Hajós Márta
Hajós Márta

2021. július 28. Szerda

Hajós Márta

geológus, algológus

Névváltozatok

Szurovy Gézáné; Orosz Tiborné 

Születési adatok

1916. augusztus 7.

Budapest

Halálozási adatok

2000. július 16.

Budapest


Család

Sz: Hajós Mihály, Mahler Margit. F: 1. Szurovy Géza (1917–1999) olajmérnök, egyetemi tanár. Elvált. Leánya: Nagy Lajosné Szurovy Mária (1942–); fia: Szurovy András (1950–). 2. Orosz Tibor. 

Iskola

A budapesti Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1934), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári (1939) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1963), a földtudomány doktora (1989).

Életút

A Tótkomlósi Állami Polgári Fiúiskola (1942–1943), a Pestlőrinci Polgári I. sz. Fiúiskola (1943), a budapesti XIV. kerületi Egressy úti Polgári Fiúiskola h. tanára (1943–1946). A Bányászati Kutatási és Mélyfúró Vállalat kutatógeológusa (1949–1950). A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) tud. munkatársa, az Üledékkőzettani és Pollen-, ill. az Anyagfeldolgozó Laboratórium vezetője (1950–1953), a Vegyesásvány-bányászati Osztály (1953–1956), az Őslénytani Osztály osztályvezető-helyettese (1957–1982), nyugdíjas tud. tanácsadója (1982. aug. 1.–1991).

 

Az ELTE TTK Őslénytani Tanszék előadó tanára (1971–1972), a bécsi Geologische Bundesanstalt Mikropaleontológiai Laboratóriumának ösztöndíjas vendégkutatója (1967–1968), a finnországi Joensuei Egyetem meghívott előadója (1988).

A miocén ún. diatoma-rétegek üledékeinek földtörténeti, ősföldrajzi kutatásával foglalkozott, amely alapvető jelentőségű a magyarországi ásványi nyersanyagkutatás és földtani térképezés szempontjából. Kidolgozta a diatomaföld egysejtű ősmaradványainak őslénytani vizsgálati módszerét. Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű eredményei a miocén biosztratigráfia diatoma és silico-flagellata zónáinak meghatározása és elkülönítése. Doktori értekezésében az általa megvizsgált több mint 5500 feltárt kőzetmintából 678 diatoma taxont mutatott ki. A mű folytatása, az új fajok leírása és a régibb fajok revíziója már nem készülhetett el. Részt vett a Glomar Challenger óceánkutató-hajó expedíciójában (1973. febr. 26.–1973. ápr. 21.), ahol a mélyfúrási kőzetek kovaalgáit dolgozta fel. Nyugdíjazása után bekapcsolódott a Balaton geológiai kutatásába, a fosszilis kovaalgák vizsgálatába.

Emlékezet

Budapesten (Törökvész, II. kerület Hidász utca 5.) élt és tevékenykedett. Hagyatékát a Magyar Állami Földtani Intézetben őrzik.

Elismertség

Az MTA Paleobotanikai Albizottsága tagja. A Magyar Rétegtani Bizottság Miocén Albizottsága és Pannóniai Munkabizottsága tagja (1986-tól). A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Biológiai Társaság tagja.

 

A Nemzetközi Diatoma-kutató Társaság tagja, t. tagja (1994-től).

Elismerés

A MÁFI centenáriumi bronzérme (1969), Hantken Miksa-emlékérem (1969), a Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűje (1980), Akadémiai Kutatási Jutalom (1977).

Főbb művei

F. m.: A magyarországi szfaleritek morfogenetikai vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
Üledékes kőzetek nevezéktana és leírásmódja. (MÁFI jelentése az 1952. évről. Bp., 1954)
A kővágóörsi Alsókőhát és Nyárvölgy kvarchomokkő, üveg és öntödei homokelőfordulása. (Földtani Közlöny, 1954)
Öntödei homokkutatás Diósd környékén. – A földalatti vasút Vérmező és Kossuth tér közötti szakaszának földtani felépítése. (A MÁFI jelentése az 1953. évről. Bp., 1955)
A balatonmáriafürdői magaspart földtani szelvénye és faunája. (A MÁFI jelentése az 1954. évről. Bp., 1956)
A kővágóörsi és kisörspusztai homok és kvarchomokkő előfordulás. (A MÁFI jelentése az 1955/56. évről. Bp., 1959)
Növénymaradványok a gyöngyöspatai medence kovaföld-üledékeiből. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1957/58. évről. Bp., 1961)
Holocén diatomaföld-előfordulás Újpesten. (Földtani Közlöny, 1962)
Mátraalja diatomás üledékeinek földtana. Kand. értek. (Bp., 1963)
A szurdokpüspöki diatomás rétegösszletek üledékföldtani és geokémiai jellemzése. Bárdossy Györggyel. – Magyaregregy diatomás üledékeinek életföldtani vizsgálata. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1960. évről. Bp., 1963)
A Tokaji-hegység szarmata üledékeinek ősnövénytani értékelése. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1961. évről. Bp., 1964)
A Tokaji-hegység szarmata növénytársulásai. Pálfalvy Istvánnal. – Mátraalja miocén diatomás üledékeinek földtani és ősnövénytani vizsgálata. (A MÁFI jelentése az 1962. évről. Bp., 1964)
A Keleti Mecsek miocénjének hasznosítható anyagai. Hámor Gézával és Ravaszné Baranyai Líviával. (A MÁFI jelentése az 1963. évről. Bp., 1965)
Kovaalgák vizsgálatainak eredményei, problematikája és jövője. (Őslénytani Viták, 1966)
Kovás egysejtűek paleoökológiai vizsgálatainak földtani jelentősége. (Őslénytani Viták, 1967)
Mátraalja miocén diatomái. Monográfia. A kand. értek. átd. változata. (Geologia Hungarica. Series Paleontologica. 37. Bp., 1968)
A csákvári neogén medence alsópannóniai diatomás rétegeinek mikroflórája. (A MÁFI jelentése az 1968. évről. Bp., 1971)
Diatomás rétegek a Bükkalji alsópannonból. (MÁFI jelentése az 1969. évről. Bp., 1971)
Diatomées du Pannonien inférieur provenant du bassin néogéne de Csákvár 1–2. (Acta Botanica, 1971–1973)
Faciological and Stratigraphic Importance of the Miocene Diatoms in Hungary. (Nova Hedwigia, 1973)
The Mediterranean Diatoms. (Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. Washington, 1973)
Development of the Circum-Antarctic Current. Többekkel. (Science, 1974)
A budajenői Bő-2. sz. fúrás neogén képződményeinek diatomaflórája. (A MÁFI jelentése az 1975. évről. Bp., 1977)
A Középső Paratethys szarmatien diatomáinak korrelációja. (A MÁFI jelentése az 1976. évről. Bp., 1978)
Marine Diatoms in Upper Helvetian [Carpathian]. (Nowa Hedvigia, 1979)
Miocene [Eggenburgian] Diatoms from North Hungary. (Acta Geologica, 1982)
A magyarországi miocén diatomás képződmények rétegtana. Monográfia és doktori értek. is. (Geologia Hungarica. Series Paleontologica. 49. Bp., 1986)
A magyarországi kunsági emeletbeli – pannóniai s. str. – képződmények diatomái. (A MÁFI Évkönyve. Bp., 1987)
Diatomák ökológiai változásai a Pannóniai-medence neogén rétegsorában. (A MÁFI jelentése az 1987. évről. Bp., 1989)
The Morphology and Taxonomy of the Centric Diatom Genus Paralia. Többekkel. (Diatom Research, 1990)
A Balaton aljzatába mélyített Tó 24. sz. fúrás földtani vizsgálatának eredményei. Többekkel. (A MÁFI jelentése az 1989. évről. Bp., 1991)
A Balaton tó fejlődéstörténete a Tó 24-es fúrás paleontológiai eredményei alapján. Többekkel. (Mérnökgeológiai Szemle, 1991)
Magyarország késő kainozoi diatomás képződményeinek rétegtana. A Garancs-tó palinológiai és komplex földtani vizsgálata. (A MÁFI jelentése az 1990. évről. Bp., 1992)
Nagyné Bodor E.-vel és Cserny T.-vel. (Andreánszky Gábor-emlékkötet. Szerk. Hably Lilla. Bp., 1996).

Irodalom

Irod.: Nagy Lászlóné: In memoriam H. M. (Földtani Közlöny, 2001)
Buczkó Krisztina: In memoriam H. M. Művei bibliográfiájával, továbbá az általa leírt valamennyi új taxon felsorolásával. (Botanikai Közlemények, 2001)
Buczkó Krisztina–Vörös Lajos–Cserny Tibor: The Diatom Flora and Vegetation of Lake Balaton from Sediment Cores According to Márta Hajós’s Legacy. (Acta Botanica, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013