Fest Sándor
Fest Sándor

2021. június 21. Hétfő

Fest Sándor

filológus, irodalomtörténész

Születési adatok

1883. november 21.

Szepesváralja, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1944. december 30.

Budapest


Család

Evangélikus családból származott. Sz: Fest Sándor, Westphal Eliz.

Iskola

Iglón éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – angol–német–magyar szakos tanári okl. (1906), bölcsészdoktori okl. szerzett (1907); tanulmányait Nagy-Britanniában és az USA-ban egészítette ki (1906–1913), a régi angol irodalom története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.).

Életút

A brassói állami főreáliskola (1906–1911), a budapesti középiskolai tanárképző intézet gyakorlógimnáziuma r tanára (1911–1924), egyúttal az Eötvös Collegium tanára (1911–1924). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1917–1924), Graz mellett, az általa alapított internátus vezetője (1924–1934), a bp.-i evangélikus gimnázium r. tanára, egyúttal ismét az Eötvös Collegium tanára (1935–1938). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen az angol nyelv és irodalom ny. r. tanára (1938–1944); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi Kar dékánja (1943–1944). Amerikában járt (1906–1908 és 1910–1912), ill. hosszabb időt töltött Angliában is (1909 és 1911–1913). Angol–magyar irodalmi, történelmi és művelődéstörténeti kapcsolatok történetével foglalkozott. Különösen értékesek a magyar történelem középkori forrásaival kapcsolatos angol filológiai vizsgálatai. Országh Lászlóval és Szenczi Miklóssal több középiskolai angol nyelvkönyvet írt és szerkesztett. A közeledő front elől feleségével együtt Debrecenből Budapestre költözött (1944 ősze), ahol bombatalálat áldozatai lettek.

Szerkesztés

Az Angol Filológiai Tanulmányok (Yolland Arthurral, 1937–1939) és a Debreceni Angol Dolgozatok c. sorozatok szerkesztője (1938–1943).

Főbb művei

F. m.: Hangátvetés a magyar nyelvben. Egy. doktori értek. (Nyelvészeti füzetek. 42. Bp., 1907)
A latin nyelv tanítása az amerikai high schoolban. 1–2. (Magyar Paedagogia, 1911)
Fiume Magyarországhoz való kapcsolásának előzményeiről és hatásáról. (Századok, 1916)
Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 23. köt. 7. Bp., 1917)
Sutton angol követ levele Zrínyi Ilona temetéséről. (Történeti Szemle, 1917)
Angolok magyar irodalmi ismeretei 1830-ig. (Irodalomtörténet, 1918)
Wakefield tervezett magyar históriája. (Történeti Szemle, 1919)
Angolok Magyarországon a reformkorszakban. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1920)
Magna Charta – Aranybulla. Szellemi érintkezések angolok és magyarok között III. Béla és II. Endre korában. (Budapesti Szemle, 1934)
Anonymus angol forrásai. (Egyetemi Philologiai Közlöny, 1935)
Szent Margit skóciai királyné magyar származása. (Budapesti Szemle, 1935)
A Hunyadiak hollós címere. (Budapesti Szemle, 1937)
Adalékok az angol–magyar érintkezések történetéhez az Árpádházi királyok korában. (Századok, 1937)
A Toldi- monda. (Budapesti Szemle, 1938)
Eadmund Ironside angolszász király fiai Szent István udvarában. Skóciai Szent Margit. (Szent István Emlékkönyv. II. köt. Bp., 1938
angolul: 1938)
Skóciai Szent Margit származása. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1939. dec. 4.
megjelent: Budapesti Szemle, 1939
angolul: 1940)
Párhuzam az angol és a magyar alkotmány fejlődése között a XIII. században. (Budapesti Szemle, 1941)
Skóciai Szent Margit. (Hősök és szentek. Magyar szentek. Bp., 1941)
Yolland Emlékkönyv. Szerk. Országh Lászlóval, Szentkirályi Józseffel. (Bp., 1944)
Anglo–Hungarian Historical and Cultural Relations. (Angol Filológiai Tanulmányok. Debrecen, 1969)
Skóciai Szent Margittól a walesi bárdokig. Magyar–angol történeti és irodalmi kapcsolatok. Szerk. Czigány Lóránt és Korompay H. János. F. S. műveinek bibliográfiájával. (Bp., 2000)
ford.: Macartney, Carlile Aylmer: Magyarország. Ford. Kállay Miklóssal. (Világkönyvtár. Bp., 1936).

Irodalom

Irod.: Gál István: In memoriam Sándor Fest. Életrajz és művei bibliográfiája. (Angol Filológiai Tanulmányok. Debrecen, 1963)
Maller Sándor: F. S. emlékezete. (Irodalomtörténet, 1984)
Maller Sándor: A Pioneer of Anglo–Hungarian Relations. In memoriam Sándor Fest. (New Hungarian Quaterly, 1984)
Czigány Lóránt: F. S. öröksége. (Kortárs, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013