Kósa Somogyi István
Kósa Somogyi István

2024. július 21. Vasárnap

Kósa Somogyi István

vegyészmérnök, kémikus

Születési adatok

1930. február 10.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

2002. április 16.

Budapest

Temetési adatok

2002. május 4.

Budapest

Szent István-bazilika


Család

Sz: Hoffmann Erzsébet. Édesapja a Fejér megyei vármegyeháza hivatalsegéde. Testvére: Kósa Somogyi László, a Fejér megyei Építőipari Vállalat főmérnöke és Kósa Somogyi Valéria, a Székesfehérvári Tervező Intézet építésztechnikusa. F: Kacsalova, Lígyija a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet kutatómérnöke, tagozatvezető főmunkatársa. Fia: Kósa Somogyi György (1959–) újságíró. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Székesfehérvárott végezte, az Ybl Miklós Gimnáziumban éretts. (1949). A Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) Elektrokémiai Iparágak szakán vegyészmérnöki okl. szerzett (1954), a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1958; honosítva: Budapest, 1958), a kémiai tudományok doktora (1973). 

Életút

A székesfehérvári Kolorit Textilfestő és -kikészítő Gyár segédmunkása (1948–1949), szövetkezeti könyvelője, ellenőre (1949–1951). A Fémipari Kutató Intézet tud. segédmunkatársa (1954), a leningrádi Lenszovjet Technológiai Intézet Elektrokémiai Tanszéke aspiránsa (1954–1958). Az MTA KFKI Kémiai Főosztály Magkémia I. Osztálya tud. munkatársa, osztályvezető-helyettese (1958–1960), tud. főmunkatársa és a Sugárkémiai Csoport vezetője (1960–1976), tud. tanácsadója (1976-tól). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasa (a Leedsi Sugárkémiai Kutatóközpontban, 1962–1963). 

Fizikai kémiával, sugárkémiával, elsősorban uránoldatok elektrokémiai viselkedésével, hűtőanyagoknak atomreaktorokban bekövetkező radiolízisével, ill. az ezzel összefüggő energiaátadás és regeneráció egyes kérdéseivel foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el szerves és szervetlen amorf anyagok, anyag- és molekulaszerkezetek, valamint kismennyiségű szennyező anyagok elektromos vezetési mechanizmusváltozásainak feltárása terén. Tevékenysége jelentős mértékben hozzájárult a gammasugárzással térhálósított polietilén szigetelésű kábelek gyártástechnológiájának fejlesztéséhez. 

Elismertség

A Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) tagja (1959-től), az Országos Atomenergiaügyi Bizottság (OAB) Kémiai Szakbizottságának titkára (1960–1962).

 

A londoni Faraday Társaság tagja (1971–1982). 

Szerkesztés

Az International Journal of Radiation Physics and Chemistry c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1968–1979). 

Főbb művei

F. m.: Az alumínium elektrolitikus oxidációja. Kand. értek. Orosz nyelven. (Leningrád, 1958)
Az atomenergia közvetlen átalakítása elektromossággá. (Természettudományi Közlöny, 1959)
Az alumínium oxidációjánál keletkező barrier-hártya tanulmányozása. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
Az atomreaktorok fémes szerkezeti anyagainak korróziója. (Energia és Atomtechnika, 1960)
Néhány elektródfolyamat vizsgálata besugárzott vizes oldatokban. (MTA KFKI Közlemények, 1961)
Szerves anyagok mint reaktormoderátorok. Kiss Istvánnal és Szabó Eleknével. (Energia és Atomtechnika, 1961)
Az atomreaktorok anyagainak korróziója. Atomtechnikai tanfolyami jegyz. (Az Országos Atomenergia Bizottság kiadványa. Bp., 1962)
A dikromátoldatok sugárkémiai folyamatainak pH-függése. Kiss Istvánnal és Schiller Róberttel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963
angolul: The pH Dependence of Radiolytic Processes in Dichromate Solutions. Acta Chimica, 1962)
Études de quelques processus d’électrode en solutions aqueuses irradiées. (Acta Chimica, 1962)
Inhibíció és katalízis a sugárkémiában. (Energia és Atomtechnika, 1963)
FeCl3-gyökcsapdát tartalmazó, alacsony hőmérsékleten besugárzott dimetilanilin foszforeszenciája. Vizesy Máriával. (MTA KFKI Közlemények, 1964)
Sugárkémiai folyamatok vizsgálata krioszkópos módszerrel. – A sugárzás fajtájának hatása a difenilmetán radiolízisére. Többekkel. (MTA KFKI Közlemények, 1965)
A difenilmetán és izopropil-difenil sugárkémiai folyamatainak vizsgálata. Erőné Gécs Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
Ionic Processes in Organic Glasses Irradiated at Low Temperatures. (The Chemistry of Ionization and Excitation. London, 1967)
Üveg állapotú, alifás alkoholok sugárkémiai vizsgálata. (MTA KFKI Közlemények, 1967)
Metanolüvegek sugárkémiai vizsgálata. Balog Jánossal és Vértesy Zsolttal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
A flash-fotolízis. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1967)
Sugárkémiai kutatások a KFKI-ban. (Energia és Atomtechnika, 1968)
A laser alkalmazása a kémiai kutatásban. Összefoglaló értekezés. Zádor Erikával. (Kémiai Közlemények, 1968)
A szilárd dimetilanilin fiziko-kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1–2. Dézsi Istvánnal és Tompa Kálmánnal. – Polietilén kábelszigetelés és termomechanikai tulajdonságainak javítása ionizáló sugárzással. Kertész Z.-vel és Tóth Lászlóval. (MTA KFKI Közlemények, 1969)
Dimetilanilinben oldott FeCl3 Mössbauer-spektrumának vizsgálata gammabesugárzás után. Balog Jánossal és Dézsi Istvánnal. (MTA KFKI Közlemények, 1970)
Ionos folyamatok besugárzott szerves folyadékokban és üvegekben. Doktori értek. (Bp., 1971)
Electrical Conductivity of Irradiated Dielectric Organic Liquids and Glasses. Balog Jánossal és Tóth Lajossal. (KFKI Preprint, 1971)
Elektromos vezetés besugárzott folyékony dielektrikumokban. (Fizikai Szemle, 1971)
Szerves félvezetők. (Fizikai Szemle, 1973)
Félvezető polimerek. (A Szerves félvezetők KFKI-szeminárium előadásai. Bp., 1974)
Amorphous Semiconductors’76. Proceedings of International Conference. Balatonfüred. 20–25. September 1976. Szerk. Többekkel. (Bp., 1977)
Amorf félvezetők. Fazekas Patrikkal és Gazsó Jánossal. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. Szerk. Siklós Tivadar. Bp., 1977)
Photoluminescence in Amorphous Semiconductors. Koós Margittal és Vasziljev, V. A.-val. (A KFKI kiadványa. Bp., 1978)
Koleszterikus folyadékkristály termoindikátorok minősítése. Gáll Gasztonnal és Márffy Ferenccel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978)
Doping and Absorption Edge of Amorphous Silicon. Hajtó Jánossal és Zentai Györggyel. (KFKI Preprint, 1979)
Amorf félvezetők. (Fizikai Szemle, 1980)
Structure and Photoluminescence of the a-GexSe1-x System. Koós Margittal. (KFKI Preprint, 1982)
Fényvezető üvegszálak a távközlésben. (A KFKI kiadványa. Bp., 1983)
Density of Localized States and PL in a -Si:H. – Distribution of Tg Values and PL in Amorphous Semiconductors. Koós Margittal. (KFKI Preprint, 1984)
Amorf félvezetők hibahelyei és adalékolhatósága. (Fizikai Szemle, 1987)

 

ford.: Verescsinszkij, Igor Vjacseszlavovics–Pikajev, Alekszej Konsztantyinovics: Bevezetés a sugárhatás-kémiába. Ford. Kiss Lászlóval és Paál Zoltánnal. (Bp., 1967). 

Irodalom

Irod.: Hargitai Csaba–Koós Margit–Pócsik István: K. S. I. (Fizikai Szemle, 2003). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője