Hlavay József
Hlavay József

2023. december 9. Szombat

Hlavay József

vegyészmérnök

Születési adatok

1945. október 14.

Budapest

Halálozási adatok

2005. január 26.

Veszprém

Temetési adatok

2005. február 4.

Veszprém

Vámosi úti Temető


Család

Sz: Hlavay József (†1987) a BKV anyagbeszerzője, Heuberger Irma, a BKV raktárosa. Testvére: Hlavay György (1948–1981). F: 1972-től Solymosi Zita laboratóriumi asszisztens. Leánya: Fogarasi Rita (1966–) kémikus és Hlavay Petra (1972–).

Iskola

A budapesti Petrik József Vegyipari Technikumban éretts. és vegyésztechnikus képesítést szerzett (1964), a Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) Nehézvegyipari Szak folyamatszabályozási ágazatán végzett (1971), vegyipari rendszertechnikai szakmérnöki vizsgát tett (1978); doktorált (1975), a kémiai tudomány kandidátusa (1986), doktora (1993).

Életút

A Budapesti Vegyiművek acetilénfejlesztője (1964–1965), a Qualital Könnyűfémipari Feldolgozó Vállalat vegyésztechnikus laboránsa (1965). A Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet (MÁFKI) tud. segédmunkatársa (1971). A VVE–MTA Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoport tud. segédmunkatársa (1971–1973), a VVE Mérnöki Kar Analitikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1973–1976), egy. adjunktusa (1976–1987), tanszékvezető egy. docense (1987–1995), a Veszprémi Egyetem, ill. a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1995. júl. 1.–2005. jan. 26.).

A New Orleans-i Állami Egyetem (USA) Kémiai Tanszék vendégkutatója (1976–1977 és 1989–1990).

Tudományos pályafutásának kezdetén szilárd anyagok infravörös spektroszkópiai vizsgálatával foglalkozott, később érdeklődése környezetvédelmi kémiai kérdések felé fordult. Jelentős eredményeket ért el szennyező vegyületek elválasztása, új ivóvíz- és levegőtisztítási technológiák kidolgozása, ill. természetes adszorbensek és ioncserélők tulajdonságainak vizsgálata terén. Számos eszközt és eljárást dolgozott ki arzénnel, ammóniával, vassal és mangánnal szennyezett ivóvizek tisztítására.

Emlékezet

Veszprémben élt és tevékenykedett, a helyi Vámosi úti Temetőben nyugszik. Emlékére a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Konferenciát rendez (2005-től évente Veszprémben).

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője és a Környezeti Kémiai Bizottság elnöke (1994–2002) és az MTA Kémiai Osztályának meghívott tagja (1997–2002). Az MTA Analitikai Kémiai Bizottság Spektrokémiai (1985-től), ill. Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottsága tagja (1990-től). Az MTA–TMB Kémiai Bizottsága, ill. a Doktori Tanács Kémiai Bizottsága tagja (2000–2005). A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) tud. titkára (1991–1996), Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsága és Környezettudományi Munkabizottsága elnöke. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Veszprém megyei Csoport Analitikai Kémiai Bizottságának elnöke. A Nemzeti Akkreditáló Testület Környezetvédelmi, Vegyipari és Környezet-egészségügyi Szakbizottságának elnöke. Az OTKA Élettelen Természettudományi Szakkollégium Kémia I. sz. Zsűri tagja.

Elismerés

Kiváló Feltaláló (ezüst, 1986), Dunántúli Analitikai Díj (1986), Pro Aqua Emlékérem (1993), VEAB Emlékplakett (1997), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000), Preisich Miklós-díj (1998), Pro Universitate Vespremiensi (1998), Genius Díj (2000), Szent-Györgyi Albert-díj (2004).

Szerkesztés

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának tagja (1994–1996).

Főbb művei

F. m.: Szemcseméret változásának hatása ásványi anyagok infravörös spektrumára. Egy. doktori értek. (Veszprém, 1975)
Genetikailag különböző talajtípusok jellemzése IR-spektrofotometriás módszer segítségével. Inczédy Jánossal, Stefanovits Pállal. (Agrokémia és Talajtan, 1975)
Porcelánmassza őrlésének és szemcseméret-eloszlásának vizsgálata IR-spektrofotometriás módszerrel. Dóka I.-vel. (Építőanyag, 1976)
Talajok ásványi alkotóinak meghatározása IR-spektrofotométerrel. Elek S.-sel, Inczédy Jánossal. (Mérés és Automatika, 1976)
Szilárd kristályos anyagokban őrlés hatására bekövetkező változások tanulmányozása műszeres analitikai módszerekkel. Inczédy Jánossal. (Kémiai Közlemények, 1978)
Sources of the Error of Quantitative Determination of the Solid Crystalline Minerals by Infrared Spectroscopy. Inczédy Jánossal. (Acta Chimica, 1979)
Anyagszerkezeti vizsgálatok, laboratóriumi gyakorlatok. Egy. tankönyv. Többekkel. (Veszprém, 1980)
Talajok vizsgálata infravörös spektroszkópiás módszerrel. Vígh Gy.-vel. (Agrokémia és Talajtan, 1980)
Levegőt szennyező bűzanyagok gázkromatográfiás vizsgálata. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1982–1983)
A szemcseméret szerepe szervetlen szilárd anyagok egyes alkotóinak infravörös spektrofotometriás mennyiségi meghatározásában. Kand. értek. (Veszprém, 1985)
Pellet Preparation for Quantitative Determination of Inorganic Solid Substances by Infrared Spectroscopy. Inczédy Jánossal. (Spectrochimica Acta, 1985)
Vizek ammóniumtartalmának szelektív eltávolítása klinoptilolitot tartalmazó természetes zeolit tufával. (Hidrológiai Közlöny, 1986)
Quantitative Determination of the Quartz Content of Respirable Dust by Infrared Spectrophotometry. Többekkel. (Acta Physica, 1988)
Külszíni fejtésben dolgozó szénbányászok munkahigiénés porvizsgálata. Többekkel. (Munkavédelem, munka- és üzemegészségügy, 1988)
Analysis of Respirable Dust. (Microchemical Journal, 1992)
Kémiai egyensúlyok természetes vizekben. (Kémiai Közlemények, 1992)
Módszerek néhány, az emberi egészségre káros, környezetet szennyező anyag meghatározására és eltávolítására. Doktori értek. (Veszprém, 1992)
Új típusú, szilárd hordozó felületén kialakított MnO2 adszorbens felületi tulajdonságai. 1–4. Polyák Klárával, Maixner Juliannával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992–1993)
Veszprém megye néhány településéről származó immissziós porok ásványos fázisainak és ólomtartalmának meghatározása. Nagy Attilával, Somorjay Tündével. – Ajka város területén gyűjtött immissziós és emissziós porok komplex analitikai vizsgálata. (Magyar Kémikusok Lapja, 1993)
Respirábilis és durva porok komplex analitikai vizsgálata. 1–3. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1993–1995)
Ivóvizet szennyező komponensek komplex eltávolítása ioncserés és adszorpciós módszerekkel. Hódi Máriával, Polyák Klárával. (Hidrológiai Közlöny, 1994)
Környezeti minták analízisének minőségbiztosítása. (Környezetvédelmi füzetek. Bp., 1994)
Környezetvédelmi problémák a VEAB régióban. A Veszprémi Akadémiai Bizottság ankétja. Veszprém, 1994. nov. 15. Szerk. (Veszprém, 1995)
Hulladékanyagból előállított granulált aktív szén tulajdonságai. Hódi Máriával, Polyák Klárával. – Fémionok fizikai-kémiai formájának meghatározása szilárd anyagokban. Bódog Ildikóval, Polyák Klárával. – Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen vegyületek mennyiségi meghatározására. 1–3. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1995)
Faktoranalízis alkalmazása piezoelektromos kémiai érzékelők szelektivitásának jellemzésére. Barkó Györggyel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1997)
Rézionok megkötődése különböző talajféleségeken. Marosits Edittel, Polyák Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1999)
42. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés. Veszprém, 1999. jún. 28–30. Az előadások összefoglalói. Szerk. (Veszprém, 1999)
Pernyék minősítési módszereinek összehasonlítása. Csöndes Eszterrel, Polyák Klárával. – Piezoelektromos kémiai érzékelők stabilitásának vizsgálata. Barkó Györggyel, Németh Richárddal. – Különböző adszorbensek alkalmazhatóságának vizsgálata illékony szerves légszennyezők diffúziós mintavételére. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2000)
A környezeti kémia jelentősége és haszna. Papp Sándorral. (Kémiai tudományok az ezredfordulón. Szerk. Balogh Margit, Glatz Ferenc, Görög Sándor. Bp., 2000)
Balatoni üledékminták elemanalitikai vizsgálata. 1–3. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2000–2001)
Mérési bizonytalanság becslése aeroszolok elemi összetételének meghatározása során. Polyák Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2001)
Balatoni befolyók üledékeinek vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel. – Kémiailag kezelt talajok szorpciós tulajdonságainak vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2002)
Leaching Studies of Inorganic and Organic Compounds of Flying Ash. Többekkel. (International Journal of Environmental and Analytical Chemistry, 2002)
Investigation on the Pollution Sources of Bottom Sediments in the Lake Balaton. Polyák Klárával. (Microchemical Journal, 2002)
Sample Preparation – Fractionation. Sediments, Soils, Aerosols and Fly Ashes. (Handbook of Elemental Speciation. Wiley, 2003)
Investigation of Reliability of Piezoelectric Chemical Senzors. Barkó Györggyel. (Analitica Chimica Acta, 2003)
Aerosol Sampling and Sample Preparation for Elemental Analysis. (Comprehensive Analytical Chemistry. Amsterdam, 2003)
Material Transport between the Atmosphere and Sediment of the Lake Balaton. Bodnár E.-vel, Polyák Klárával. – Determination of a Monitoring Network on the Lake Balaton. Polyák Klárával. (Microchemical Journal, 2004)
Fractionation of Aerosol Samples by Particle Size and Chemical Bonding. Polyák Klárával. (Journal of Aerosol Science, 2004)
Determination of Trace Elements Bound to Soils and Sediment Fractions. Többekkel. (Pure and Applied Chemistry, 2004)
Determination of Surface Properties of Iron Hydroxide- Coated Alumina Adsorbent Prepared for Removal of Arsenic from Drinking Water. Polyák Klárával. (Journal of Colloid and Interface Science, 2004)
Mining Data from Roman Sandstone Quarries. Többekkel. (Acta Archaeologica, 2004).

 

F. szabadalmai: Eljárás teljes hosszában azonos tulajdonságú és hatékonyságú kapilláris kolonnák előállítására. Többekkel. (1980)
Eljárás kémiailag kezelt, szemcsézett adszorbensek előállítására. Többekkel. (1983)
Berendezés ivóvíz arzén-, vas-, mangán- és ammóniatartalmának eltávolítására. Többekkel. (1985).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll. és szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 2005. febr. 2.)
In memoriam H. J. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2005)
Inczédy János: Mérföldkövek. H. J. (Anyagvizsgálók Lapja, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője