Horváth Ferenc
Horváth Ferenc

2024. július 21. Vasárnap

Horváth Ferenc

történész, levéltáros

Születési adatok

1921. május 6.

Szombathely

Halálozási adatok

1993. május 8.

Szombathely


Család

Sz: Szily Lujza. Apja biztosítási titkár, majd a Hazai Általános Biztosító Társaság szombathelyi fiókjának vezetője volt. F: 1947-től Horváth Zsuzsanna. Leánya: Horváth Krisztina (1948–) történelem–ének szakos általános iskolai tanár, Horváth Zsuzsanna (1950–) tanítónő, majd a szombathelyi Entzbruder Dezső Szakközépiskola tanára. Fia: Horváth Ferenc (1953–) történelem–német szakos általános iskolai tanár.

Iskola

A szombathelyi Premontrei Gimnáziumban éretts. (1939), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. és magyar nyelvészetből és bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), a történelemtudományok kandidátusa (1981). Az MLEE-n általános tagozaton végzett (1972).

Életút

A II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, hadifogságban volt (1944–1945). Hazatérése után a Vasvári Polgári Iskola r. tanára (1946), a Vas megyei Szabadművelődési Felügyelőség vezetője (1946–1950). A Szombathelyi Területi Levéltár levéltárosa (1950), a Szombathelyi Városi Levéltár (1951–1969), a Vas Megyei Levéltár igazgatója (1951–1981). Nyugat-Dunántúl, elsősorban Vas megye települései, Kőszeg és Szombathely oktatás-, gazdaság- és társadalomtörténetével, a helyi városrendezés múltjával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szombathelyi városi polgárság kialakulásának vizsgálata terén. Kezdeményezte a Kőszegi Fióklevéltár létrehozását (1971).

Emlékezet

A Nemzeti Parasztpárt tagja (1946-tól), a párt szombathelyi városi elnöke. A Hazafias Népfront (HNF) elnökségi tagja (1954-től).

Elismertség

A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Településtörténeti Szekciójának vezetője. A Magyar Történelmi Társulat Helytörténeti és Honismereti Megyei Bizottságának elnöke. A Levéltárak Országos Tanácsa, az Országos Helytörténeti Bizottság, ill. a Nemzetközi Történelmi Szimpózium Szervezőbizottságának tagja.

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1965), Munka Érdemrend (ezüst, 1973).

Szerkesztés

A Vasi Szemle szerkesztőbizottságának alapító tagja (1958–1960), főszerkesztője (1960–1986). A Honismereti Közlemények munkatársa, a Vasi Szemle Könyvtára c. könyvsorozat (1966-tól) és a Vas Megyei Helytörténeti Lexikon szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Kresznerics Ferenc. Egy. doktori értek. is. (Szombathely, 1943)
Új feladatok (Vándortűz [Szombathely], 1947)
A levéltári kutatószolgálat problémái. (Levéltári Híradó, 1955)
A parasztság helyzete és mozgalmai a dualizmus korában. A munkásosztály kialakulása, szervezkedése és mozgalmai. 1867–1914. – Színház- és zenekultúra Vas megyében. – Az ellenforradalomtól a felszabadulásig. Horváth Boldizsárral. (Vas megye. Helytörténeti tanulmányok. Szerk. is. Szombathely, 1958)
Az 1905. évi orosz polgári forradalom hatása a Vas megyei munkásmozgalomra. (Vasi Szemle, 1958)
Vas megye területrendezésének története az abszolutizmus korában. (Levéltári Híradó, 1959)
A munkástanácsok szervezete és működése Vas megyében. 1918. nov. 10.–1919. aug. 5. (Vasi Kiskönyvtár. Szombathely, 1959)
Az első proletárdiktatúra Vas megyében. – A Tanácsköztársaság Vas megyei dokumentumaiból. – Iratok az ellenforradalom idejéből. (Vasi Szemle, 1959)
Kőszeg járási jogú város irattára és iratkezelési rendszere. – Vas megye szövetkezeti felügyelőjének iratai a Szombathelyi Állami Levéltárban. (Levéltári Híradó, 1960)
Vas megye helyzete és lakosságának hangulata a felszabadulás előtti hónapokban. – vas megye felszabadulása. – Az élet megindulása, földreform. (Vasi Szemle, 1960)
A járási központim irattárak kialakítása Vas megyében. (Levéltári Szemle, 1961)
Tíz éves a Szombathelyi Állami Levéltár. – A Vas megyei tanácsok tíz éve. 1950–1960. – A Vas megyei munkásmozgalom kezdeteiről. (Vasi Szemle, 1961)
Szombathely. Útikalauz. Szerk. (Panoráma magyar települések. Szombathely, 1962
2. kiad. 1970
3. kiad. 1975
4. kiad. 1978)
A risorgimento egy érdekes vasi alakja. (Vasi Szemle, 1962)
A bögötei iskola. 1–2. (Vasi Szemle, 1962–1963)
Kőszeg ostromának leírása. – Egy kőszegi kalmár számadásai. – Kőszeg szabad királyi város titkos levéltára. Oklevélregeszták. Kiss Máriával. (Vasi Szemle, 1963)
Dalos találkozó. 1938–1963, Szombathely. Szentgyörgyi Árpád kéziratos visszaemlékezése alapján összeáll. H. Fi, sajtó alá rend. Hofmann Miklós. (Szombathely, 1963)
A szombathelyi színészet története az állandó színház megnyitásáig. 1730–1880. 1–2. (Vasi Szemle, 1964)
A Vas megyei munkásmozgalom forrásai. – Horváth Tibor Antal irathagyatéka. (Vasi Szemle, 1965)
Szombathely. Képeskönyv. (Bp., 1966)
Pavel Ágoston, a kultúrpolitikus és szerkesztő. (P. A.-emlékkönyv. Szombathely, 1966)
Kresznerics Ferenc. (Vasi Szemle, 1966)
Vas megye és az októberi szocialista forradalom. (Vasi Szemle, 1967)
Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban. 6. köt. Vas Megyei Levéltár – volt Szombathelyi Állami Levéltár. Összeáll. Kiss Máriával, Rosdy Pállal. (Levéltári jegyzékek. 1. Bp., 1968)
Szombathely. Útikönyv. Szerk. (Panoráma útikönyvek. Bp., 1969)
A Vas Megyei Levéltár fondjegyzéke. Összeáll. (Bp., 1969)
Népességi és gazdaságtörténeti adatok a XVI. századból. (Vasi Szemle, 1969)
Szombathely harmadik városrendezési terve. 1–2. (Vasi Szemle, 1969–1970)
Húsz éves a vasi állami sütőipar. Udvardi Gyulával. (Szombathely, 1970)
A helyismereti mozgalom fejlődése és feladatai. – Az élet megindulása. Dokumentumok. 1–2. – A Celldömölki járás tanácsköztársasági eseményei. Módos Józseffel. (Vasi Szemle, 1970)
A kanizsai határőrvidék nemzetiségei és a török veszély. (Vasi Szemle, 1971)
Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Szombathely, a Vas Megyei Levéltár műemlékjellegű szekrényei. (Levéltári Szemle, 1971)
Kőszeg fejlődése és szerepe a pannon térségben a XIV–XIX. században. (Vasi Szemle, 1973)
A kiegyezéskori fő- és alszolgabírói iratok kísérleti selejtezése. 1861–1871. (Levéltári Szemle, 1973)
A szabadművelődés története. 1945–1949. (Levéltári Szemle, 1975)
Tanárképző főiskola Szombathelyen. (Vasi Szemle, 1974)
Vas megye helytörténeti olvasókönyve. Dokumentumgyűjtemény. Összeáll. Kiss Máriával. Sajtó alá rend. Hofmann Miklós. (Szombathely, 1975)
A Vas Megyei Levéltár 25 éve. – Szombathely rendezett tanácsú város, később megyei város hivatalszervezete. 1860–1944. (Vas megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Szombathely, 1976)
A Szentgotthárdi Kaszagyár története. 1902–1975. Monográfia. (Szombathely, 1977)
Malmok és duzzasztók a Rábán, a XIX. században. (Vasi Szemle, 1977)
Vas megye népessége a történeti statisztika tükrében. – A megtett út mérlege. 1960–1976. (Vasi Szemle, 1978)
Sárvár monográfiája. Szerk. (A Sárvári Városi Tanács kiadványa. Szombathely–Sárvár, 1978)
Vas megye polgárságának helyzete és fejlődése a dualizmus korában, különös tekintettel Szombathely rendezett tanácsú város fejlődésére. Kand. értek. is. (Szombathely, 1979)
Vas megye közgazdasági viszonyai a dualizmus korában. 1860–1918. 1–2. (Vasi Szemle, 1980)
Honismereti munka Vas megyében. (Honismeret, 1980)
A pannon térség és a török veszély. XIV–XVI. század. (Vasi Szemle, 1983)
Vas Megyei Levéltár. (Magyarország levéltárai. Szerk. Balázs Péter. Bp., 1983)
Egy vasi festőművész portréjához. Döbrentey Gábor. (Vasi Szemle, 1984)
Osztrák levéltári források Nyugat-Dunántúl XVI. századi történetéhez. 1–2. (Vasi Szemle, 1984–1985)
Pavel Ágoston műfordításaiból. (Vasi Szemle, 1985)
Paragvár. Verses önéletrajz. (Bp.–Szombathely, 1986)
Kresznerics Ferenc naplójából. (Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1987)
Éhen Gyula, városépítő. (Vasi Szemle, 1988).

Irodalom

Irod.: Látogatás a szombathelyi levéltárban. H. F. igazgatóval beszélget Benda Kálmán. (Levéltári Szemle, 1968)
Kiss Mária: A honismereti munka elkötelezettje. H. F. (Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1987)
Bariska István: H. F. (Vasi Szemle, 1993)
Tóth József: H. F. (Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1993)
Kiss Mária: H. F. (Levéltári Szemle, 1994)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője