Bunyitay Vince
Bunyitay Vince

2021. szeptember 24. Péntek

Bunyitay Vince

történész, római katolikus püspök

Születési adatok

1837. január 11.

Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1915. március 26.

Nagyvárad


Család

Sz: Bunyitay András, Szepesi Anna. Felmenői között több református pap is volt; apja, anyja kérésére beleegyezett gyermekei katolikus keresztelésében és nevelésében.

Iskola

Középiskoláit a kassai premontrei gimnáziumban, teológiai tanulmányait Egerben végezte (1860), pappá szentelték (1860). Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).

Életút

Az egri érseki iroda nevelője, káplánja (1860–1863), Szentjobbon (1863–1875), Bélfenyéren plébános (1863–1880), Nagyváradon püspöki könyvtáros (1879–1893), váradi kanonok (1893-tól), felsőgagyi apát (1897-től), őrkanonok, majd pápai prelátus és olvasókanonok (1907-től), ochini választott püspök (1915. márc.). Egyháztörténettel, Bihar vm., Nagyvárad és környéke helytörténetével fogl.; feldolgozta a váradi r. k. püspökség történetét. Fiatal korában Viola álnéven verseket is írt. Végrendeletében 4182 koronát hagyott az MTA-ra.

Szerkesztés

A nagyváradi Ifjúsági Olvasmányok c. folyóirat szerkesztője (1863–1864).

Főbb művei

F. m.: Boldogasszony gyöngykoszorúja… (Nagyvárad, 1858
2. kiad. 1862)
Régi képek. Tárczaczikkek újabbkori történelmünkből. 1–2. rész. (Pest, 1868-1869)
Szent László király sírjának káptalana. (Nagyvárad, 1879)
Az egyedi apátság története. (Nagyvárad, 1880)
Ismeretlen apátságok. (Esztergom, 1880)
A nagyváradi 1. sz. székesegyház. (Nagyvárad, 1880)
A váradi püspökség története alapításától a jelen korig. 1–3. köt. (Nagyvárad, 1883–1884
hasonmás kiad. Nagyvárad 1999)
A mai Nagyvárad megalapítása. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1885. febr. 9.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Bp., 1885)
A váradi káptalan legrégibb statutumai. Két hasonmással s három pecsétrajzzal közrebocsátja B. V. (Nagyvárad, 1886)
Szilágymegye középkori műemlékei. (Bp., 1887)
A római Szentlélek-társulat anyakönyve. 1446–1523. (Bp., 1889)
Magyar királyok Váradon. (Nagyvárad, 1890)
Dicsőséges Szent László király éneke. (Nagyvárad, 1892)
Bihar vármegye oláhjai és a vallási unió. (Bp., 1892)
Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692. (Bp., 1892)
Szent László király emlékezete. (Bp., 1892)
A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei és egy magyar humanista. (Bp., 1893)
Gróf Csáky Miklós hercegprímás váradi püspökségének története. Sajtó alá rend., kiegészítette, jegyz. Málnási Ödön. (Vác, 1935)
A váradi püspökség története. 4. köt. A váradi püspökök a száműzetés s az újraalapítás korában. 1566-1780. Sajtó alá rend., kiegészítette, jegyz. Málnási Ödön. (Debrecen, 1935)
szerk.: Ipolyi Arnold kisebb munkái. Sajtó alá rend. 4. köt. Műtörténeti tanulmányok. 5. köt. Beszédek. (Bp., 1887–1888)
Nagyvárad természetrajza. (Bp., 1980)
Schlauch Lőrinc beszédei. Sajtó alá rend. 1–2. köt. (Bp., 1890)
Schematismus historicus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadiensis … Névtelenül. (Nagyvárad, 1896)
Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. Szerk. Rapaics Raimunddal, Karácsonyi Jánossal. 1–3. köt. (Bp., 1902–1906)
A kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky-család története. Oklevéltár. 1–2. köt. Bártfai Szabó Lászlóval. (Bp., 1919)
ford.: Nogall, J.: Boldogasszony követése. Négy könyv. (Pest, 1867).

Irodalom

Irod.: B. V. (Századok, 1915)
Gagyi Jenő: B. V. (Történeti Szemle, 1915)
Karácsonyi János: B. V. l. tag emlékezete. (Bp., 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013