Holly Sándor
Holly Sándor

2023. december 8. Péntek

Holly Sándor

kémikus

Születési adatok

1929. szeptember 27.

Nagycenk, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2005. május 31.

Budapest


Család

Sz: Krehán Irén. F: 1958-tól Zsigmond Éva vegyésztechnikus.

Iskola

Elemi és középiskoláit Pécsett, Újpesten, Hatvanban és Kaposvárott végezte, a Kaposvári Közgazdasági Gimnáziumban éretts. (1949). A Szegedi Tudományegyetemen fizikai kémia szakon vegyész okl. szerzett (1955), a kémiai tudományok kandidátusa (1969), doktora (1994).

Életút

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet tud. segédmunkatársa (1955–1956). Az MTA KKKI Szerkezeti Kémiai Intézet Optikai Spektroszkópiai Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1956–1969), a Molekulaspektroszkópiai Csoport osztályvezető tud. főmunkatársa (1969–1994), tud. tanácsadója (1994–2005). A Bűnügyi Technikai Intézet infravörös spektroszkópiai szakértője (1972–1993).

Tudományos pályafutásának kezdetén papírkromatográfiás és spektrofotometriás vizsgálatokkal foglalkozott, később érdeklődése az infravörös- és az ún. Raman-spektroszkópiának a kémiai szerkezetkutatásban való alkalmazása felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el aminosavak, szénhidrogének és különböző szénhidrogénes szerkezetek infravörös spektroszkópiai vizsgálata terén. Magyarországon elsőként dolgozott regisztráló infravörös spektrofotométerrel (a SZUTA-tól ajándékba kapott géppel, 1957. máj.). A Nehézipari Minisztérium (NIM) felkért szakértőjeként infravörös spektroszkópiai vizsgálataival sikeresen vett részt a klóramfenikol szabadalombitorlási perben, amelyet két külföldi gyógyszergyár indított az EGIS ellen (1964–1967). Szakértőként részt vett továbbá a BME Szerveskémiai Technológiai Tanszékén, a Chinoinban és a Kőbányai Gyógyszergyárban az infravörös spektroszkópiai kutatások elindításában.

Emlékezet

Az 51-es főúton autóbaleset áldozata lett. Tiszteletére kollégái emlékének szentelték http://www.spektroszkopia.hu honlapot.

Elismertség

Az MTA Elméleti Szerves Kémiai Bizottsága, Anyag- és Molekulaszerkezeti Bizottsága és Spektroszkópiai Bizottsága tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja.

Elismerés

Pro Arte Chemica (2004).

Főbb művei

F. m.: Infravörös spektrográffal végzett szerkezetkutatási vizsgálatok. Szathmáry Józseffel, Varsányi Györggyel. (MTA KKKI Közleményei, 1958
németül: Periodica Polytechnica, 1958)
Allilvegyületek polimerizációja. Diallilacetátok polimerizációs mechanizmusa. Többekkel. – Dihalogénbenzolok normál rezgéseinek leszármaztatása a benzol megfelelő normál rezgéseiből. Szathmáry Józseffel, Varsányi Györggyel. (MTA KKKI Közleményei, 1959)
Konformációs izoméria lehetősége a prednizolonnál. Varsányi Györggyel. (MTA KKKI Közleményei, 1961)
Remarks on the Electronic Structure of Phosphonitrilic Halides. Többekkel. (Die Naturwissenschaften, 1962)
Vibrational Spectra and Normal Vibrations of Bromofluorobenzene Isomers. 1–3. Varsányi Györggyel, Faragó T.-vel. (Spectrochimica Acta, 1963)
Infrared Spectra of Some Monosubstituted Pyridine Compounds. Faragó T.-vel, Varsányi Györggyel. (Acta Chimica, 1965)
Az infravörös spektroszkópia alapjai. Bor Györggyel. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. Bp., 1965)
Infravörös abszorpciós spektroszkópia. (Kontakt katalízis. Szerk. Szabó Zoltán. Bp., 1966)
Szerinszármazékok vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel, különös tekintettel a Ca-bóroxazolidin diklóracetilezésére. Kand. értek. (Bp., 1968)
Infravörös spektroszkópia. Monográfia. Sohár Pállal. (Bp., 1968
angolul: Absorption Spectra in the Infrared Region. Bp., 1975)
Nagy molekulákban előforduló kötések és csoportok jellemző rezgéstípusainak jelölése. Sohár Pállal, Varsányi Györggyel. (Kémiai Közlemények, 1969)
Investigation of the Intermediates of the Nitration of Furfural by Infrared Spectroscopy. Többekkel. (Acta Chimica, 1969)
Kotarnon reakciója ammóniával. Harsányi Kálmánnal, Korbonits Dezsővel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1971)
MoO6 oktaéder elemekből felépülő kristályos ammónium-polimolibdenátok karakterisztikus vibrációs frekvenciái. 400–4000 cm-1 tartományban. Kiss A. Sándorral, Hild Erzsébettel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971
angolul: Acta Chimica, 1972)
Adszorbeált molekulák infravörös spektruma. Többekkel. (MTA VII. Osztálya Közleményei, 1971 és A kémia újabb eredményei. VII. Bp., 1971)
Kinetic Deuterium Isotope Effect and Hydrogen Bonding. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 1975)
Neighboring General Acid Participation in Thiolester Aminolysis in an Aprotic Solvent. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1978)
Metabolism of Mesocarb in the Rat. Többekkel. (Xenobiotica, 1979)
Reaction of penta-O-benzoyl-Beta-D-glucopyranose with Titanium Tetrachloride and Preparation of Complexes of Peracylated, Mixed Esters of Glucose. Többekkel. (Carbohydrate Research, 1980)
Szerkezet- és funkcióvizsgálatok lipid vezikulákon. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Infrared and Raman Studies of Cyclohexane, Chlorocyclohexane and Bromocyclohexane. Többekkel. – Online GC-IR Identification of the Products of Hexadecane Oxidation. Többekkel. (Journal of Molecular Structure, 1982)
Szerkezetfelderítés és -azonosítás gázkromatográfiás infravörös spektroszkópiai módszerrel. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
Out-of-plane Vibrations of Acetone Oxime-D0 and -D6. Incze M.-mel, Kereszturi Gáborral. (Journal of Molecular Structure, 1984)
Pirimido[6,1-a] izokinolinok előállítása formaldehiddel. Harsányi Kálmánnal, Kiss Pállal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
A bórsav-karbamid kölcsönhatás vizes oldatban. Beck Mihállyal, Országh Istvánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985)
Metabolism of Flumecinol in Humans. Többekkel. (Xenobiotica, 1987)
Metabolism of Flumecinol in Rats. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1988)
Pattern Recognition Applied to Vapour-Phase Infrared Spectra: Characteristics of vOH. Jalsovszky Györggyel. (Journal of Molecular Structure, 1988)
A Chiral Sidechain Polymer with Layered Structure. Többekkel. (Ferroelectrics, 1991)
Characterization of Reaction Products Formed during Thin-Layer Chromatographic Detection of Thiocarbamate Herbicides. Többekkel. (Talanta, 1992)
Circular Dichroism and Fourier-Transform Infrared Spectroscopic Studies on T-Cell Epitopic Peptide Fragments of Influenza Virus Hemagglutinin. Többekkel. (Biochemical and Biophysical Research Communications, 1993)
Tanulmányok a rezgési spektroszkópia témakörében. Doktori értek. (Bp., 1993)
Stabil izotóppal jelzett termotróp folyadékkristályok előállítása és vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1998)
Kétmagvú palládium nitrén- és azidkomplexek. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője