Schmidt Ádám
Schmidt Ádám

2024. július 16. Kedd

Schmidt Ádám

közgazdász

Születési adatok

1910. november 3.

Budapest

Halálozási adatok

1998. augusztus 4.

Budapest


Család

Sz: Schmidt D. Gyula (†1915) műépítész, felső-építőipari iskolai tanár, Paál Ilona (†1972). F: 1943-tól Móri-König Paula levéltáros. Leánya: Schmidt Éva (1948–2002) etnográfus, folklorista; fia: Schmidt Ádám (1949–) közgazdász, a Hungarofruct Külkereskedelmi Vállalat üzletkötője.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1933), a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a bécsi egyetemen kiegészítő tanulmányokat folytatott (1933–1934), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1965), doktora (1977).

Életút

A bp.-i I. kerületi adófelügyelőség (1934–1936), Budapest Székesfőváros Pénzügyigazgatósága pénzügyi fogalmazója (1936–1937), a Pénzügyminisztérium (PM) Költségvetési Főosztálya pénzügyi titkára, minisztériumi titkára (1937–1946). A Gazdasági Főtanács Titkárságának munkatársa (1946–1949), az Országos Tervhivatal tud. munkatársa (1949–1956). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. munkatársa (1956–1961), tud. főmunkatársa (1961–1975. dec. 31.), nyugdíjas tud. tanácsadója (1976-tól), egyúttal tud. csoportvezető (1968–1972), majd a Kutatásszervezési és Koordinációs Főosztály vezetője is (1972–1975). A Ghánai Tervhivatal és a ghánai Gazdasági Minisztérium szakértője, gazdasági tanácsadója (1966–1967). A magyarországi jövőkutatások úttörőjeként elsősorban adóügyi, tervezési, államháztartási és jövedelempolitikai kérdésekkel foglalkozott. 1946-ban részt vett a gazdasági stabilizáció és a költségvetési reform előkészítésének munkálataiban. A gazdasági kormányprogram kidolgozására létrehívott közgazdasági szakértői bizottság titkárságának vezetője (1957–1958). Elsőként mutatta be és elemezte az újértéktípusú forgalmi adót (1960). Kutatási területei: népgazdasági szintű pénzügyi tervezés, szocialista és kapitalista adóelmélet, vállalati beruházás-finanszírozás, ipari termelői árrendszer, szocialista vállalati jövedelem-elvonás és személyi jövedelemeloszlás.

Elismertség

Az MTA Statisztikai Bizottsága tagja (1970-től). A Magyar Statisztikai Társaság örökös tagja (1992-től). Az International Institute of Public Finance tagja (1971-től).

Elismerés

Magyar Köztársasági Érdemérem (arany, 1947 = a Magyar Népköztársaság Érdemérme arany, 1950), Munka Érdemrend (ezüst, 1970). Akadémiai Jutalom (1959) és Akadémiai Díj (megosztott, 1963).

Főbb művei

F. m.: Termelés és termelékenység. (Közgazdasági Szemle, 1937)
A pénzügyi jog rendszere. (Magyar Jogi Szemle, 1937)
Irving Fisher jövedelemadó-elmélete. – Az új német pénzügyi terv. (Az adó, 1938)
Személyi elemek a magyar hozadéki adóztatásban. – Elméleti szempontok az öröklési illetéknél. Az olasz örökösödési illeték. – A francia öröklési illeték. (Az adó, 1940)
A társulati adóról szóló új törvényjavaslat. – A háború finanszírozása adóztatással. – Az egyenesadó reformja. Az 1941. évi állami költségvetés. (Gazdasági Jog, 1940)
A háború finanszírozása. (Az adó, 1941)
A legújabb adóemelés. – A hadikölcsönök valorizációjáról szóló törvényjavaslat. – Az 1942. évi állami költségvetés. (Gazdasági Jog, 1941)
Tőkeképződés és adóztatás. (Közgazdasági Szemle, 1941)
A háború finanszírozásának segédeszközei. (Az adó, 1942)
Az új forgalmiadó kódex. – Az 1943. évi állami költségvetés. (Gazdasági Jog, 1942)
A harmadik háborús adóemelés. – Az 1944. évi költségvetési előirányzat. (Gazdasági Jog, 1943)
Adóemelés, adóáthárítás, áremelkedés. (Közgazdasági Szemle, 1943)
Az egységes állami pótadó. (Közigazgatástudomány, 1943)
Az adóalap megállapításának alapelvei. (Pénzügyi Közigazgatás, 1944)
Az adómorál és mérése. (Közgazdasági Szemle, 1944)
Il sistema fiscale ungherese. – A magyar adórendszer. (Rassegna d’Ungheria, 1944)
Az állami költségvetés tervezése. (Pénzügyi Szemle, 1954)
Forgalmiadó, nyereség és dotáció a termelői árrendszerben. (Pénzügyi Szemle, 1956)
A gazdaságirányítás fontos eszköze a népgazdaság teljes pénzügyi áttekintése. Kiss Istvánnal. (Pénzügy és Számvitel, 1957)
Az állami vállalatok beruházásainak finanszírozása. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének Évkönyve. I. Bp., 1958)
A szocialista jövedelemelvonási rendszer főbb sajátosságai. (Közgazdasági Szemle, 1958)
A Tanácsköztársaság néhány pénzügyi kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1959)
A vállalati jövedelemelvonás tervgazdasági funkciói. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének Évkönyve. II. Bp., 1959)
Jövedelemelvonási rendszer – árrendszer. (Közgazdasági Szemle, 1959)
Mi befolyásolja a vállalat gazdasági döntéseit? (Ipargazdaság, 1960)
Az adórendszerek fejlődésének tényezői. (Pénzügy és Számvitel, 1960)
A költségvetési statisztika néhány kérdése. (Statisztikai Szemle, 1960)
A nettó forgalmi adó. Adalék a tőkésállamokban alkalmazott adóztatási formák fejlődésének feltárásához. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének Közleményei, 1960)
Az életszínvonal távlati tervezésének egyes kérdései. Jávorka Edittel. (Közgazdasági Szemle, 1961)
A centralizálás és a decentralizálás egyes kérdései Lengyelországban. (Ipargazdaság, 1961)
Az anyagi ösztönzés néhány elhanyagolt kérdéséhez. (Munkaügyi Szemle, 1961)
A vállalati jövedelemelvonás kérdései. Monográfia. (Bp., 1961)
Az elosztási formák és a bérarányok. (Munkaügyi Szemle, 1962)
A személyi jövedelmek eloszlása a szocializmusban. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének Évkönyve. III. Bp., 1962)
A személyi jövedelemeloszlás tényezői és alakulása. (Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten 1961. jún. 1–5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „B” tagozatának anyaga. Bp., 1962)
A szocialista világpiac ártípusának kérdése. Csikós-Nagy Bélával, Jávorka Edittel. (Közgazdasági Szemle, 1963)
Az adóztatás igazságossága: az alapvető problémát eltakaró egy részletkérdés. (Pénzügyi Szemle, 1963)
A döntőbizottságok szerepe a tervgazdaság mechanizmusában. (Döntőbíráskodás, 1963)
A saját árbázis kialakításának egyes elvi kérdései. Schweitzer Ivánnal. (Külkereskedelem, 1964)
A személyi jövedelemeloszlás vizsgálatának néhány módszertani kérdése. (Statisztikai Szemle, 1964)
Jövedelem-eltitkolás és jövedelem-bujtatás a tőkésországokban. (Pénzügyi Szemle, 1964)
A személyi jövedelemelosztás a szocializmusban. Monográfia. és kand. értek. is. 3 táblával. (Bp., 1964)
Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1964)
A jövedelem-újraeloszlás elméletéhez. (Statisztikai Szemle, 1966)
Fejlődés és költségvetés. (Pénzügyi Szemle, 1969)
Prognózis, tervezés, futurológia. (Magyar Tudomány, 1969)
A költségvetési egyensúly és a népgazdasági egyensúly összefüggésének egyes kérdései. (Gazdasági fejlődés és tervezés. Bp., 1969)
A költségvetési alapelvek korszerűségének kérdéséhez. (Pénzügyi Szemle, 1970)
A jövő kérdéseivel foglalkozó munkaerő felmérése. (Statisztikai Szemle, 1970)
A jövedelemelosztás és a jövedelemadóztatás egy reformjavaslata egyes fejlett tőkésországokban. (Gazdaság és Jogtudomány, 1971)
Prognosztika és futurológia. Páris Györggyel. (Filozófiai Közlemények, 1971)
A tervrendszer kérdéséhez. (Magyar Tudomány, 1971)
Az államháztartás a népgazdaságban. (Pénzügyi Szemle, 1971
németül: Der Staatshaushalt in der Volkswirtschaft. Acta Oeconomica, 1972)
Nagyvárosok pénzügyi problémái. – A költségvetési egyensúly a népgazdaság célrendszerében. (Pénzügyi Szemle, 1973)
A költségvetési egyensúly a népgazdaság célrendszerében. (Pénzügyi Szemle, 1973)
Das Haushaltsgleichgewicht im Zielsystem des Volkswirtschaft. (Acta Oeconomica, 1974)
Racionalitás és irracionalitás a jövőkutatásban. (A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Tanulmányok a jövőkutatás témaköréből. Szerk. Gábor Éva. Bp., 1976)
A felső szintű tervek összefüggései. Népgazdasági terv, állami költségvetés, országos hitelterv. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1978)
Az államadósságról. (Gazdaság és Társadalom, 1996)
A szervezeti statisztika a népgazdasági folyamatok áttekintésének szolgálatában. Kiss Istvánnal. (Statisztikai Szemle, 1998)
szerk.: Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Tanulmányok. Vál., szerk., sajtó alá rend. Sch. Á., a bevezető tanulmányt Bognár József írta. (Bp., 1971)
Jövőkutatási fogalomtár. Összeáll. Fodor Judittal, Haraszthy Ágnessel. (Tudományszervezési füzetek. Bp., 1971
2. kiad. 1976)
Széchenyi-emléknapok. A „Hitel” megjelenésének 150. évfordulójára Széchenyi István tiszteletére megrendezett rendezvényeken elhangzott előadások. 1980. aug. 26–30. Szerk. Halm Tamással. (Bp., 1980)
Javak, áruk, közjavak. (Változások, váltások és válságok a gazdaságban. Tanulmányok Varga István emlékére. Szerk. is Kemenes Egonnal. Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Bácskai Tamás: Sch. Á.: A vállalati jövedelemelvonás kérdései. (Közgazdasági Szemle, 1962)
Berényi József: Sch. Á.: A személyi jövedelemelosztás a szocializmusban. (Közgazdasági Szemle, 1965)
Gidai Erzsébet: Sch. Á.: A felső szintű tervek összefüggései. (Magyar Tudomány, 1980)
M[iltényi]. K[ároly].: Sch. Á. (Statisztikai Szemle, 1998)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője