Schütz Antal
Schütz Antal

2021. október 25. Hétfő

Schütz Antal

római katolikus teológus, piarista szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1880. október 26.

Kistószeg, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1953. április 20.

Budapest


Iskola

Belépett a piarista rendbe (1899), a bp.-i tudományegyetemen teológiát, filozófiát és természettudományokat tanult (1899–1904), pappá szentelték (1904), teológiai doktori okl. szerzett (1907), majd a würzburgi egyetemen kísérleti pszichológiát tanult és bölcsészdoktori okl. szerzett, a hittud. ún. bekebelezett doktora (1911). Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A szegedi Piarista Gimn. (1905–1906), a bp.-i Piarista Gimn. r. tanára (1906), a Kalazantinumban a teológia és a filozófia r. tanára (1906–1944, 1947). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a dogmatikai ny. r., a természetbölcselet és a pszichológia ún. jogosított tanára (1917–1946); közben a Hittud. Kar dékánja (1923–1924, 1932–1933) és az egyetem rektora (1940–1941). A II. vh. végén Mosonmagyaróvárott (1944–1945), Umhausenben (1945), majd Grazban tartózkodott (1945–1946). – A 20. sz. egyik legjelentősebb m. teológusaként a katolikus teológia vmennyi ágában (pl.: dogmatika, krisztológia stb.) alapvető fontosságú tevékenységet fejtett ki. Pszichológiával, metafizikával, logikával, ill. Aquinói Szt. Tamás munkásságával is fogl. – A Szt. István Akad. tagja (r.: 1916). A Felsőoktatásügyi Egyesület alelnöke, a Katolikus Középisk. Tanáregyesület t. tagja. A M. Psychologiai Társaság elnöke. Az Aquinói Szt. Tamás Társaság elnöke. – Corvin-koszorú (1930), Corvin-lánc (1942).

Főbb művei

F. m.: Főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. (Bp., 1904)
Kezdet és vég a világfolyamatban. (Bp., 1907)
Energetika és bölcselet. (Bp., 1908)
Az anyag mivoltáról. (Bp., 1911)
Az Istenbizonyítás logikája. (Bp., 1913)
Kiemelkedő szótársítások. (Bp., 1916)
Zur Psychologie der bevorzugten Assotiationen. (Würzburg, 1917)
Summarium theologiae dogmaticae et fundamentalis. (Bp., 1923
2. kiad. 1935)
Dogmatika. I–II. (Bp., 1923
3. kiad. 1944)
A klasszikus ferences theologia. (Bp., 1927)
Charakterologia és aristotelesi metafizika. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1927. ápr. 4.
Bp., 1927)
A bölcselet elemei Szent Tamás alapján. (Bp., 1927
2. átd. kiad. 1940)
Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. (Bp., 1928)
Prohászka Ottokár összes művei. I–XXV. Sajtó alá rend. (Bp., 1928–1929)
Eszmék és eszmények. Összegyűjtött előadások, beszédek. 1928–1932. (Bp., 1933)
Isten a történelemben. (Bp., 1934
5. kiad. 1943
németül: Salzburg, 1936)
Az örökkévalóság. (Bp., 1935)
Ôrség. Korkérdések és tájékozódások. (Bp., 1936)
A vallás. (A mai világ képe. I. A szellemi élet. Bp., 1938)
A nemzetnevelő Pázmány. (Bp., 1938)
Magyar életerő. (Bp., 1939)
Logikák és logika. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1939. nov. 18.
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. 5. köt. Bp., 1941)
Titkok tudománya. Összegyűjtött teológiai dolgozatok. 1936–1939. (Bp., 1940)
Életem. Emlékezések. (Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Takács József: Sch. A. ravatalánál. (Vigilia, 1953)
Előd István: Sch. A. (Vigilia, 1954)
Előd István: Sch. A. teológiája. – Sch. A., a hittudós. (Vigilia, 1981)
Deum docuit. Sch. A., a hittudós. (Bp., 1982)
Klima Gyula: Über die natürliche Theologie von Antal Schütz. (Doxa, 1987)
Máté Zsuzsanna: Az abszolútum Sch. A. és Sík Sándor művészetfilozófiájában. (Teológia, 1994)
Sch. A. (Tudós tanárok, tanár tudósok. Szerk. Vajda Kornél. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013