Bözödi György
Bözödi György

2024. július 18. Csütörtök

Bözödi György

író, történész, szociográfus

Névváltozatok

Jakab György

Születési adatok

1913. március 9.

Bözödújfalu, Udvarhely vármegye, Székelykeresztúri járás

Halálozási adatok

1989. november 25.

Budakeszi, Pest megye


Család

Székely földműves szülők gyermeke.

Iskola

A kolozsvári Unitárius Kollégiumban éretts. (1931), uo. a Teológiai Akadémián (1931–1933), a kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen tanult (1933–1935), majd Kolozsvárott a Ferenc József Tudományegyetemen történelemből bölcsészdoktori okl. szerzett (1944).

Életút

A kolozsvári Hitel c. folyóirat munkatársa (1935–1944), egyúttal a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa (1940–1945), az 1848– 1849-es Történelmi Ereklye Múzeuma őre (1945–1948). Elbocsátása után szövetkezeti, ill. vállalati könyvelő, majd büntetőszázadban a Duna-delta vidéki építkezéseken dolgozott (1948–1953). Marosvásárhelyen a Román Tudományos Akadémia kutatója (1957–1975). Írói pályáját az 1930-as évek elején versekkel, novellákkal kezdte: pályakezdő novellája (Én csak hallgattam) a Keleti Újságban jelent meg (1932-ben). Első írásai a székely népélet realista, mítoszromboló ábrázolásával tűntek ki, első kötete a Székely emberek, zsidó istenek (1935) a székely zsidó szombatosokat mutatta be. Történeti-szociográfiai munkásságával a falukutató mozgalomhoz és a népi írók köréhez csatlakozott. Legismertebb műve, a Székely bánja (1938) az Erdélyben is fellendült szociográfiai irodalom kimagasló teljesítménye. A székelység bomlását feltáró könyve két részre oszlik, a pusztulás ezernyi tünetét felsorakoztató helyzetképet ugyanis több fejezetre terjedő történelmi visszatekintés előzi meg. Gondos történeti elemzésen alapuló munkája igen nagy vihart kavart: elsők között oszlatta szét a szabad székely társadalomról alkotott évszázados tévhiteket, ugyanakkor kíméletlen őszinteséggel tárta fel a székelység hosszú bomlási folyamatát, amelynek végpontja a két világháború közötti székely tömegek proletarizálódása. Műve megjelentetését a hivatalos kiadók elutasították, ezért tizenhét erdélyi fiatal író, az Erdélyi Enciklopédia csoport vállalta a kiadását. A bécsi döntés után a marosvásárhelyi Székely Szó munkatársa lett (1940-től), ill. írásai megjelentek Móricz Zsigmond lapjában, a Kelet Népében is (1941-től); Móriczot elkísérte híres erdélyi körútjára is (1941-ben). Az 1940-es években megjelent nagyregényei (Romlás, 1940; Nyugtalan pásztorok, 1941) a Székely bánjában megismert falvak megrekedt életének krónikái; szociográfiai munkáinak nagyprózai folytatásai. Hősei szánalomra méltó, vergődő figurák, akik vagy cselekvésre, döntésre képtelenek, vagy ha mégis cselekszenek tettük értelmetlen, céltalan. Egy elhulló, felbomló, pusztuló világ esendő jellemei. Bözödi világa sötét és komor, szereplőinek sorsa kilátástalan és korlátolt. – A II. vh. után elsősorban Erdély újkori történetével és közelmúltjával foglalkozott. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) felkérte az 1848–1849-es Történelmi Ereklye Múzeum anyagának rendezésével. A múzeum kiállítása a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban volt (megnyílt: 1945. márc. 15-én), s ekkor jelent meg Erdély szabadságharca c. dokumentumkötete is. A múzeum teljes anyagát később a Bolyai Tudományegyetem épületébe költöztette (újabb megnyitó: 1945. okt. 6.; a megnyitó beszédet László Gyula mondta). A múzeumot, ill. a kiállítás anyagát állandóan bővítette (az átdolgozott kiállítást 1946. márc. 15-én mutatta be); a román hatóságok az ereklyemúzeum sikere miatt állandóan zaklatták, vizsgálatok egész sorát indították ellene. Könyvtárosi állásából elbocsátották, minden ítélet nélkül letartóztatták, Békásra, végül a Duna-deltába deportálták (1948–1953; csak Sztálin halála után szabadulhatott: 1953). Szabadulása után néhány évvel a Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi fiókintézetében helyezkedett el, s a székelység kialakulását, kezdeti történetét vizsgálta (az 1562. évi felkelésig), ill. visszatért az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc történetére. Önálló kötetei – néhány szépirodalmi munkán (elbeszélés- és versesköteten kívül) – nem jelenhettek meg, jóllehet életrajzi regényt tervezett Gábor Áronról, ill. székely népmeséket is összegyűjtött. Műfordítóként viszont a kortárs román próza legjelesebb műveit tolmácsolta.

Emlékezet

Móricz Zsigmond 1941. máj. 22–29. között tartózkodott Bözödön, Bözödi György vendégeként. Később Bözödi György kezdeményezte, hogy gyűjtsék össze Móricz Zsigmond látogatásának emlékeit. Az emlékkiállítás anyagából jött létre a Móricz Zsigmond-emlékszoba. A budakeszi Korányi Tüdőszanatóriumban hunyt el, hamvait hazaszállították Bözödre. Bözödi szülőházát emléktáblával jelölték meg. Szülőházát (= Bözödi György-emlékház) a helyi unitárius közösségre hagyta (a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány felújította: 2008–2009-ben). Az író kopjafája a bözödi régi temetőben látható, s szülőfalujában domborművét is elhelyezték (Hunyadi László szobrászművész alkotása, 1993). Bözödön, nevét vette fel a Bözödi György Általános Iskola (1998. márc. 9-én). A Kövesdombi Unitárius Egyházközség templomában róla nevezték el a tanácstermet Bözödi György Teremnek (2007. febr. 25-én. az itt látható szobor szintén Hunyadi László alkotása). Több mint 3000, a székely történelemre vonatkozó cédulás feljegyzés maradt utána. Kutatható hagyatékát az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Könyvtára őrzi. Születésének 95. évfordulóján az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztálya konferenciát rendezett tiszteletére (Kolozsvárott, 2008. nov. 7-én).

Elismerés

Baumgarten-jutalom (1939).

Szerkesztés

A kolozsvári Hitel c. folyóirat munkatársa (1935–1944). A marosvásárhelyi Székely Szó, a kolozsvári Termés c. folyóiratok szerkesztője (1940–1944).

Főbb művei

F. m.: Székely emberek, zsidó istenek. Jegyzetek a székely szombatosokról. (Cluj-Kolozsvár, 1935)
Székely bánja. Szociográfia. 22 fényképfelvétellel illusztrált. (Kolozsvár, 1938
2. kiad. Bp., 1939
3. kiad. Bp., 1943
Az utószót Csiki László írta. új kiad. 1985)
Romlás. 1–2. köt. Reg. (Bp., 1940
új kiad. Csíkszereda, 2004)
Nyugtalan pásztorok. Reg. (Turul szépmíves könyvek. 11. Bp., 1941
2. kiad. 1945)
Székelyek. A nép élettörténete. A rajzok Orbán Balázs A Székelyföld leírása c. művéből valók. (Bolyai Könyvek. Bp., 1943)
Repedt csupor. Elb.-ek. (Bp., 1944)
Rebi néni feltámadása. Elb.-ek. (Kolozsvár, 1945)
A tolvaj. Elb. (Sepsiszentgyörgy, 1945)
Eladó temető. Elb.-ek. (Népkönyvtár. 3. Sepsiszentgyörgy, 1945)
Hazafelé. Vál. elb.-ek. Ill. Gy. Szabó Béla. (Marosvásárhely, 1958)
Petőfi egy napja. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1963)
Nyugtalan pásztorok. Lírai kisreg. és elb.-ek. A bevezető tanulmányt Izsák József írta. (Romániai magyar írók. Bukarest, 1968)
Nap és árnyék. Versek. (Bucuresti, 1979)
Halott-világítás. Novellák. Vál., az előszót írta Gálfalvi György. (Bucuresti, 1990)
Székely bánja. Szociográfia. A szöveget gondozta Kuti Márta. (Szociográfiai tanulmányok. Bp., 1997)
Földre írt történelem. Vál. írások. Vál., az utószót írta Nagy Pál. (Csíkszereda, 1998)
Székely századok. Történelmi tanulmányok. Egybegyűjtötte, vál. Nagy Pál. (Bibliotheca Transsylvanica. Csíkszereda, 2002)
Nehéz a föld. – A tolvaj. (Erdélyi elbeszélők. Vál. Nagy Pál. (Bp., 2004)
Keresztények. (Székely apokalipszis. Erdélyi magyar írók elbeszélései a hitről. Szerk. Hunyadi Csaba Zsolt. Szeged, 2007)
szerk.: Szabédi László: Alkotó szegénység. Versek. A bevezetőt írta. (Bp., 1939)
A tréfás farkas. Bágyi János meséi. Összegyűjtötte. Ill. Gy. Szabó Béla. (Bp., 1942)
Erdély szabadságharca. 1848–1849 a hivatalos iratok, levelek és hírlapok tükrében. Sajtó alá rend. (Kolozsvár, 1945)
Lapok Petőfi Sándor naplójából. A bevezető tanulmányt írta. (Kolozsvár, 1945)
Az eszös gyermök. Bágyi János meséi. Összegyűjtötte. (Bukarest, 1958)
A Nap és a Hold keresése. Bözödi népmesék Bágyi János mesemondó meséiből. B. Gy. 1941-es gyűjtését sajtó alá rend. és az utószót írta B. Nádor Orsolya. A típusmutatót és a tájszavak magyarázatát Nagy Ilona készítette. Ill. Deák Ferenc. (Bp., 1993)
ford.: Stancu, Zaharia: Vérebek. Reg. (Bukarest, 1956)
Galan, V. E.: Baragán. Reg. 1–2. köt. (Bukarest, 1956–1961)
Rebreanu, Liviu: Akasztottak erdeje. Reg. (Marosvásárhely, 1957
3. kiad. Bukarest, 1970)
Szegény ember okos leánya. Román népmesék. Ford. Ignácz Rózsával, Jékely Zoltánnal. Az utószót Kovács Ágnes írta. (Népek meséi. Bp., 1957
2. kiad. 1974)
Petrescu, Cezar: Főváros. Reg. A bevezető tanulmányt Gafia, Mihai írta. (Bukarest, 1963).

Irodalom

Irod.: Benda Kálmán: B. Gy.: Székely bánja. (Századok, 1939)
Kiss Gyula: B. Gy. (Alföld, 1970)
Mihály Ildikó: B. Gy. elbeszéléseiről. (Kortárs, 1970)
Balogh Edgár: B. Gy.-ről eddig és ezentúl. (B. E.: Mesterek és kortársak. Bucuresti, 1974)
Marosi Ildikó: B. Gy. (Húsz romániai magyar író. Bucuresti, 1974)
Szőcs István: B. Gy. 65 éves. (Igaz Szó, 1978)
Kiss Jenő: Vonások egy arcképhez. (K. J.: Emberközelből. Bp., 1979)
Czine Mihály: A feltámadó ember. (Élet és Irodalom, 1983)
Csapody Miklós: Bözödi és a Székely bánja. (Életünk, 1986)
Pomogáts Béla: A székelyek krónikása. (Új Tükör, 1988)
Kántor László: B. Gy. (K. L.: Túlélő képek. 34 erdélyi író vallomása. Bp., 1989)
Gálfalvi György: B. Gy. galibái. (Látó, 1990)
Egyed Ákos: B. Gy. történetírói munkássága. (Művelődés, 1990)
Czine Mihály: Búcsú B. Gy.-től. (Tiszatáj, 1990)
Katona Szabó István: Búcsú B. Gy.-től. (A Céh, 1990)
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. (Bp., 1996)
Gaál György: B. Gy. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Cseke Péter: Erdélyi arcok. B. Gy. (Szín, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője