Illyés Géza
Illyés Géza

2021. október 16. Szombat

Illyés Géza

történész, református lelkész

Születési adatok

1883. szeptember 4.

Sóvárad, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1950. május 28.

Dicsőszentmárton


Iskola

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban éretts. (1903), a Kolozsvári Református Teológiai Akadémián végzett (1907), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen történelem–pedagógia szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1917).

Életút

Magyarkirályfalván segédlelkész (1907–1908), lelkipásztor (1908–1947), esperes (1947–1950); egyúttal egyházmegyei főjegyző (1922–1947) és belmissziói előadó (1924-től). A nagyenyedi Bethlen Kollégium r. tanára (1941–1944). Tanügyi előadó (1912-től). Egyház- és helytörténettel, elsősorban a Küküllői Református Egyházmegye múltjával, a helyi közösség gyülekezeti életének és vallási szokásainak történetével foglalkozott. Összegyűjtötte egyházmegyéje legfontosabb közéleti személyiségeinek élet- és jellemrajzát, vizsgálta az erdélyi református zsinatok sajátosságait, kiadásra előkészítette a zsinatok határozatait, hivatalos végzéseit és egyéb dokumentumait. Munkássága jelentős része kéziratban maradt, megjelent írásai döntő részben kisebb adatközlések.

Elismertség

A Kálvin Szövetség titkára (1913-tól). A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság t. tagja.

Főbb művei

F. m.: Az erdélyi protestantizmus történelmi hivatása. Tanulmány. (Dicsőszentmárton, 1917)
Dadai János. (Református Szemle, 1926)
A küküllői egyházmegye egyházainak javai és jövedelmei az 1676–1714. években. 1–8. (Református Szemle, 1927)
Bethlen Miklós. Élet- és jellemrajz. (Református Szemle, 1930 és külön: Ünnepnapok. 2. sorozat. 8. Kolozsvár, 1930)
Gróf Mikó Imre. Élet- és jellemrajz. (Ünnepnapok. 2. sorozat. 10. Kolozsvár, 1931)
Lorántffy Zsuzsanna. 1–3. (Református Család [folyóirat], 1931)
Petrőczy Kata Szidónia. (Református Család [folyóirat], 1932)
Seprődi János. 1–2. Élet- és jellemrajz. (Református Szemle, 1933–1934)
Bonyhai Simon György. (Az Út [folyóirat], 1934)
Az 1619. évi küküllővári zsinat felterjesztése Bethlen Gábor fejedelemhez. 1–2. Közli I. G. (Református Szemle, 1934–1935)
Az orgona bevezetés a református egyházban. (Református Szemle, 1935)
A papmarasztás az erdélyi református egyházban. (Református Szemle, 1936)
Apafi Mihály fejedelem. (Az Út [folyóirat], 1936)
Vásárhelyi István. (Református Szemle, 1938)
A Királyfalvai Református Egyházközség. (Egyháztörténet [folyóirat], 1944)
A Küküllői Református Egyházmegye levéltárának története. (Egyháztörténet [folyóirat], 1945)
Milyenek voltak a pásztorok és a rektorok a 17. században? (Vallási néprajz 7. Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllői Református Egyházmegyében. Szerk. Küllős Imola. Bp., 1995).

Irodalom

Irod.: Mózes András: I. G. lelkipásztor élete és munkássága. (Református Szemle, 1980).

Megjelent: nevpont.hu, 2013