Márta Ferenc
Márta Ferenc

2024. június 19. Szerda

Márta Ferenc

kémikus, tudománypolitikus

Születési adatok

1929. január 12.

Kiskundorozsma, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2010. február 25.

Budapest

Temetési adatok

2010. március 11.

Budapest

Fiumei út


Család

Szegényparaszti családból származott. Sz: Márta Ferenc (†1942), Forrai Matild. F: 1. 1954-től Ferenczy Margit, a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola tanára. 2. 1983-tól Deák Ildikó, az MTA OTKA Iroda vezetője. 

Iskola

Elemi iskoláit Üllésen végezte, a szegedi Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1949), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1953), a kémiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1967).

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai, ill. Általános és Fizikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1953–1957), egy. adjunktusa (1957–1961), ill. egy. docense (1961–1967), egy. tanára (1967. márc. 12.–1975. máj. 10.) és a Tanszék vezetője (1962–1975). A TTK dékánhelyettese (1959–1961), a JATE rektora (1967–1973). Az MTA KKKI, ill. Kémiai Kutatóközpont főigazgatója (1980–1999). A Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) Kémiai Fizikai Kutatóintézete vendégkutatója (1957–1958), a Cambridge-i Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék vendégkutatója (1961–1962).

Az MTA–TMB-n Szabó Zoltán Gábor ösztöndíjas aspiránsa (1954–1957).

Az MTA főtitkára (1975. máj. 9.–1980. máj. 10.), alelnöke (1985. máj. 10.–1990. máj. 24.). Az MTA Elnökség választott tagja (1980. máj. 9.–1985. máj. 9.). Az MTA ún. Konszolidációs Bizottsága tagja és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa Matematikai és Természettudományi Kuratóriumának elnöke (1995-től). Az Interkozmosz Tanács elnöke (1977–1980 és 1985–1991).

Az MSZMP KB (1970. nov. 28.–1985. márc. 28.) és az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága (KEB) tagja (1988–1989). Az MSZMP Tudománypolitikai Bizottságának tagja (1975–1980), az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnökségi tagja (1975–1985).

A Deutsche Bunsengesellschaft (1964-től), a Société Chimique de France (1964-től), a The American Chemical Society (1965-től), a The Faraday Society (1965-től) és a The Chemical Society London tagja (1966-tól).

Termikus és fotokémikai elemi reakciók kinetikájával, elsősorban gázkinetikai és fotokémiai alapkutatásokkal foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a különböző oxigéntartalmú szabadgyökök bomlási és izomerizációs reakciói kvantitatív kinetikai paramétereinek meghatározása terén. Fotokémiai kutatásai közül kiemelkedik az ún. karbonil vegyületek primer fotofizikai és fotokémiai folyamatai törvényszerűségeinek és a szekunder szabadgyök-reakciók kinetikájának meghatározása, valamint az atmoszférában lejátszódó egyes fotooxidációs folyamatainak felderítése.

Emlékezet

Kiskundorozsmán született, Szegeden és Budapesten élt és tevékenykedett. Budapesten a XIV. kerület Stefánia út 18-ban és a XVI. kerület Lillafüred utca 22-ben; Szegeden a Rerrich Béla téren lakott. Márta Ferenc a fővárosban hunyt el, a Fiumei úti nemzeti sírkertben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2015-ben).

Elismertség

A Csehszlovák Tudományos Akadémia (1980-tól) és az Orosz Tudományos Akadémia külső tagja (1981-től).

Elismerés

Az Odesszai Állami Egyetem t. doktora (1975).

Munka Érdemrend (ezüst: 1964; arany: 1973), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1980), a Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1989), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007).

Akadémiai Díj (1969), Állami Díj (1985), a Szegedi Akadémiai Bizottság Díja (2002).

Szerkesztés

Az Acta Chimica főszerkesztője (1981–1991).

A Reaction Kinetics and Catalysis Letters, az Oxidation Communications és az International Reviews in Physical Chemistry c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1983-tól).

Főbb művei

F. m.: A Simple Device for Study of Reactions between Liquid and Gas Phases by Magnetic Method. Beck Mihállyal. (Naturwissenschaften, 1958)
On the Meaning of the Influencing Factor of the Homogenous Chain Catalysis and Inhibition. Huhn Péterrel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1958)
Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására. Kand. értek. (Szeged, 1959)
Mechanism of Influencing the Thermal Decomposition of Propylaldehyde by Nitric Oxide. Szabó Zoltán Gáborral. (Journal of American Chemical Society, 1961)
On the Order of Influenced Reactions. Huhn Péterrel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1961)
Nitrogénmonoxid hatása a propilaldehid termikus bomlására. 1–4. Szabó Zoltán Gáborral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961
angolul: Acta Chimica, 1962)
Szerves vegyületek termikus bomlási reakcióinak katalízise és inhibíciója gázfázisban. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1966)
The Thermal Decomposition of Ethyl Nitrite. 1–3. Seres Lászlóval. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1966)
The Effects of Propylene and Ethylene on the Thermal Decomposition of Propion-aldehyde. Ács Gáborral, Szabó Zoltán Gáborral. (Acta Chimica, 1966)
The Thermal Decomposition of n-propyl-nitrite. Szirovicza Lajossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1967)
Nitrogénmonoxid és propilén hatásainak értelmezése az acetaldehid dietiléter és propilaldehid homogén gázfázisú termikus bomlási reakciója esetében. Doktori értek. (Szeged, 1967)
The Gamma-Ray-induced Radiolysis of Propionaldehyde in the Liquid Phase. Tölgyesi M.-mel. – Electrochemical Studies on the Inhibition of the Corrosion of Iron and Steel in Metal Hydrogen Sulphide-water Ternary Systems. 1–2. Többekkel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1968)
The Kinetics of the Photolysis of Nitric Acid and Vapour. Bérces Tiborral, Förgeteg Sándorral. (Journal of Chemical Society Faraday Transactions, 1970)
A párt ifjúságpolitikai határozata és feladataink. – Új utakon a magyar tudományegyetemek. (Felsőoktatási Szemle, 1970)
Inhibíciós jelenségek gázreakciókban. Szabó Zoltánnal. (A kémia újabb eredményei. 6. Bp., 1971)
Gondolatok felsőoktatásunk továbbfejlesztéséről. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
Olefinek szerepe a szénhidrogének gázfázisú bomlásában. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1971. febr. 1.
megjelent: Kémiai Közlemények, 1971)
Thermal Decomposition of n-pentane. 1–3. Kószó F.-fel, Szirovicza Lajossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1971–1972)
A propán termikus bomlása. 1–4. Bérces Tiborral, Zalotai Lajossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1972)
Investigation on the Catalytic Properties of Pure Lithium- and Chromium-doped Nickel Oxide in the Vapour Phase Oxidation of n-propanol. Dreveni Irénnel. – Equipment for the Study of Anodic Oxidation of Organic Compounds. Lantos J.-vel, Novák Mihállyal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1972)
Oxidation of Benzaldehyde Catalyzed by Transitional Metal Ions. 1–4. (Acta Chimica, 1973)
Szekunder folyamatok az izobután termikus bomlási reakciójában. Görgényi Miklóssal, Seres Lászlóval. – A benzaldehid átmenetifémek ionjaival katalizált oxidációja. Boga Endrével. (Kémiai Közlemények, 1974)
Kinetics of the Decomposition of Ethane Sensitized by Azoisopropane. Szirovicza Lajossal. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1974)
Mechanisms of Hydrocarbon Reactions. – Szénhidrogén reakciók mechanizmusa. A Siófokon, 1973. jún. 5–7-én tartott nemzetközi tudományos szimpózium előadásai. Szerk. Kalló Dénessel. (Bp.–Amsterdam≥New York, 1975)
A kémiai kinetika fejlődésének néhány fontosabb vonása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975)
Az n-bután termikus bomlásának vizsgálata gázfázisban. 1–3. Halász Dezsővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
Erdey-Grúz Tibor. (Kémiai Közlemények, 1976)
A tudomány társadalmi hivatása. (Magyar Tudomány, 1976)
Az inhibíció értelmezése a szénhidrogének pirolízisénél. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1976. nov. 23.)
Az akadémiai intézetek tevékenysége. (Magyar Tudomány, 1977)
Szénhidrogének pirolízisénél szerepet játszó szabadgyök-reakciók kinetikai vizsgálata. Bérces Tiborral. (Kémiai Közlemények, 1977)
Tudományos információ és az Akadémia. – Kutatás és irányítás. – A magyar–szovjet természettudományos együttműködés 20 éve. (Magyar Tudomány, 1978)
Táj, nép és történelem. A VI. Országos Honismereti Akadémián tartott előadása. (Magyar Nemzet, 1978. júl. 16.)
Solla Price, Derek de: Kis tudomány – nagy tudomány. Ford. Soós Gyula. Az előszót írta. (Korunk tudománya. Bp., 1979)
A neopentán azoizopránnal szenzibilizált bomlásának kinetikája. Szirovicza Lajossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
A magyar–szovjet tudományos–műszaki együttműködés 30 éve. – Korszerűbb irányítás – hatékonyabb kutatás. (Magyar Tudomány, 1979)
A világűr kutatása. (Népszabadság, 1979. máj. 6. és Magyar Tudomány, 1980)
Az elmúlt időszak mérlege. (Magyar Tudomány, 1980)
Multistep Collosional Deactivation of Chemically Activated Dimethyl-cyclopropane. Többekkel. (Journal of Physical Chemistry, 1983)
Kémia és társadalom. (Magyar Kémikusok Lapja, 1986)
Gas Phase Decomposition and Isomerization Reactions of 2-pentoxy Radicals. Dóbé Sándorral, Bérces Tiborral. (International Journal of Chemical Kinetics, 1986)
Isomerization of n- hexyl and s-octyl Radicals by 1,5 and 1,4 Intramolecular Hydrogen Atom Transfer Reactions. Többekkel. (International Journal of Chemical Kinetics, 1987)
A kémia lehetőségei. (Magyar Kémikusok Lapja, 1988)
Activation Energies for Metathesis Reactions of Radicals. Bérces Tiborral. (Chemical Kinetics of Small Organic Radicals. New York–Boca Raton, 1988)
Kinetics and Energy Transfer in the Thermal Decomposition Reactions of 2-methyloxetan and 3-methyloxetan. Zalotai Lászlóval, Bérces Tiborral. (Journal of Chemical Society Faraday Transactions, 1989)
Oxigén-tartalmú szabadgyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1993)
Collisional Energy Transfer in the Two-Channel Decomposition of 1,1,2,2- tetrafluorocyclobutane and 2-methyl-2,2-tetraflurocyclobutane. 1–2. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1993)
Substituent, Solvent and Temperature Effects on Radiative and Nonradiative Processes on Singlet Excited Fluorenone Derivatives. Bérces Tiborral, Biczók Lászlóval. (Journal of Physical Chemistry, 1993)
Direct Kinetic Studies of the Reactions Br+CH3OH and DH2OH+HBr. The Heat of Formation of CH2OH. Többekkel. (Journal of Physical Chemistry, 1996)
An ab initio Study of the Three-Channel Reactions between Methanol and Hydrogen Atoms: BAC-MP4 and Gaussian-2 Calculations. Lendvay Gy.-vel, Bérces Tiborral. (Journal of Physical Chemistry, 1997)
A kémia lehetőségei és feladatai. (Ezredforduló, 1998 és Magyar Tudomány, 1999)
Megemlékezés Schay Gézáról, születésének 100. évfordulóján. (Magyar Kémikusok Lapja, 2000)
Schay Géza. Emlékbeszéd. (Elhangzott: 2000. máj. 22.
megjelent: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Bp., 2001)
Direct Kinetic Study of the Reaction of OH Radicals with Methy-Ethyl-Ketone. Többekkel. – Rate Constant for the Reaction of Bromine Atoms with Etane. Kinetic and Thermochemical Implications. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008). 

 

F. m.:  ford.: Szemjonov, N. N.: A kémiai kinetika és reakcióképesség néhány problémája. Szabadgyökök és láncreakciók. Ford. Gál Dezsővel. (1–2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1961).

Irodalom

Irod.: Kovács Dénes: A tudomány és a gyakorlat. Interjú M. F.-cel, az MTA főtitkárával. (Népszabadság, 1977. nov. 13.)
Kovács Dénes: A tudomány feladatairól. Interjú M. F.-cel, az MTA főtitkárával. (Népszabadság, 1980. márc. 23.)
Nem kell az ellentétes nézeteket egyformára vasalni. M. F. akadémikussal beszélget Pünkösti Árpád. (Jel–Kép, 1982)
Szegedi egyetemi almanach. 1921– 1995. I. köt. (Szeged, 1996)
Az MTA kémiai intézeteinek szervezeti átalakulásával kapcsolatos feladatok megvalósultak. Interjú M. F. akadémikussal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1998)
Korszerű kémiai ismeretek, módszerek nélkül nem képzelhető el sem modern ipar, sem modern mezőgazdaság és hatékony környezetvédelem sem. Interjú M. F. akadémikussal. (Magyar Kémikusok Lapja, 2000)
M. F. akadémikus 75 éves. (Magyar Kémikusok Lapja, 2004)
Dóbé Sándor: M. F. (Magyar Kémikusok Lapja, 2010).

Irod.: Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. I. köt. (Szeged, 1996)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője