Kádár Béla
Kádár Béla

2023. december 9. Szombat

Kádár Béla

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1919. augusztus 10.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1987. szeptember 26.

Debrecen

Temetési adatok

1987. október 6.

Debrecen

Köztemető


Család

Sz: Pánczél Mária. Apja falusi kántortanító volt. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte (1941-ben éretts.). A Debreceni Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett (1941), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1960), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1969), doktora (1983). Az MLEE filozófia szakon végzett (1965). 

Életút

A pusztakengyeli (1939), a felgyői uradalmak gyakornoka (1940), Andrássy Sándor tiszadobi uradalmának segédtisztje (1941). A debreceni Állami Gazdasági Felügyelőség gazdasági felügyelője (1941–1949); közben a II. világháborúban frontszolgálatot teljesített, hadifogságban volt (1941–1947). A debreceni Mezőgazdasági Igazgatóság (1949–1950), a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB Tervosztálya tervosztályvezető-helyettese (1950–1956). A debreceni Mezőgazdasági Akadémia, az Agrártudományi Főiskola, ill. a DATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Üzemtani Tanszéke tud. munkatársa (1956–1963), egy. docense (1963–1971), egy. tanára (1971. júl. 1.–1984. dec. 24.). A Kar dékánja (1970–1974), az Agrárökonómiai és Szervezési Intézet vezetője és az Egyetem rektorhelyettese (1977–1983). 

Az öntözéses termelés üzemgazdasági kérdéseivel, elsősorban az öntözés üzemi feltételeinek vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi öntözéses módszerek összehasonlító ökonómiai elemzése, az öntözéses termelés ún. vetésszerkezetének kialakítása terén; kidolgozta az öntözéses termelés eredményességének megítélésére alkalmas mutatókat, ill. azok döntésbeli felhasználási lehetőségét. Jelentős szerepet játszott a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszer mezőgazdasági hasznosításának tervezésében. 

Emlékezet

Debrecenben élt és tevékenykedett, a Nagyerdei Köztemetőben nyugszik. Emlékét őrzi a Debreceni Egyetem (DE) által alapított Kádár Béla-díj (a DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar oktatói számára, 2001-től?). 

Elismertség

Az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Bizottsága és a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Mezőgazdasági Szakbizottságának tagja (1970–1980), elnöke (1976–1980). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) választmányi tagja és az Agrárgazdasági Szakosztály elnöke. 

Elismerés

Munka Érdemérem (1955), Munka Érdemrend (bronz, 1966). 

Főbb művei

F. m.: A tiszalöki öntözőrendszer hasznosításának helyzete és problémái. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1957. Debrecen, 1958)
Öntözéses gazdálkodás a kabai Kossuth Termelőszövetkezetben. (Gazdálkodás, 1958)
A tiszalöki öntözőrendszer gazdaságos hasznosításának lehetőségei. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia gyakorlati szaktanácsadója, 1959)
Az öntözésre berendezett területek hasznosításának néhány üzemi kérdése a tiszalöki öntözőrendszerben. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1959)
Termelőszövetkezetek területrendezése. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1959. Debrecen, 1960)
A vetésforgórendszer megszerkesztésének és területi elhelyezésének alapjai. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia gyakorlati szaktanácsadója, 1960)
Mezőgazdasági üzemtan. Gönczi Istvánnal, Vadász Lászlóval. (Debrecen, 1961
2. kiad. 1962)
Hortobágyi öntözőüzemek gazdálkodásának eredményessége az 1959. és az 1960. években. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1961. Debrecen, 1962)
Az öntözés hatékonysága a debreceni löszhát jó termőképességű talajain, az 1961. évben. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Évkönyve, 1962)
Üzemgazdasági megfontolások a tsz-ek majortelepítéséhez. (Gazdálkodás, 1962)
Üzemi feltételek hatása az öntözőrendszerek hasznosítására. (Gazdálkodás, 1963)
Az öntözés eredményessége a Hajdú-Bihar–Csongrád- és Szolnok megye állami gazdaságaiban az 1961. és az 1962. évben. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
Az öntözés költsége és eredményessége a Tiszántúl mezőségi talajain. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1964)
Az öntözéses beruházások sajátosságai és gazdaságosságának mutatói. (Vízgazdálkodás, 1964)
Megoldások a tömbös gazdálkodásra. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola gyakorlati szaktanácsadója, 1964)
A takarmánytermesztés programozása öntözéses gazdaságban. Tóth Józseffel. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1965)
Az öntözés gazdaságossága a hajdúsági löszhát termelőszövetkezeteiben. (Gazdálkodás, 1965)
Az öntözés jelentősége a Hajdúságban. (Alföld, 1965)
Az öntözés eredményességének vizsgálata a Tiszántúlon. (Öntözéses Gazdálkodás, 1966)
Útmutató az öntözéses gazdálkodás üzemtanához. (Debrecen, 1967)
A gazdaságon belüli szakosítás és a termelés elhelyezése. Gönczi Ivánnal. – Az esőszerű öntözésre történő berendezkedés gazdasági megalapozása. (Gazdálkodás, 1967)
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Monográfia és egy. tankönyv is. Gönczi Ivánnal, Vadász Lászlóval. (Bp., 1967
2. kiad. 1969)
Öntözőgazdaságok vetésszerkezetének kialakítása a Debreceni Löszhát mezőgazdasági talajain. Kand. értek. (Debrecen, 1968)
A gazdaság kalkulációjának és belső elemzésének módszerei. (Debrecen, 1969)
Öntözőgazdaságok vetésszerkezetének kialakítása. Monográfia. (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései. Bp., 1970)
A technika fejlődése a mezőgazdasági termelésben. (Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatósága Jubileumi Tudományos Ülésszaka. 1944–1969. II. köt. Szerk. Mikecz Ferenc. Debrecen, 1970)
Mezőgazdasági kalkuláció és elemzés. Főisk. jegyz. (Debrecen, 1970
2. kiad. 1974)
Vállalati gazdaságtan. (Bp., 1972)
Az öntözés hatékonysága a debreceni löszháton. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola centenáriumi ünnepségeinek kiadványa. Debrecen, 1972)
Útmutató a melioráció és öntözéses gazdálkodás üzemtanához. (Debrecen, 1972)
Néhány gondolat a termelőszövetkezetek üzem- és munkaszervezéséhez. (Vezetés, 1973)
Mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana. Többekkel. (Bp., 1974)
A szántóföldi termelés műszaki fejlesztésének néhány mikroökonómiai problémája. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
A növénytermelési rendszerek üzemszervezési konzekvenciái. (Gazdálkodás, 1974)
A műszaki fejlesztés költség- és jövedelemkalkulációjának módszertani problémái. Kozma Andrással. – A vezetés szervezeti rendszerének korszerűsítése a rakamazi Győzelem Mgtsz-ben. Héri Lászlóval, Vadász Lászlóval. (Vezetés, 1974)
Néhány időszerű üzemszervezési feladat a termelőszövetkezetekben. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1975)
A mezőgazdasági vállalatok műszaki fejlesztésének ökonómiai problémái. (A DATE Tudományos Közleményei, 1975)
Az öntözéses gazdálkodás és melioráció üzemtana. Egy. jegyz. (Debrecen, 1975
2. kiad. 1977
3. kiad. 1979)
Vizsgálatok a mezőgazdaság eszközhatékonyságával kapcsolatban. (Gazdálkodás, 1976)
A mezőgazdaság szakember-szükséglete és a felsőfokú szakoktatás fejlesztése. (Gazdálkodás, 1977)
Feladatok és lehetőségek a tiszántúli öntözés fejlesztésében. (Magyar Mezőgazdaság, 1978. 29.)
A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének gazdasági kérdései. Többekkel. (Bp., 1979)
A gyepterületek gazdasági értékelése. (Magyar Mezőgazdaság, 1979. 26.)
A műszaki fejlesztés lehetőségei, hatásai. (Magyar Mezőgazdaság, 1979. 50.)
A gyepgazdálkodás ökonómiai értékelése. (Gazdálkodás, 1980)
A szántóföldi növénytermelés helyzete és fejlesztésének vállalatgazdasági összefüggései. (Gazdálkodás, 1981)
A mezőgazdasági vállalatok termelésfejlesztésének néhány gazdasági problémája. (Debreceni Szemle, 1981)
A termelés fejlesztésének néhány gazdasági kérdése. (Magyar Mezőgazdaság, 1981. 19.)
A mezőgazdasági termelőtevékenység helyzete és hatékony fejlesztésének időszerű feladatai. (Gazdálkodás, 1982)
Vállalati gazdálkodás elemzése. Szerk. (Debrecen, 1982)
Szántóföldi növénytermelési ágazatok termelésfejlesztésének főbb vállalatgazdasági összefüggései. Doktori értek. (Debrecen, 1982). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. szept. 30.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője