Kárpáti István
Kárpáti István

2023. december 6. Szerda

Kárpáti István

biológus, botanikus

Névváltozatok

Kiesel István 

Születési adatok

1924. április 9.

Baja, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1989. július 10.

Ojców, Lengyelország


Család

Sz: Kárpáti (Kiesel) István kádármester, Raniszávlyevits Borbála. Hárman voltak testvérek. F: 1952-től Nagy Vera, botanikus, tud. munkatárs. Fia: Kárpáti István (1953–); leánya: Kárpáti Veronika (1954–). 

Iskola

Elemi és középiskoláit Baján végezte, a Szegedi Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), a biológiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1974). 

Életút

A vácrátóti Természettudományi Múzeum Biológiai Kutató Állomása ösztöndíjas kutatóbiológusa (1950–1951). Az MTA vácrátóti Botanikai Kutató Intézete tud. segédmunkatársa (1952–1955), tud. munkatársa (1955–1964). A Keszthelyi Agrártudományi Főiskola, ill. a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ATEK) Növénytani- és Növényélettani Tanszéke alapító tanszékvezető egy. docense (1964–1973), egy. tanára (1973. júl. 1.–1989. júl. 10.).

 

Összehasonlító vegetáció tanulmányúton járt Albániában (1959, 1961), Bulgáriában (1963), Lengyelországban (Krakkó és Varsó környékén, 1966), ill. DAAD-ösztöndíjjal az NSZK-ban (1968).

A vizek, ártéri szintek vegetációjának ökológiai, cönológiai, produkcióbiológiai feltárásával, ill. az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi és tájhasznosítási kérdésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a hazai Duna-ártér természetes vegetációjának, elsősorban erdeinek kutatása terén, Tóth Imrével közösen kidolgozott ligeterdő-tipológiai beosztása széles körben elterjedt. Új adatokat szolgáltatott a társulásdinamikai jellemzők megismeréséhez. Kidolgozta az ún. éves-periodikus ritmus vizsgálati módszert. Számos növényföldrajzi és erdőcönológiai térképet szerkesztett. Részt vett a Bős–Nagymarosi Vízierőmű, a Fertő-tó, a Dráva és a Balaton vízutánpótlása növényökológiai hatásainak vizsgálatában. Kutatási területei: Vácrátót környéki pusztagyepek társulásdinamikai elemzése és hazai mészkedvelő pusztagyepek termőhelyi jellemzői; hazai nagy folyók növényföldrajzi térképezése; ártéri erdők ökológiai és cönológiai viszonyai; szubmediterrán és mediterrán ártéri szintek vegetációja és hínárvegetáció-kutatások

Elismertség

Az MTA Botanikai Bizottsága, Környezetvédelmi Bizottsága tagja. A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Orvosi és Biológiai Szakbizottsága elnökségi tagja, a VEAB Környezettudományi és Környezetvédelmi Szakbizottsága elnöke. A Magyar Biológiai Egyesület Botanikai Szakosztálya vezetőségi tagja. A Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Meteorológiai Társaság tagja. A Növényi Géntartalékokat Koordináló Tanács és a Nemzetközi Duna-kutató Bizottság tagja.

 

Az Internationale Gesellschaft für Moorforschung szekcióelnöke (1964-től), az Internationale Vereinigung für Vegetationskunde választmányi tagja. A Clusius Nemzetközi Biológiai Társaság elnökhelyettese, a World Wildlife Fund tagja. 

Elismerés

Akadémiai Díj (megosztott, 1964). 

Szerkesztés

A Magyarország Kultúrflórája c. könyvsorozat, a Braun-Blanquetia és az Aquatic Botany c. nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Vadontermő szalmavirágaink. (Virágkedvelők Lapja, 1948)
Kultúrhatás a természetes táj vegetációjára. Egy. doktori értek. is. (A Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve, 1950)
Cyperus difformis L. – Rizspalka. Hazánk új rizs gyomnövénye. (ATE Mezőgazdaság-tudományi Kara Évkönyve, 1951)
Természetes növénytársulások – phytocoenosis – mint a vízgazdálkodás indikátorai. (Agrártudomány, 1951)
A Vácrátót környéki mészkedvelő pusztagyep. Kárpáti Istvánnéval. (Botanikai Közlemények, 1951)
A növénytársulások évi periodikus ritmusának vizsgálata. Kárpáti Istvánnéval. (Az Időjárás, 1953)
The Aspects of the Calciphilous Turf in the Environs of Vácrátót in 1952. Kárpáti Istvánnéval. 4 melléklettel. (Acta Botanica, 1954)
Die Überwinterung der Basophilen Sandsteppen bei Vácrátót im Jahre 1952. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1955)
Csomós ebír. Monográfia. Kárpáti Istvánnéval, Takács Lajossal. (Magyarország Kultúrflórája. Bp., 1955)
A hegyesfogú és a magas kőris megkülönböztetése. Kárpáti Istvánnéval. (Erdőgazdaság, 1956)
Natürliches vorkommen von Fraxinus oxycarpa in Ungarn. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1956)
A Fraxynus oxycarpa magyarországi természetes előfordulása, elterjedése és társulásviszonyai. Kárpáti Istvánnéval. (Az Erdő, 1956)
A füge. Monográfia. Jeszenszky Árpáddal. (Magyarország Kultúrflórája. Bp., 1956
2. kiad. 1963)
A hegyesfogú és a magas kőris cönológiai elkülönítése. Kárpáti Istvánnéval. (Erdészeti Kísérletek, 1957)
A hazai Duna-ártéri ligeterdők típusai. (Az Erdő, 1957)
A hazai Duna-ártér erdei. Kand. értek. (Vácrátót, 1958)
A Duna-ártéri szil–kőris–tölgy ligeterdők elnyárfásodása. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Agronomica, 1958)
Megjegyzések a szürkenyár Duna-ártéri előfordulásához. Kárpáti Istvánnéval. (Erdőgazdaság, 1958)
Fafajok rügyfakadási hőigényének meghatározása. Mándy Gy.-vel. (Az Időjárás, 1958)
A szentendrei rózsa. (Élővilág, 1958)
Correlations between the Succesion of Natural Groves and the Flood-Plain Levels on the Great Hungarian Plain. Pécsi M.-mel. (Acta Biologica, 1959)
Magyar herbáriumok. 2. Band Henrik herbáriuma Vácrátóton. Kárpáti Istvánnéval. (Botanikai Közlöny, 1959)
Albániai útinapló. Kárpáti Istvánnéval. (Élővilág, 1960)
Winter Dormancy of Hungarian Trees and Shrubs. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Biologica, 1961)
Die zönologischen Verhältnisse der Auenwälder Albaniens. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1961)
Die Auenwaldtypen Ungarns. Tóth Imrével. (Acta Agronomica, 1961)
Kísérleti adatok fák és cserjék nyugalmi időszakának ismeretéhez. Mándy Gy.-vel. (Kísérletügyi Közlemények, 1961)
Adatok Albánia mohaflórájához. Vajda Lászlóval. (Fragmenta Botanica, 1961)
Botanikai kutatóúton Albániában. Kárpáti Istvánnéval. (Természettudományi Közlöny, 1961)
Ártéri nyárasok erdőtípusai. Tóth Imrével. (A magyar nyárfatermesztés. Bp., 1962)
A vegetáció és az ártéri szintek fejlődésének kapcsolata a Dunakanyarban. Pécsi Mártonnal és Varga Györggyel. (Botanikai Közlöny, 1962)
The Periodic Rhythm of the Flood-Plain Forests in the Flood Area of the Danube between Vác and Budapest in 1960. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1962)
A Duna-ártér félrudeális gyepjeinek cönológiai és ökológiai értékelése. Kárpáti Istvánnéval. 1 táblázattal. (Botanikai Közlemények, 1963)
Coenological Systematic Valuation of the Italian Lowland-Forests. (Acta Biologica, 1963)
The Significance of the Horizon-Constriction Examinations in the Elucidation of the Light Energy Changes in Plant Associations of Several Storeys. Szakály J.-vel. (Acta Biologica, 1964)
A vegetáció kialakulásának és a Duna vízjárásának kapcsolata a Gödi-szigeti mintaterületen. Varga Györggyel. (Hidrológiai Közlöny, 1964)
Periodische Dynamik der zu Agropyro-Rumicion crispi gehörenden Gesellschaften des Donau-Überschwemmungsgebietes zwischen Vác und Budapest im Jahre 1963. Kárpáti Istvánnéval. 2 táblával. (Acta Botanica, 1965)
Adatok a Tihanyi-félsziget sztyeppvegetációja ökológiai viszonyaihoz. Kárpáti Istvánnéval. (Az MTA tihanyi Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve, 1965)
Bartók Béla-emlékfa. Egy új vadontermő magyarkőris-változat. (A Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai. 8. Keszthely, 1966)
Einreihung von 1400 Arten der ungarischen Flora in ökologische Gruppe nach TWR-Zahlen. Többekkel. (Fragmenta Botanica, 1966)
A szegletes lednek. Monográfia. Vezekényi Ernővel. (Magyarország Kultúrflórája. Bp., 1967)
Növénytani atlasz. Bíró Krisztinával. (Keszthely, 1967)
Nagyméretű vízvirágzás a Balaton délnyugati részén. Hortobágyi Tiborral. (Botanikai Közlemények, 1967)
Manganese Content of Aquatic Plants. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1967)
A balatoni hínárvegetáció szukcessziós viszonyai. Kárpáti Istvánnéval. (Botanikai Közlemények, 1968)
Der Tagesrhythmus des freien CO2 und absorbierten O2 in eigenen Wasserpflanzengesellschaften der Musterfläche bei Vonyarcvashegy. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1969)
Hínáros békaszőlő szénával végzett kihasználási kísérletek eredményei. Bedő Sándorral. – A Keszthelyi-öböl hínárvegetáció-kutatásának eredményei. Varga Györggyel. (A Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai, 1970)
Concentration Changes of Some Chemical Elements in the Plant Species of Acidophil and Calcareous Sand Steppe Swards. Kárpáti Istvánnéval és Tölgyesi Györggyel. (Acta Botanica, 1970)
A Fertő-tavi vegetációkutatásaink célkitűzése és eredményei. Többekkel. (Hidrológiai Tájékoztató, 1970)
Magyarországi ártéri szintek és vizek vegetációjának synökológiai és produkcióbiológiai viszonyai. Doktori értek. (Keszthely, 1973)
Untersuchung über die Zonations- und Produktionsverhältnisse im Überschwemmungsgebiet der Drau. Kovács Margittal. (Acta Botanica, 1973)
Die Anwendung der TWR-Indikatorkonzeption auf Wasser- und Auen-Ökosysteme. Kárpáti Istvánnéval. (Acta Botanica, 1974)
A vízszennyeződés. Szemes Gáborral, Ponyi Jenővel. (A környezetvédelem biológiai alapjai. Szerk. Kovács Margit. Bp., 1975
2. jav. kiad. 1977)
Bioindikátor vízi makrofitonok kutatása a Balatonon. Lantos Tamással. (Keszthely, 1978)
Magyarországi vizek és ártéri szintek növényfajainak ökológiai besorolása. (Keszthely, 1978)
Kimosódás és sóakkumuláció hatása a Zala folyó menti réti növényzet ásványianyag-tartalmára. Tölgyesi Györggyel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1977)
Zala menti réti növényzet tápanyagtartalmában megnyilvánuló néhány törvényszerűség 11 elem vizsgálata során. Tölgyesi Györggyel. (Agrokémia és Talajtan, 1977)
Nährstoffakkumulation bei Wassermakrophyten. Kárpáti Istvánnéval és Pomogyi Piroskával. (Acta Botanica, 1980)
Növényrendszertan. Egy. jegyz. (Keszthely, 1980
új kiad. 1996)
A vízi biotechnika és vízminőség-védelmi jelentősége. Varga Györggyel. (Veszprém, 1985)
A djurdjeváci vízlépcső várható ökológiai hatásai. (Magyar Tudomány, 1989). 

Irodalom

Irod.: Biológiai lexikon. I–IV. köt. Főszerk. Straub F. Brunó. (Bp., 1978
2. kiad. 1982)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Szabó István: K. I. (Botanikai Közlemények, 1990)
Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője