Hegedüs Sámuel
Hegedüs Sámuel

2021. július 28. Szerda

Hegedüs Sámuel, bonyhai

református lelkész, egyházi író

Születési adatok

1781. augusztus 26.

Újtorda, Torda vármegye

Halálozási adatok

1844. április 29.

Szászváros, Szászvárosszék


Család

Sz: Hegedüs György (†1801) ügyvéd, Fodor Zsuzsánna.

Iskola

A nagyenyedi református kollégiumban (1791–1801), a göttingeni egyetemen tanult (1807–1808). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).

Életút

Apja halála után nevelőséget vállalt Ugron István, későbbi tordai főbíró családjánál (1801–1805), majd a nagyenyedi református kollégium költészeti osztályának tanítója (1805–1806) és Nagyenyeden segédlelkész (1806–1807). Göttingeni tanulmányainak befejezése után Kolozsvárott segédlelkész (1809–1810), a helyi gyülekezet lelkipásztora (1810–1813), a református főiskolán a teológia r. tanára (1813–1814). A nagyenyedi református kollégiumban a római irodalom és esztétika r. tanára (1814–1827) és a kollégium igazgatója (1827–1829). Visszatért Kolozsvárra, a református főiskolán ismét a teológia r. tanára (1829–1830), a tordasi (1830–1836), majd a szászvárosi gyülekezet lelkipásztora (1836–1844). A szebeni országgyűlés hitszónoka (1837). Nevéhez fűződik az első nagyenyedi nyomda felállítása, amelynek első nyomtatványai (tankönyvek, hitéleti munkák stb.) az ő felügyelete alatt és szerkesztésével jelentek meg. Számos halotti beszédet, kisebb dicsőítő költeményt írt; amikor I. Ferenc király feleségével, Karolina Augusztával Erdélyt meglátogatta, Hegedüs Sámuel, a tanuló ifjúság nevében a királyt latin ódával, a királynét magyar és német rímes versekkel köszöntötte (1817). Néhány matematikai műve és Erdély történetéről írt nagy munkája kéziratban maradt.

Főbb művei

F. m.: Minden tudomány az ifjú embernek erkölcsi culturájához tartozik. Herepei János emlékezete. (Kolozsvár, 1813)
Mi a templom…? H. S. beszéde. (Kolozsvár, 1814)
Óda a felsőausztriai császárnénak, magyar királynénak és az erdélyi nagyfejedelemség fejedelemasszonyának, Karolina Augusztának szentséges megérkezésére. (?, 1817
németül is)
I. Ferencz utolsó, szomorú megtiszteltetésén. (Egyházi beszédek gyűjteménye. Kolozsvár, 1837)
H. S. poétai próbái. I–II. köt. (Kolozsvár, 1837)
Körösi Csoma Sándor sírja felett. (Pesti Hírlap, 1842. 190.).

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: Gyászbeszéd H. S. felett. (T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872)
H. S. (Vasárnapi Ujság, 1889. 22.)
H. S., mint aestheticus. (Protestáns Közlöny, 1893)
Sámuel Aladár: H. S. (Protestáns Közlöny, 1894)
Török István: H. S. (Erdélyi Múzeum, 1903)
Le Calloch, Bernard: H. S. tiszteletes, Körösi Csoma Sándor meghitt barátja. (Confessio, 1997).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013