Schönherr Gyula
Schönherr Gyula

2024. július 21. Vasárnap

Schönherr Gyula

történész, levéltáros

Születési adatok

1864. szeptember 26.

Nagybánya, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1908. március 24.

Nagybánya, Szatmár vármegye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogot (1883–1886), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban ösztöndíjjal történeti segédtudományokat tanult (1886–1887), Bp.-en államtud. doktori okl. (1889), 14–15. sz.-i m. történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).

Életút

A M. Nemzeti Múz. (MNM) Levéltári Oszt. gyakornoka (1889–1893); közben olaszo.-i levéltárokban és könyvtárakban kutatott (1889–1890), segéde (1893–1894), segédőre (1894–1900), múz.-i őre, majd igazgató-őre (1900–1907). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1901–1907), súlyos betegsége miatt szülővárosába vonult vissza (1907). – Középkori és kora újkori m. történettel, elsősorban 14–15. sz.-i m. történettel, középkori intézmény- és szervezettörténettel, családtörténeti és címertani kutatásokkal fogl. Forráskiadói és bibliográfusi tevékenysége is értékes. – A M. Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője (1892–1898), titkára (1899–1907). A Múz.-ok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének titkára. – MTA Scitovszky János-alapítvány Díja (1898). – A Magyar Könyvszemle szerkesztője (1893–1907), a Magyar Történeti Életrajzok sorozatszerkesztője (1899–1903), a Turul társszereksztője (1897–1899: Fejérpataky Lászlóval, 1901–1907: Varjú Elemérrel) és a Magyar Minerva c. könyvtári kiadványsorozat szerkesztője (1901–1904).

Főbb művei

F. m.: Mátyás király levelezése a római pápákkal. Sajtó alá rend. (Bp., 1894)
Hunyadi Corvin János. (Bp., 1894)
Az Anjou-ház és örökösei. Pór Antallal. (Magyar nemzet története. III. köt. Bp., 1895
hasonmás kiad.: 1995)
Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1897. ápr. 5.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 17. köt. Bp., 1897
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1897)
Magyarország 1301-ben. (Budapesti Szemle, 1902)
A középkori intézmények bomlása és a renaissance. Csuday Jenővel. (Nagy Képes Világtörténet. IV. köt. Bp., 1904).

Irodalom

Irod.: Fejérpataky László: Sch. Gy. (Századok, 1908)
Kollányi György: Sch. Gy. (Magyar Könyvszemle, 1908)
Morvay Győző: Sch. Gy. élete. (Sch. Gy. emlékezete. Szerk. Morvay Győző. Nagybánya, 1910)
Balogh Béla: Sch. Gy. élete és munkássága. 1864–1908. (Erdélyi Múzeum, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője