Danielik János
Danielik János

2024. július 12. Péntek

Danielik János

római katolikus püspök, író, újságíró

Névváltozatok

Danielik Nepomuk János 

Születési adatok

1817. május 20.

Murány, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1888. január 23.

Eger, Heves vármegye

Temetési adatok

1888. január 25.

Eger


Család

Szülei: Danielik Ignác (†1843. Pest) megyei csendbiztos, Retvinszky Franciska (1793. jan. 25. Tiszolc, Gömör vm.), Retvinszky Mihály, a nagyrőcei vashámor tulajdonosa leánya.

Testvére: Danielik József (1821. ápr. 5. Murány–1886. jún. 18. Pozsony): író, újságíró, lexikonszerkesztő és Danielik Ignác (†1874. ápr. 29. Bp. Temetés: 1874. ápr. 30. Kerepesi út) cs. és kir. kapitány, a Szent István Társulat tagja.

Iskola

Tanulmányait a rozsnyói premontrei gimnáziumban és a pesti központi szemináriumban végezte, a pesti egyetemen bölcseleti tudori okl. szerzett (1836), pappá szentelték (1840).

Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).

Életút

A rozsnyói líceumban a héber és a görög nyelv, valamint a biblikus tudományok r. tanára (1842–1848), a Religio és Nevelés (1848. júl. 2.–1849. ápr. 22.), ill. a Religio szerkesztője (1849. szept. 27.–1851; a lapot betiltották: 1851. jún.; őt pedig két hónap várbörtönre ítélték. A lap 1853. jan. 1-jétől újra megjelenhetett). A Pesti Napló munkatársa (1858-tól). Egri kanonok (1849), sajószentpéteri c. prépost (1856-tól), pristinai c. püspök és helytartósági tanácsos (1861–1865). Egri érseki helynök (1883. jún. 9-étől). A Főrendiház tagja (1885–1888).

Számos egyházi beszédet, cikket és tárcát írt. Pályájának kezdetén, a Somogyi Károly (1811–1888) – a szegedi Somogyi Könyvtárt alapító kanonok – által szerkesztett Religio udvarhoz hű, lojális folyóirat volt. Miután elnyerte a bécsi kormány bizalmát, kinevezték egri kanonokká is (1849. okt. 1.), ill. meghívták a magyarországi iskolák átszervezésével foglalkozó bizottságba. Az 1850-es években br. Kemény Zsigmond hatására nézetei radikalizálódtak, a lapot betiltották őt pedig két havi várfogságra ítélték (1851. aug. 2.–1851. okt. 1.). A lap kiadása 1852. végéig szünetelt, ekkor Scitovszky János (1785–1866) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek közbenjárására folytathatta a szerkesztői munkát. A Bach-korszak idején a magyar közélet egyik tevékeny szereplője, a bécsi kormány által megkötött és Magyarországra erőszakolt konkordátum idején a Nemzeti Párt híveihez csatlakozott (1856). Az 1850-es évekre hatalmas magánkönyvtárat gyűjtött, amely végül a Szent István Társulat tulajdonába került. Az európai összes katolikus állam egyházi birtokosainak szövetkezésével bankot akart alapítani, e célból 1860 elején beutazta Német-, Francia-, Spanyol- és Olaszországot, ill. Belgiumot és Hollandiát. A Szent László Társulat megalapítója (1861. máj. 5.). Miután saját kérésére felmentették helytartósági tanácsosi állásától (1865. márc. 9.), elhagyta a fővárost: előbb Egerbe, majd néhány hét múlva barátjához, Répásy József préposthoz költözött (Jászóra, 1865–1867), annak elhunyta után végleg visszatért Egerbe (1867). Legutolsó nyilvános szereplése a Főrendiház újjászervezésekor, mint ezen ház tagja, a címzetes püspökök ún. meghivatási jogának védelmében elmondott hatásos beszéde volt (1885. márc. 26.-án).

Emlékezet

Danielik János Egerben hunyt el, az Egri Főszékesegyházban nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2009-ben). Végrendeletében 1000 forintot hagyott az MTA-ra. Róla mintázta Jókai Mór Fekete gyémántok c. regényének egyik szereplőjét, Sámuel apátot. Veress Dániel Örvényben (2001) c. háromfelvonásos esszédrámájának egyik főszereplője Danielik János.

Szerkesztés

A Szent István Társulat helyettes elnöke (1853-tól). Az ő kezdeményezésére adta ki a Társulat Caesar Cantu világtörténetének magyar fordítását és az Egyetemes Magyar Encyclopaediát (I–XIII. köt., Pest, 1859–1876). Kiadta az Emlék-könyv c. gyűjteményes munkát („a kormány által betiltott Religio előfizetőinek kárpótlásul”, Pest, 1852).

Főbb művei

F. m.: Egyházi beszéd Zrínyi Miklós és társai dicsőséges eleste emlékezetére. (Pécs, 1847)
A katholikus egyházi javak- és alapítványokról, tulajdonjogi tekintetben. (Pest, Beimel, 1848)
Egyházi beszéd, melyet Danielik János a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat első nyilvános egyházi ünnepén az egyetem templomában mondott, 1852. aug. 22-én. (Pest, 1852)
Columbus vagy Amerika felfedezése. 1 térképpel és 1 metszettel.
(A Szent István Társulat kiadványa. Pest, 1856
2. kiad. 1857)
Magyarországi Szent Erzsébet élete mai írásmóddal. – Legendam Sanctae Elisabeth Andreae II. Hungarorum Regis Filiae… A bevezetést írta Toldy Ferenc.
(A Szent István Társulat kiadványa. Pest, 1857)
A történet szelleme. Történeti-bölcselmi értekezés. (Pest, 1857)
Ürményi Ferencz emléke, melyet az üdvözült fölött a Vaálon, 1858. ápr. 15.-én megtartott gyászistentisztelet alkalmával mondott Danielik János. (Pest, Emich, 1859)
A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1860. márc. 19.
megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1860)
Beszéd a Szent László Társulat alakuló közgyűlésén. (Eger, 1861)
Kétrendbeli előadás, melyet a Szent László Társulat központi választmányi gyűléseiben tartott Danielik János. Németül, franciául és angolul is. (Pest, Emich, 1862)
Alkalmi beszéd, melyet a Templom-Segélyző Egylet alakító gyűlésén mondott Danielik János. (Pest, Emich, 1865)
Történeti tanulmányok. I. A prémontréiek. Korrajz a keresztény műveltség középkori munkásai méltánylásául. (Történeti tanulmányok. I. Eger, 1866)
Jelenetek az egyházi beiktatás joga és módja felett tartott harczokból. (Uj Magyar Sion, 1870 és külön: Uj Magyar Sion Füzetei. Esztergom, 1870)
Néhány szó XIII. Leó pápa ő szentségének 1879. aug. 4-én kelt apostoli körlevele méltánylásául. (Eger, 1880)
A jog alapja és kútforrása, tekintettel a scholastikusokra. Olvasta Danielik János. az egri érseki joglyceum 1880/1881. tanév záróünnepélyén, 1881. jún. 15-én. (Eger, 1881)
Középkori államtan. I. rész tekintettel a scholastikusokra. II. réaz a hatalom- és alkotmányról. (Pest, 1881–1882)
Danielik János prisztinai cz. püspök beszéde a Főrendiház márcz. 26-iki ülésén. (Eger, 1885).

Irodalom

Irod.: források és tanulmányok: Danielik János. (Vasárnapi Ujság, 1860. 34.)
A buda-krisztinai katonai kórházban elhunyt Danielik Ignácz cs. és kir. kapitány. (A Hon, 1874. ápr. 30.)
Elhunyt Danielik József miniszteri osztálytanácsos és nyugalmazott postaigazgató. (Nemzet, 1886. jún. 20.)
Meghalt Danielik János prisztinai püspök, cz. prépost. (Nemzet, 1888. jan. 23.)
Danielik János püspök haláláról. (Pesti Hírlap, 1888. jan. 25.)
Danielik János. (Vasárnapi Ujság, 1888. 8.)
Szvorényi József: Emlékbeszéd Danielik János t. tagról. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1891
németül: Johann Danielik. Ungarische Revue. Bp., 1891)
Elhunyt Danielik Józsefné Török Erzsébet. (Budapesti Hírlap, 1909. okt. 9.)
Ocskay György: Régi egriek Liszt Ferenc vonzásában. [Danielik János és Liszt Ferenc.] (Népújság, 1986. márc. 25.)
Szőkefalvy-Nagy Erzsébet: Párhuzamos életpályák. (Szeged, 1993)
Berecz Mátyás: Vázlat Danielik Nepomuk János püspök közéleti pályájáról. (Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve, 1997)
Szulovszky János: „hamvaiból kikelő phoenix…” Danielik János kiegyezés-koncepciója 1862-ből. (Történelmi Szemle, 2007. 4.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
Koncz Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. (Eger, 1892)
Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés. 1790–1848. [Retvinszky Mihályról.] (Bp., 1951)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2
. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003)
Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. (Pozsony, 2003)
Fehér Katalin: Egy reformkori katolikus hetilap, a Religio és Nevelés. 1841–1849. (Magyar Könyvszemle, 2004. 1.)
Bárány Zsófia: A Szent István Társulat és támogatói 1848 és 1858 között. (Századok, 2023. 6.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KD2L-V2T (Retvinszky Franciska születési anyakönyve, 1793)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHP-JVF (Danielik János születési anyakönyve, 1817)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHB-4LP (Danielik József születési anyakönyve, 1821)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHP-JRM ([ifj.] Danielik Ignác születési anyakönyve, 1827)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395910 (Danielik József gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/395909 (Danielik János gyászjelentése, 1888)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője