Házi Jenő
Házi Jenő

2024. július 21. Vasárnap

Házi Jenő, 1922-től vitéz

történész, levéltáros

Születési adatok

1892. április 16.

Vásárút, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1986. február 10.

Sopron, Győr-Sopron megye


Iskola

A pozsonyi kir. katolikus gimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1914), bölcsészdoktori okl. szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Az I. vh.-ban az orosz és a román fronton harcolt (1914–1917). Sopron város főlevéltárnoka (1918–1950).

Kugler Alajos halálát követően (1916) pályázta meg Sopron város levéltárnoki állását, amelyet katonai szolgálata miatt csak leszerelése után foglalhatott el. Az I. vh. végén súlyosan megsebesült, felgyógyulása után foglalta el állását, ő volt Sopron utolsó főlevéltárosa. A város középkori és újkori történetének kiemelkedő kutatójaként felfedezte a Soproni virágéneket és a Soproni magyar–latin szójegyzéket (1924). Tizenhárom kötetes (!) várostörténete (1921–1943) a magyar történettudomány egyik alapműve. Közzétette továbbá Sopron szabad királyi város okleveleit, feldolgozta a város egyház- és művelődéstörténetét. Aktívan részt vett a soproni népszavazás (1921) Magyarország melletti agitációjában.

Sopronban telepedett le, megnősült, házat vett. Később, mint vagyonos polgár, a helyi katolikus konvent tagjaként jelentős szerepet játszott a várospolitika alakításában is. Az ország megszállása után a Gestapo letartóztatta (1944. dec. 16.). A II. vh. után, a városi törvényhatósági bizottság küldötteként eredményesen tiltakozott a német anyanyelvű soproni lakosok kitelepítése ellen. Kényszernyugdíjazásáig (1950) állhatott a soproni levéltár élén. Lemondatása után a városi levéltárat összevonták a Győr-Sopron Megyei Levéltárral.

Emlékezet

Sopronban hunyt el, az Új Szent Mihály-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Tiszteletére, születésének 100. évfordulójára Sopron városa emlékkönyvet adott ki (1993-ban). A róla elnevezett, soproni Házi Jenő utcán emléktábláját is elhelyezték (bronz dombormű, Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása, 1993).

Elismerés

Ferenc József arany vitézségi érme (1915), Signum Laudis érem a kardokkal (1917), Német Vaskereszt II. osztálya (Vilmos német császártól névre szóló, 1917).

Szerkesztés

A Soproni Szemle alapító szerkesztőségi tagja (1938-tól).

Főbb művei

F. m.: Detrekő vára a középkorban. Egy. doktori értek. (Bp., 1917)
Sopron szabad királyi város története. I–XIII. köt. (Sopron, 1921–1943)
Név- és tárgymutató a Sopronvármegyei Oklevéltár I. és II. kötetéhez. Összeáll. (Bp., 1922)
A soproni magyar–latin szójegyzék. Szerk. (Bp., 1924
hasonmás kiad. 1970)
XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárából. Szerk. (Bp., 1928)
A soproni virágénekek. (Magyar Nyelv, 1929)
A mohácsi vész okai és következményei. (Bp., 1929)
Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók alatt (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1934)
Sopron a régi magyar irodalomban. Augusztinovich Elemérrel. (Sopron, 1937)
A városi kancellária kialakulása Sopronban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1939. okt. 16.)
A soproni plébániai iskola. (Sopron, 1939)
Sopron középkori egyháztörténete. (Sopron, 1939)
A soproni polgárjog megszerzésének története. (Sopron, 1941)
Magyar–zsidó oklevéltár. VI. köt. Sopron. 1600–1740. Összeáll. (Bp., 1961)
Soproni polgárcsaládok. 1535–1848. I–II. köt. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Horváth Zoltán: H. J. 80 éves. (Soproni Szemle, 1972)
Horváth Zoltán: H. J. (Soproni Szemle, 1987)
H. J. Emlékkönyv. Szerk. Dominkovits Péter, Turbuly Éva. Életrajz és művei teljes bibliográfiájával. (Sopron, 1993)
Egy tudósbarátság dokumentumai. Válogatás Géfin Gyula és H. J. levelezéséből. Szerk. Varga Imréné (Vasi Szemle, 1994)
Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból. Vál. H. J., Sopron város főlevéltárosa levelezéséből. Szerk. Dominkovits Péter (Levéltári Közlemények, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője