Medgyessy Pál
Medgyessy Pál

2024. május 29. Szerda

Medgyessy Pál

matematikus, tudománytörténész, bibliográfus

Születési adatok

1919. október 10.

Egercsehi-Bányatelep, Heves vármegye

Halálozási adatok

1977. október 8.

Budapest

Temetési adatok

1977. október 19.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Nagyszülei: Medgyessy László, Poór Apollónia; Varga Pál, Jankó Julianna.

Szülei: Medgyessy György (†1972. ápr. 30. Nagyrév. Temetés, hamvasztás: 1972. máj. 24. Debrecen) gyógyszerész, Varga Jolán (†1947. máj. 23. Baracs).

Medgyessy György testvére: dr. Medgyessy Pál (†1967. máj. 27. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m. Temetés: 1967. jún. 1. Nyíregyháza, Északi Temető) árvaszéki ülnök.

Felesége:

1. 1950. jan. 21.– Ábrahám Erzsébet (1926. nov. 14. Sátoraljaújhely, Zemplén vm.–2016. dec. 30. Bp.) orvos, tüdőgyógyász, kandidátus (1970); vitéz Ábrahám András (1888. okt. 6. Zilah, Szilágy vm.–1968. ápr. 24. Bp. Temetés: 1968. ápr. 30. Óbuda) mérnök, a debreceni Alsószabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat vezető főmérnöke és Kovaliczky Margit (1893. jan. 23. Kassa, Abaúj-Torna vm.–1976. máj. 27. Bp. Temetés, hamvasztás előtti búcsúztatás: 1976. jún. 7. Óbuda) leánya. Elvált.

2. 1952.  aug. 13.– Kormos Éva (†2000. okt. 7. Bp. Temetés: 2000. nov. 3. Bp., Krisztus Király-plébániatemplom urnatemetője) középiskolai tanár. Elvált.

Gyermeke, leánya: Medgyessy Éva (1953–); fia: Medgyessy Pál (1954–).

3. Belea Gyöngyi (1926–1989. máj. Bp. Temetés: 1989. máj. 15. Farkasrét) mérnök matematikus; Belea György középiskolai tanár, a kolozsvári gimnázium r. tanára és dr. Hering Erzsébet orvos leánya.

Belea Gyöngyi testvére: Belia György (= Belea György, 1923. dec. 2. Nagyszeben, Szeben vm.–1982. márc. 11. Bp. Temetés: 1982. márc. 23. Farkasrét) irodalomtörténész, kritikus, műfordító és Belea Adonisz (1924. júl. 22. Kolozsvár–2010. Solymár, Pest m.) növénynemesítő, -genetikus, a biológiai tudományok doktora (1977).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte (1929), a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1937).

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1942). A VKM különleges rendelkezése alapján a Debreceni Tudományegyetemen matematika főtárgyból (kísérleti és elméleti fizika melléktárgyakból) doktori szigorlatot tett (1950. márc. 31-én) és a Debreceni Tudományegyetem rektorának engedélyével természettudományi doktori okl. szerzett (sub laure Almae Matris, 1950. máj. 20-án).

A matematikai tudományok kandidátusa (1955. febr. 4.), doktora (1973. máj. 30.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Kar Fizikai Intézete gyakornoka és tanárjelöltje (1941–1942), a Magyar Optikai Művek (MOM) optikai számolója (1942), a II. világháborúban nem hadműveleti beosztásban frontszolgálatot teljesített (1942–1944), a Szovjetunióban hadifogságban volt (1944–1946), súlyos betegen tért haza (Debrecenben ápolták, 1948. jún. 10-én bocsátották el a debreceni hadifogolytáborból).

A DOTE Fizikai Intézete gyakornoka (1948–1949), a Kísérleti Fizikai Intézet egy. tanársegéde (1950–1951). Az MTA–TMB-n Rényi Alfréd aspiránsa (az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetében, 1951–1954), az MTA Matematikai Intézet Valószínűségszámítási Osztályának tud. munkatársa (1954. márc. 16.–1961), tud. főmunkatársa (1961–1973), tud. tanácsadója (1973–1977).

Valószínűségszámítással, matematikai statisztikával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a valószínűség-eloszlásfüggvények felbontási problémáinak kutatásában. Alapvető megállapításokat tett a valószínűségszámítás, ill. a matematikai eloszlásfüggvények biológiai és orvosi alkalmazásai terén. Nevéhez fűződik az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) matematikai részének modernizálása és átdolgozása. Számos bibliográfiát is szerkesztett, tudománytörténeti munkássága is értékes. Népszerű dolgozatokat írt – többek között – az ókori egyiptomi piramisok rejtélyeiről a korai kínai matematikáról és asztrológiai érdekességekről.

Műfordítóként elsősorban orosz nyelvű szakirodalmat tolmácsolt.

Elismerés

Akadémiai Díj (1963).

Szerkesztés

Az MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei szerkesztőbizottságának tagja (1963–1964).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, monográfiái, könyvfejezetei, tankönyvei: Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. Kand. értek. (Bp., 1954)
Valószínűségszámítás. Vincze Istvánnal. (Útmutató a Társadalom- és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. 59. Bp., 1954)
Valószínűségszámítás. A. Általános rész. Egy. segédkönyv. Takács Lajossal. (Műszaki matematikai gyakorlatok. C5. Bp., Tankönyvkiadó, 1957
2. kiad. 1966
3. kiad. 1973 és utánnyomások)
Decomposition of Superpositions of Distribution Functions. Monográfia. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1961)
Probability Theory 2. Fundamentals of Probability Theory Continued. Lecture Notes to the Course on Probability Theory, Mathematical Statistics and Their Applications. Csiszár Imrével. (Bp., Mathematical Institute of Hungarian Academy of Sciences, 1963)
Probability Theory. Lecture Notes. Second Course on Probability Theory, Mathematical Statistics and Their Applications. Csiszár Imrével. (Bp., Mathematical Institute of Hungarian Academy of Sciences, 1968)
Sűrűségfüggvények
és diszkrét eloszlások szuperpozíciójának felbomlása. Doktori értek. (Bp., 1972)
Decomposition of Superpositions of Density Functions and Discrete Distributions. Monográfia. (Disquisitiones Mathematicae Hungaricae 8. New York–Bristol–Bp., Wiley & Sons, 1977).

F. m.: szerk., ford.: Magyarországon 1901-től 1957-ig megjelent matematikai tárgyú könyvek és jegyzetek bibliográfiája. Összeáll. Czipszer Jánossal. (Bp., 1958)
Kolmogorov, Andrej Nyikolajevics: Az információ-továbbítás elmélete. Ford. M. P. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1958. 1.)
Jaglom, Iszaak Mojszejevics–
Hincsin, Alekszandr Jakovlevics: Az információelmélet matematikai alapjai. A magyar kiadást szerk. Éltető Ödön. Ford. M. P. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1959)
Modern matematika
mérnököknek. I–II. köt. Szerk. Beckenbach, Edwin Ford. Farkas Miklóssal. A bibliográfiát kiegészítette Fényes Tamással és Heppes Aladárral. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1960–1965)
Dobrusin, Roland Lvovics: A Shannon-féle alaptétel általános megfogalmazása az információelméletben. Ford. M. P.
(Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1961. 4.)
Gnyegyenko, Borisz Vlagyimirovics: A valószínűség-elmélet bizonyos fejezeteiről, melyek közvetlen kapcsolatban vannak a biológia és az orvostudomány problémáival. Ford. M. P. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1965. 2.)
Dinkin, Jevgenyij Boriszovics: Markov-folyamatok és az analízis egyes velük kapcsolatos problémái. Ford. M. P. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1967. 2.)
Janov, Jurij Ivanovics: Algoritmusok logikai sémáiról. Ford. M. P. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1968. 1.)
Rényi Alfréd munkássága. Összeáll. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1971. 1-2. és külön: Bp., 1971)
Gihman, Joszip Iljics–Szkorohod, Anatolij Vlagyimirovics: Függvénytereken értelmezett valószínűségi mértékek sűrűségéről
. Ford. M. P. (Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1971. 3-4.)
Jordán, Károly: Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból. Chapters on the Classical Calculus of Probability. Angol nyelvre ford. M. P. (Disquisitiones Mathematicae Hungaricae 4. Bp., Akadémiai Kiadó, 1972).

F. m.: tanulmányai: Demonstration of Lissajous Figures. (American Journal of Physics, 1949)
A Galton-féle deszkával kapcsolatos néhány problémáról. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1952 és külön: Bp., 1953) Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. – Új készülék Fourier-szintézis és analízis valamint hasonló sorfejtési feladatok elvégzésére. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953 és mindkettő külön: Bp., 1954)
Szorzatintegrálás, Fourier-szintézis és hasonló feladatok elvégzése kvadrát-planiméter és egy új készülék kombinációjának segítségével. – Diszkrét valószínűség-eloszlások keverékének felbontása összetevőikre. – Újabb eredmények valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének összetevőire bontásával kapcsolatban. – A kémiai frakcionáló megosztás matematikai tárgyalása nem teljes diffúzió esetén. Többekkel. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1954 és mindegyik külön: Bp., 1955)
Közelítő eljárás Cauchy-sűrűségfüggvények keverékének összetevőkre bontására. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1956)
Stabilis valószínűség-sűrűségfüggvényekre fennálló parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1956. 4.)
Anwendungsmöglichkeiten der Analyse der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen bei der Auswertung von Messungsergebnissen. (Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 1957)
Partial Integro-Differential Equations for Stable Density Functions and Their Applications. (Publicationes Mathematicae, Debrecen, 1958)
Egy mechanikai függvényszintetizátor. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1958. 1-2.)
Diszkrét valószínűség-eloszlások áttranszformálása sűrűségfüggvénnyé. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1961. 4.)
Két elv fotografikusan regisztrált változó mennyiség adott függvényének közvetlen regisztrálására. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1962. 1.)
On the Interconnection between the Representation Theorems of Characteristic Functions of Unimodal Distribution Functions and of Convex Characteristic Functions. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1963)
Eloszlás- és sűrűségfüggvény-grafikonok alakjának jellemzéséről. 1–2. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1964. 3.–1967. 1.)
Egy konvolúciós típusú integrálegyenlet numerikus megoldása és ennek felhasználása Gauss-függvény szuperpozíciók felbontására. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1966. 1.)
On a New Class of Unimodal Infinitely Divisible Distribution Functions and Related Topics. (Studia Mathematica, 1967)
Sűrűségfüggvény-szuperpozíciók felbontásának egy, lényegileg új módszeréről. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1967. 3.)
Gauss-
függvénykeverékek numerikus felbontására szolgáló egyik eljárás javításáról. Varga Lászlóval. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1968. 1.)
Inkorrekt matematikai problémák vizsgálatának jelen állásáról, különös tekintettel I. fajú operátoregyenletek megoldására. Áttekintés. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1971. 1-2.)
Szimmetrikus sűrűségfüggvények szuperpozícióinak felbontásáról
. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1976. 3-4.).

F. m.: népszerű írásai: Készülék egyirányú rezgések eredőjének szemléltetésére. (Fizikai Szemle, 1951. 3.)
A valószínűségszámítás néhány gyakorlati alkalmazása. Vincze Istvánnal. (Természet és Társadalom, 1954. 11.)
Külföldi szakfolyóiratok
az Akadémiai Kiadónál megjelent önálló matematikai munkákról. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1962. 2.)
Könyvszekrények minimális anyagszükséglettel. – Távbeszélő-központok méretezése. – Hogyan követhetjük a vérkeringésbe jutott gyógyszer koncentrációjának változását? – Számelmélet alkalmazása az elektronikában. – Szilárd anyagok keverék-voltának megállapítása matematikai módszerekkel. (Tíz példa a matematika gyakorlati alkalmazására. Szerk. Vincze István. Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1967)
Matematikatörténeti
mendemondák. A Cheops-piramis matematikája. (Természet Világa, 1973. 12.)
A matematikatörténet árnyékában. A Ji-King matematikája.
Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1975. 4.)
„Tudományos
kísértetjárás.” Asztrológia és statisztika. Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1978. 11.)
Mágikus négyzetek. (Természet Világa,
1981. 3.).

Irodalom

Irod. és források: Medgyessy Pál kandidátusi értekezésének nyilvános vitája. (Az MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1955. 3.)
dr. Medgyessy Pál ny. árvaszéki ülnök gyászjelentése. (Kelet-Magyarország, 1967. máj. 30.)
Elhunyt dr. Medgyessy Pál, a matematikatudományok doktora. (Magyar Nemzet, 1977. okt. 11.–Népszabadság, 1977. okt. 13.)
A sokoldalú tudós, Medgyessy Pál emlékezete. (Magyar Nemzet, 1977. nov. 2.)
Gazda István: Elhunyt Medgyessy Pál. (Természet Világa, 1978. 11.)
Elhunyt dr. Medgyessy Pálné dr. Belea Gyöngyi mérnöktanár. (Magyar Nemzet, 1989. máj. 3.)
Rostás Zoltán: Medgyessy Pál, a sokoldalú matematikus. (Szabolcs-Szatmár-
Beregi Levéltári Évkönyv, 1997)
Sain Márton: Matematikatörténeti abc. (6. kiad. Bp., 1993)

dr. Medgyessy Pálné Kormos Éva éltének 72. évében, okt. 7-én Budapesten elhunyt. (Új Ember, 2000. nov. 5.)
Ábrahám Erzsébet: Egy
tüdőgyógyász emlékei. Visszaemlékezések. (Bp., Accordia Kiadó, 2001).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBX-4WJB (Medgyessy Györgyné Varga Jolán halotti anyakönyve, 1947)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1G-34M8 (Medgyessy Pál és Ábrahám Erzsébet házassági anyakönyve, 1950)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/211388 (Medgyessy Pál gyászjelentése, 1967)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/211372 (Medgyessy György gyászjelentése, 1972)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/211389 (Medgyessy Pál gyászjelentése, 1977)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője