvár,1898
A maltosehydrolysis reactio sebességérõl. Kolozsvár,1898
Mezõgazdasági chemia. Budapest,1904
A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentõsége és meghatározása talajaink trágyaszükségletének megállapítása céljából. Budapest,1906
A mezõgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai. Budapest,1910
A talajvizsgálat mechanikai és vizsgálati módzserei. Budapest,1916
A talajismeret szempontjából fontos mesterséges zeolithok elõállítása, összetétele, sajátságai és jelentõsége. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1916
Mezõgazdasági chemiai technológia. Budapest,1919
A hazai szikesek és megjavításuk módja. Budapest,1923
Ahazai szikesek és megjavításuk módja. Berkeley,1927
Tanulmány a talaj humusz-zeolit komplexumáról és a talajreakciókról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926
A tervezett mélybevágású Duna-Tisza-csatorna mentén elterülõ szikesek ismertetése és javítási lehetõségei. Budapest,1926
A talajtan jelentõsége és feladatai hazánkban. In: A Természet-, Orvos, Műszaki és Mezõgzadaság-tudományi Országos Kongresszus munkálatai Budapest,1926
A mezõgazdasági növények termelési tényezõi.Budapest,1930
A talaj szerepe a természetben. Szent István Akadémia Értesítõje 1934
Általános talajtan. Budapest,1934
Általános talajtan. London,1938
Adatok a magyarországi fõbb talajtípusok jellemzéséhez. Mathematikai és Természettudományii Értesítõ 1935
Vegyészmérnökeink hivatása mezõgazdaságunk fejlesztése terén. In: A vegyészmérnök szerepe a mezõgazdaságban Budapest,1938.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013