Buza Márton
Buza Márton

2024. július 12. Péntek

Buza Márton

közgazdász, gazdaságpolitikus

Születési adatok

1921. november 8.

Budapest

Halálozási adatok

1990. március 26.

Budapest

Temetési adatok

1990. április 19.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Iskola

A Szakszervezeti Tanács vezetőképző iskolájában (1947), az MDP pártfőiskoláján (1949), az MLEE általános tagozatán végzett (1966).

Életút

A Szakszervezeti Tanács szemináriumi oktatója, iskolavezető-helyettese (1947–1949), az MDP Pártfőiskola (1949–1950), az MDP KV Központi Előadói Iroda oktatója (1950–1952), a Szikra Könyvkiadó, 1957-től Kossuth Könyvkiadó szerkesztője (1952–1954), gazdasági csoportvezetője (1954–1957), a Társadalomtudományi Szerkesztőség vezetője (1957–1968), a Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete (SZEKI) alapító vezetője, igazgatója (1968–1989).

A BME c. egy. docense. Az MSZMP KB Budapesti Bizottsága MLEE oktatója (1957-től).

Közgazdászként a szakszervezeti mozgalom történetével, fejlődésével, a szocializmusban betöltött szerepével, valamint az üzemi demokrácia általános kérdéseivel foglalkozott. Számos politikai gazdaságtani tankönyvet és jegyzetet írt és szerkesztett.

Különösen értékes bibliográfai tevékenysége. Nemzetközileg is ismert minikönyvgyűjtő volt, gyűjteménye közel 5000 kötetből állt.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. A gyászszertartáson Pirityi Otto a SZEKI igazgatóhelyettese, a közgazdaság-tudományok doktora búcsúztatta.

Elismertség

A Magyar Közgazdasági Társaság Politikai Gazdaságtan Szakosztálya alapító tagja (1960-tól). A TIT Budapesti Szervezete Közgazdasági Szakosztálya elnökségi tagja (1960-tól).

 

Az MSZMP KB Gazdaságstratégiai Munkabizottsága (1982. szept. 28.–1986. dec. 16.) és az MSZMP KB Közgazdasági Munkaközössége tagja (1986. dec. 16.–1988. dec. 15.).

Elismerés

Munka Érdemrend (1963).

Szerkesztés

A Magyar miniatűrkönyvek bibliográfiája szerkesztője (1974–1980 rendszertelenül; kötetben megjelent: 1982).

Főbb művei

F. m.: A marxi érték- és értéktöbblet-elmélet. Mózes Tiborral. (A Szakszervezeti Tanács alapfokú szemináriuma 8. Bp., 1948)
Áru – érték – pénz. (A Szakszervezetek Országos Tanácsa kiadványa. Bp. 1948)
A kapitalizmus általános válsága. (A kapitalizmus politikai gazdaságtana. 13. Bp., Szikra, 1954)
Varga Jenő: Az imperializmus gazdaságának és politikájának fő kérdései a II. világháború után. (Közgazdasági Szemle, 1954. 11.)
Az osztályharc éleződése a szocializmus építése időszakában. (Propagandista, 1955)
Lenin a szovjet államaparátus munkájáról. (Népszava, 1956. ápr. 19.)
Átlagprofit és termelési ár. – A kereskedelmi tőke és a kereskedelmi haszon. – A kölcsöntőke és a hitel szerepe a kapitalizmusban. MLEE-tananyag. Jedlicska Pállal. (Bp., Kossuth, 1959)
Anyagi érdekeltség és anyagiasság. Ill. Toncz Tibor. (Bp., Kossuth, 1961)
A munkásosztály vezető szerepének néhány kérdése. Rövidített kiadás. Bibliofil kiadás 7x5 cm-es tokban. (Bp., Kossuth, 1966)
A társadalmi struktúra és a munkásosztály vezető szerepe. (Valóság, 1966. 10.)
A szocializmus politikai gazdaságtana. MLEE-tankönyv. Többekkel. (Bp., Kossuth, 1966 és utánnyomások)
A szocializmus politikai gazdaságtana. Közgazdasági szakközépiskolai és technikumi tankönyv. Többekkel. (Bp., Tankönyvkiadó, 1967 és utánnyomások)
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára. Schäffer Gyulával. Bibliofil kiadás beragasztott bélyegekkel. (Bp., 1967)
A munkás–paraszt szövetség időszerű feladatai. B. M. előadása. (Honvédek és tisztesek politikai oktatása. Bp., Zrínyi, 1968)
A szocialista demokrácia és az állampolgári fegyelem kérdései. B. M. előadása. (Honvédek és tisztesek politikai oktatása. Bp., Zrínyi, 1968)
A tulajdonosi, a termelői és a fogyasztói tudat összefüggése. MLEE-jegyz. (Bp., Kossuth, 1968/69 és utánnyomások)
Az üzemi demokrácia. Benyújtott kand. értek. is. (Bp., Kossuth, 1969)
Gazdasági kérdések a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusán. (Közgazdasági Szemle, 1971. 9.)
Participation of Trade-Unions and Workers in Decision-Making in Hungary. (A SZOT kiadványa. Bp., 1972
francia, német és orosz nyelven is)
Sorállományúak politikai oktatása. Foglalkozásvezetői segédanyag. Molnár Istvánnal. (A Magyar Néphadsereg Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszertani Központ kiadványa. Bp., 1972)
Szakszervezeti kislexikon. Főszerk. Koltai Gyulával. (Bp., Táncsics, 1975)
A munkahelyi, üzemi demokrácia fejlesztésének elvi és gyakorlati kérdései. B. M. előadása az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., Kossuth, 1976)
Üzemi demokrácia, munkásrészvétel, munkásellenőrzés és a szakszervezeti mozgalom Európában. (A SZEKI kiadványa. Bp., 1976
franciául és oroszul is)
Az üzemi demokrácia fejlesztésének kérdései. (Bp., Kossuth, 1976
2. átd. kiad. 1977)
A szakszervezetek szerepe a szocialista társadalom építésében. (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója. Tudományos ülésszak. Bp., 1977. okt. 26–27. Előadások. Szerk. Halay Tibor, Vass Henrik, Vészi Béla. Bp., 1977)
Az üzemi demokrácia érvényesítése a gazdasági vezetők kötelessége. (Társadalmi Szemle, 1977. 9.)
A munkahelyi demokrácia és a szakszervezetek. Vas Jánossal. (Bp., Táncsics, 1980)
Az üzemi demokrácia fejlődése. (Az MSZMP negyedszázada. Tudományos tanácskozás a párt 1957. júniusi országos értekezletének 25. évfordulója alkalmából. Előadások. Szerk. Habuda Miklós és Urbán Károly. Bp., 1982)
A műszaki haladás és a szakszervezetek. (Bp., Népszava Kiadó, 1983)
Párt, szakszervezet, szocializmus. Kádár János új könyvéről. (Társadalmi Szemle, 1983. 3.)
A szakszervezetek társadalmi szerepéről. (Gondolatok a szocialista demokráciáról. Válogatás KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. Bp., 1984)
A gazdaságirányítási reform és a szakszervezetek. (Ipargazdasági Szemle, 1984. 4.)
A szakszervezetek Magyarországon. (Bp., Kossuth, 1985
angol, német, francia és orosz nyelven is: 1986–1988)
Szakszervezeti lexikon. Főszerk. Simó Tiborral. (Bp., Népszava Kiadó, 1987).

 

F. m.: írásai a Pártéletben: A szocializmus építésének egységes alapelveiről és sajátos útjairól. (1957. 1.)
A társadalmi tulajdon jelentősége és szerepe a szocializmus építésében. (1958. 3.)
Két könyv a magyar kapitalizmus fejlődéséről és sajátosságairól: Sándor Vilmos: A tőkés gazdaság kibontakozása Magyarországon. 1849–1900. – Berend T. Iván–Ránki György: A monopolkapitalizmus kialakulása és fejlődése Magyarországon. 1900–1944. (1958. 5.)
Az állami monopolkapitalizmusról. (1959. 3)
Lenin tanítása a szocializmus építéséről. (Pártélet, 1960. 4. és Társadalmi Szemle, 1960. 4.)
Révész Gy. István: Négyszemközt a kapitalizmusról és a szocializmusról. (1960 6.)
Anyagi érdekeltség és anyagiasság. (1960. 12.)
A szocializmus anyagi-technikai bázisa és iparunk fejlődése a második ötéves tervben. (1961. 12.)
A munkásosztály vezető szerepének néhány kérdése. (1966. 3.)
Az üzemi demokrácia fejlesztésének néhány problémája. (1969. 6.).

Irodalom

Irod.: Vágó Judit: Minikönyvgyűjtő. Beszélgetés B. M.-nal. (Képes Ujság, 1981. 19.)
Halálhír. (Népszava, 1990. ápr. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője