Danielik József
Danielik József

2024. július 25. Csütörtök

Danielik József

író, újságíró, szerkesztő

Születési adatok

1821. április 5.

Murány, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1886. június 18.

Pozsony, Pozsony vármegye

Temetési adatok

1886. június 20.

Pozsony

Szent András-temető


Család

Szülei: Danielik Ignác (†1843. Pest) megyei csendbiztos, Retvinszky Franciska (1793. jan. 25. Tiszolc, Gömör vm.), Retvinszky Mihály, a nagyrőcei vashámor tulajdonosa leánya.  

Testvére: Danielik János (= Danielik Nepomuk János, 1817. máj. 20. Murány–1888. jan. 23. Eger, Heves vm. Temetés: 1888. jan. 25. Eger római katolikus püspök, író, újságíró. a Magyar Tudós Társaság (t.: 1858) és Danielik Ignác (1827. Murány–1874. ápr. 29. Bp. Temetés: 1874. ápr. 30. Kerepesi út) cs. és kir. kapitány, a Szent István Társulat tagja.

Felesége: 1855–1886: erzsébetvárosi Török Terézia (= Török Riza, korábban: Morvay Elekné, †1909. okt. 7. Bp. Temetés: 1909. okt. 9. Kerepesi út), Török Kajetán (†1893. okt. 20. Bp.) és Ladányi Anna leánya.

 

Gyermekei, leánya: Vajmár Ivánné Danielik Ilona (†1940. jan. 12. Bp.) és lossonczy Farkas Miklósné Danielik Katalin (†1928. jan. 30. Bp. Temetés: 1928. febr. 1. Kerepesi út) téglási postamester; fia: Danielik Viktor (†1874. aug. 17. Bp. Temetés: 1874. aug. 19. Kerepesi út) gimnáziumi tanuló.

Danielik Ilona férje: Vajmár Iván (= Waymár János, †1897. jan. 21. Pozsony. Temetés: 1897. jan. 23. Pozsony) evezős, a Pozsonyi Hajós Egylet tagja, pozsonyi gyártulajdonos.

A pozsonyi Vajmár család a Vaymár és a Wajmár névváltozatot is használta. Vajmár Iván elvált, második felesége: vaszójai Vaszó Irén (= 1869-ig vaszójai Scherz Irén, 1860. ápr. 7. Pozsony).

Nevelt gyermekei, fia: alsódraskóczi Morvay Ákos (1849–1894. márc. 27. Abbázia. Temetés, ideiglenes: 1894. márc. 28. Abbázia) magyar kir. posta- és távirdatanácsos és leánya: marienburgi Hubert Jánosné Morvay Anna.

Morvay Ákos felesége: szentgyörgyvölgyi és szentivánfalvi Szép Blanka (1856. ápr. 26. Szabadka, Bács-Bodrog vm.–1922. dec. 17. Bp. Temetés: 1922. dec. 20. Kerepesi út), Szép György (1811. márc. 22. Nyírbogdány, Szabolcs vm.–1864. dec. 31. Szabadka) és Majoros Klára (1834. Szentgyörgy, Bács-Bodrog vm.–1907. jún. 25. Szabadka) leánya.

Morvay Ákos és Szép Blanka fia: Morvay Ákos (1883. ápr. 27. Temesvár–1934. júl. 8. Bp. Temetés: 1934. júl. 12. Palics, családi sírbolt) m. kir. honvéd alezredes, zongoraművész.

Szép Blanka második férje: királyházai Ruffy Pál (1854. dec. 15. Csehi, Komárom vm.–1934. aug. 25. Bp. Temetés: 1934. aug. 28. Székesfehérvár, díszsírhely) jogász, ügyvéd, országgyűlési képviselő, a magyarországi gyermekvédelem egyik kezdeményezője, a gyermekmenhelyek országos felügyelője (1903-tól); Ruffy Kálmán (1827–1873) Bars vármegyei szolgabíró és Mátéffy Borbála (1836–1903) fia.

Iskola

Elemi iskoláit Podolinban, középiskolai tanulmányait a rozsnyói premontrei gimnáziumban végezte (1827–1838).

Életút

Tanulmányai befejezése után a 4. huszár ezredben szolgált (1838–1844), majd az ezred iskoláiban tanított (1844–1848). A forradalom és szabadságharc idején a Gömör vármegyei önkéntes nemzetőr zászlóaljnál szolgált (1848. szept.-től), a Jellasics elleni harcok során főhadnaggyá léptették elő. A fel-dunai sereg Gömör-Zemplén vármegyei egyesített önkéntes zászlóaljában főhadnagy (1848. nov.–1848. dec. 23.), százados (1848. dec. 23-ától, 1849. jan. végén hazatért). A Gömör vármegyében megalakult ún. védzászlóalj tagjaként részt vett a felső-magyarországi hadszíntéren (századosként, 1849. ápr. 15-étől; 1849. jún.-tól kapitányként). Az összeomlás után Pesten telepedett le, a Szent István Társulat ügynöke (1851–1853), hivatalnoka (1853–1856), titkára (1856–1858), igazgatója (1858–1860). A Kereskedelmi Minisztérium titkára (1867–1871), osztálytanácsosa (1871–1878), a pozsonyi postaigazgatóság vezetője (1878–1884), nyugdíjazták (1884).

Az első magyar nyelvű modern életrajzi lexikon szerzője. A Szent István Társulat 1854-ben adta ki Ferenczy Jakab Magyar Irodalom és tudományosság története c. munkáját. E mű kiegészítéseként jelent meg a Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény (Ferenczy Jakab és Danielik József munkája, 1856-ban). Ferenczy eredeti gyűjtése közel 300 nevet tartalmazott, ám a meglévő anyag csak 1848-ig követte nyomon az életutakat. A kézirat pótlásával, ill. kiegészítésével bízták meg az akkor már évek óta Pesten, a Szent István Társulat munkatársaként és a Religio c. lap szerzőjeként is tevékenykedő Danielik Józsefet. A lexikon összesen 622 magyarországi alkotó „életírását” mutatta be (szerzőként Danielik feltüntette az 1850-től a pozsonyi jogakadémián tanító Ferenczy Jakabot is, a folytatásként 1858-ban megjelent II. kötet azonban már egészében az ő műve). Danielik az elsők között tett kísérletet a hazai folyóirat-irodalom feltárására, figyelme kiterjedt a magyarországi tudományos irodalomra is. Munkamódszeréről keveset tudni, ám annyit a mű előszavában elárult, hogy igyekezett elkerülni a „túlságosan áradozó dicséréseket”, leginkább a tényekre és az életmozzanatok ismertetésére szorítkozott. Részletesebb életút-ismertetőket csak azoknak a szerzőknek tartott fenn, akiknek életrajzuk más gyűjteményekben „benne még nem foglaltatott”. Így aztán az a különös helyzet állt elő, hogy Arany Jánosról ugyan megállapítja, hogy „a most élők közt hazánk legnagyobb költőjének tartja, ám az utána következő Arenstein József matematikus professzor életét részletesebben tárgyalja. (Petőfi Sándor viszont nem kapott helyet sem az I. sem a II. kötetben, valószínűleg a cenzúra miatt…) A Magyar Írók Szinnyei József klasszikus lexikonfolyamának a közvetlen lexikográfiai előzményének tekinthető, a munka azonban elsősorban életrajzi vázlatokat közölt, a szócikkeknek nincsenek elkülönült bibliográfiai részei, a könyvészetet Danielik beleszőtte az életút-narrációkba. Szinnyei műve nem véletlenül vette fel a Magyar írók élete és munkái címet. Szinnyei hatalmas alkotása elsőként egyesítette a hagyományos bibliográfiákat a Danielik által kidolgozott életrajzi szemelvényekkel.

Szerkesztés

Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa (1859-től). A Religio c. egyházi és irodalmi lap munkatársa (1854–1855). A Családi Lapok segédszerkesztője (1857–1860).

Az Egri Értesítő (1861. jan. 1.–1861. dec. 29.) és az Egri Posta szerkesztője (1862. jan. 5.–1862. jún. 1.).

Főbb művei

F. m.: Világtörténet Bumüller Jánostól. I–III. köt. Magyarosítva a 2. bővített és javított kiadás után Feniczy János nagybárkányi plébános és Danielik József által. (A Szent István Társulat kiadványa. Pest, 1854–1857)
Magyar írók. Életrajzgyűjtemény. Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. (A Szent István Társulat kiadványa. Pest, 1856)
Magyar írók. Életrajzgyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Gyűjté Danielik József. (A Szent István Társulat kiadványa. Pest, 1858)
Magyar írók arczképei és életrajzai. Első gyűjtemény 40 arczképpel. (Pest, Heckenast, 1858).

Irodalom

Irod.: források: Danielik János. (Vasárnapi Ujság, 1860. 34.)
A buda-krisztinai katonai kórházban elhunyt Danielik Ignácz cs. és kir. kapitány. (A Hon, 1874. ápr. 30.)
Danielik Viktor gimnáziumi tanuló, Danielik József osztálytanácsos egyetlen fia, e nevű család utolsó sarja e hó 17-én életének 16. évében, tüdővészben meghalt. (Budapesti Közlöny–Pesti Napló, 1874. aug. 18.)
Pozsonyban Danielik kisasszonyt, Danielik József osztálytanácsos és postaigazgató kedves leányát eljegyzé Vajmár Iván. (Fővárosi Lapok, 1881. ápr. 28.)
Danielik Ilona kisasszonyt, Danielik József pozsonyi postaigazgató leányát tegnapelőtt vezett oltárhoz Vajmár Iván főmérnök. (Ellenőr–Fővárosi Lapok, 1881. júl. 26.)
Elhunyt Danielik József miniszteri osztálytanácsos és nyugalmazott postaigazgató. (Nemzet, 1886. jún. 20.)
Meghalt Danielik János prisztinai püspök, cz. prépost. (Nemzet, 1888. jan. 23.)
Danielik János püspök haláláról. (Pesti Hírlap, 1888. jan. 25.)
Danielik János. (Vasárnapi Ujság, 1888. 8.)
Szvorényi József: Emlékbeszéd Danielik János t. tagról. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1891
németül: Johann Danielik. Ungarische Revue. Bp., 1891)
Elhunyt Danielik Józsefné Török Erzsébet. (Budapesti Hírlap, 1909. okt. 9.)
Morvay Ákosny. magyar kir. posta- és távíró-tanácsos 45 éves korában Abbáziában meghalt. (Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok, 1894. ápr. 3.)
Elhunyt Ruffy Pálné Szép Blanka, a budapesti Collegium Marianum alapító elnöke. (Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap–Pesti Napló, 1922. dec. 19.)
Elhunyt özv. lossonczy Farkas Miklósné Danielik Katalin. (Pesti Hírlap, 1928. febr. 1.)
Elhunyt Morvay Ákos m. kir. honvédalezredes. (Kis Újság, 1934. júl. 11.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. (Bp., 1988)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KD2L-V2T (Retvinszky Franciska születési anyakönyve, 1793)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHP-JVF (Danielik János születési anyakönyve, 1817)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHB-4LP (Danielik József születési anyakönyve, 1821)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHP-JRM ([ifj.] Danielik Ignác születési anyakönyve, 1827)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395912 (Danielik Viktor gyászjelentése, 1874)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395910 (Danielik József gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395909 (Danielik János gyászjelentése, 1888)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/447118 (Morvay Ákos gyászjelentése, 1894)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/597655 (Vaymár Iván gyászjelentése, 1897)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395911 (Danielik Józsefné Török Terézia gyászjelentése, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6MHS-65Z?i=37&cc=1452460 (Danielik Józsefné Török Terézia halotti anyakönyve, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:D39F-4JMM (Farkas Miklósné Danielik Katalin halotti anyakönyve, 1928)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/521825 (Ruffy Pálné Szép Blanka gyászjelentése, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP2W-8PZ6 (Szép Blanka halotti anyakönyve, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:89YX-W43Z ([ifj.] Morvay Ákos halotti anyakönyve, 1934)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/521822 (Ruffy Pál gyászjelentése, 1934)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:788N-8SN2 (Ruffy Pál halotti anyakönyve, 1934)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68S8-JCTV (Vajmár Jánosné Danielik Ilona halotti anyakönyve, 1940)

 

http://real-eod.mtak.hu/2455/1/magyarirkletraj00danigoog.pdf (Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajzgyűjtemény)

http://mek.oszk.hu/06200/06299/pdf/irok2.pdf Danielik József: Magyar írók. Életrajzgyűjtemény. II. köt.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője