Borsa Iván
Borsa Iván

2024. július 21. Vasárnap

Borsa Iván

történész, levéltáros

Névváltozatok

1941-ig Janits Iván 

Születési adatok

1917. augusztus 23.

Budapest

Halálozási adatok

2006. február 1.

Budapest


Család

Sz: Borsa (Janits) Károly (1889–1957), Szilassy Sarolta (1892–1978). F: Mikó Ilona (1920–1994). Testvére: Borsa Gedeon (1923–) irodalomtörténész. Leánya: Borsa Judit (1948–) vegyészmérnök, egyetemi tanár; fia: Borsa Iván (1951–) jogász.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a történelemtudomány doktora (a kandidátusi fokozat megkerülésével, 1989).

Életút

A Fővárosi Levéltár tisztviselője (1940–1942), a Magyar Országos Levéltár (MOL) segédőre (1942–1945), a Levéltár teljes iratanyagát érintő, mentési–helyreállítási munkák vezetője (1945–1950). A Levéltárak Országos Központjának (LOK) vezetője (1950–1957), a MOL Mikrofilmosztályának vezetője (1958. jan. 1.–1977. dec. 31.), nyugdíjas szaktanácsadója (1978–1993); közben az iratrestauráló és a könyvkötő műhely vezetője is (1960-tól), majd a levéltár főigazgató-helyettese (1964-től). Az ELTE BTK Levéltár Tanszékén a latin oklevél-olvasási gyakorlatok (1949–1953), majd a paleográfia előadója (1978–1980).

Középkori magyar történelemmel, annak levéltári forrásaival foglalkozott; tevékenysége alapvető jelentőségű a középkori oklevéltan, a forráskritika és -kiadás, ill. a 20. sz.-i levéltárügy területén. Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett a Szentpétery Imre (1878–1950) által szerkesztett Kállay-oklevéltár munkálataiban, később elkészítette az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke sorozat IV. László- és III. András-kori köteteit, ill. irányította a Zsigmond-kori oklevéltár munkálatait. A magyar medievisztika történetében elsőként foglalta össze a középkori oklevelek regesztázási szabályzatát (több ezer regeszta készítésének tapasztalata alapján, 1946-ban). Kidolgozta a MOL mikrofilm-nyilvántartási rendszerét, elkészítette a Mikrofilmtár első fond- és állagjegyzékét. Megszervezte és megvalósította, hogy a MOL eredetiben vagy mikrofilmen őrzött Mohács előtti iratanyaga egységes rendszerben, fényképmásolatban álljon a kutatás rendelkezésére. Tevékenysége eredményeképpen 300 ezernél több, Mohács előtti iratszöveg legfontosabb adatai az Interneten is hozzáférhetőek (1997-től).

Elismertség

A párizsi békeszerződés levéltári, könyvtári és múzeumi cikkelyének végrehajtásáról tárgyaló magyar delegáció tagja, majd vezetője (1956. szept.–1958. jún.). Az első európai levéltári konferencia elnöke (1985). A Nemzetközi Levéltári Tanács mikrofilmbizottságának tagja (1967–1980), t. tagja (1984). A Balkán történeti forrásaival foglalkozó információs központ (Centre international d’information sur le sources de l’histoire Balkanique et Méditerranéenne, CIBAL) alapító tagja és a levéltári- és mikrofilm-bizottság vezetője (1976–1986).

Elismerés

Munka Érdemrend (1956), Munka Érdemrend (arany, 1978).

 

Eötvös József-koszorú (1997).

Főbb művei

F. m.: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevélkiadó működése 1526-ig. Egy. doktori értek. Janits Iván néven. (Bp., 1940)
A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből. (Levéltári Közlemények, 1942–1945)
A kaposszerdahelyi pálos kolostor középkori oklevelei. (Regnum, 1944–1946)
A középkori oklevelek regesztázása. – A Kölcsey-család levéltárának középkori oklevelei. (Levéltári Közlemények, 1946 és külön: Bp., 1946)
A magyar levéltárügy helyzete a Horthy-korszakban és a felszabadulás után. (Levéltári Közlemények, 1954)
Az egyházi levéltárak helyzete a Magyar Népköztársaságban. (Levéltári Híradó, 1956 és franciául: Archivum, 1954)
A magyar levéltárügy új főfelügyeleti hatósága. (Levéltári Híradó, 1956)
A magyar levéltárügy helyzete a felszabadulás után. (Bp., 1956 franciául, németül és oroszul)
A magyar levéltárügy irányításának újjászervezése. (Levéltári Híradó, 1957)
A Magyar Országos Levéltár filmtárának állománya. (Levéltári Híradó, 1959)
A családi levéltárak szerkezeti problémái. (Levéltári Közlemények, 1961)
III. Béla 1177. évi könyvalakú privilégiuma az aradi káptalan számára. (Levéltári Közlemények, 1962)
A technika fejlődése és a levéltárak. (Levéltári Közlemények, 1963)
A német Külügyminisztérium levéltára. (Levéltári Szemle, 1964)
A Hunyadi-család levéltárának története. (Levéltári Közlemények, 1964
rövidítve és németül: Archivalische Zeitschrift, 1966)
A Magyar Országos Levéltár biztonsági filmtára az Esztergomi Állami Levéltárban. (Levéltári Szemle, 1965)
Személyi levéltári fondok a Szovjetunió állami gyűjteményeiben. (Levéltári Szemle, 1966)
Mikrofilm-publikáció: forráspublikáció mikrofilmen. (Levéltári Közlemények, 1968)
A levéltári szintek kérdéséhez. – A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára. 1. A gyűjtemény kialakulása. (Levéltári Közlemények, 1969)
Az egyházi levéltári anyag nyilvántartása a Szerb Vajdaságban. (Levéltári Szemle, 1970)
A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára egyes adatainak gépi segítséggel történő feldolgozása. (Levéltári Közlemények, 1971)
A magyar medievisztika forráskérdései: medievisztika és levéltári anyag. – A fototechnika alkalmazása a levéltárakban. (Levéltári Közlemények, 1973–1974)
Törekvések a gépi adatfeldolgozás alkalmazására a levéltári szolgálatban. – A levéltári-irattári mikrofilmezés szervezési kérdései. (Levéltári Szemle, 1975)
Az új eszközök alkalmazása a levéltárakban. A szocialista országok levéltári igazgatóságai vezetői 1976 márciusában, Ulánbátorban tartott 5. konferenciája részére készült magyar referátum. (Levéltári Szemle, 1976)
Legal Validity of Microfilms. (UNESCO Bulletin for Libraries, 1976)
A mikroképtechnika hazai bevezetéséhez szükséges jogi szabályozás a külföldi tapasztalatok figyelembe vételével. Elemző tanulmány. Bacsó Jenővel, Schelnitz Györggyel. (Az OMFB kiadványa. Bp., 1977)
A technikai fejlesztés feladatai. (Levéltári Szemle, 1977)
A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei. 1–2. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1978–1979 és külön: Kaposvár, 1979)
Az Országos Levéltár épületei. 1874–1974. (Levéltári Közlemények, 1979)
A levéltári mikrofilmezés Magyarországon. (Kép- és Hangtechnika, 1979)
Egy középnemesi család a középkorban, Somogyban. Az Antimus család, elődei és rokonai. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1980)
A Mohács előtti megyei archontológia ügye. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Bp., 1980)
A nemesi előnév. (Névtani Értesítő, 1981)
Mikrofilmezési alap nemzetközi levéltári jogviták csökkentése érdekében? (Levéltári Szemle, 1981)
Az iratfényképezés a Magyar Országos Levéltárban. 1899–1974. – A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményei. 1882–1892. (Levéltári Szemle, 1982)
Somogy középkori alispánjai. A Mohács előtti megyei archontológia ügye. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1982)
A Somogyi Levéltár Mohács előtti oklevelei. (Somogy Megyei Levéltár, 1983)
Levéltári mikrofilmezés. Összeáll. M. Román Évával. (Levéltári módszertani füzetek. 1. Bp., 1983)
Somogy vármegye címereslevele és pecsétje. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1984 és külön: Kaposvár, 1984)
A szenyéri uradalom Mohács előtti iratanyagának vizsgálata. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Szerk. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp., 1984)
Az első európai levéltári konferencia. (Levéltári Szemle, 1985)
A hungarikakutatás aktuális kérdései. (Levéltári Szemle, 1986)
Vas vármegye címere. (Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szombathely, 1986)
A szenyéri várkastély öt leltára a XVI. századból. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1986)
A hiteleshelyi eljárás helyszínén készült feljegyzés. (Levéltári Közlemények, 1987)
Csepelyi falukép. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1987)
A magyar medievisztika levéltári forrásbázisa. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1987)
Die Fotosammlungen von Dokumenten zur ungarischen Geschichte bis 1526 im Nationalarchiv Budapest. (Fotographische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa. I. köt. Sigmaringen, 1989)
Turóc vármegye ispánjai és alispánjai 1526-ig. – Benlich Máté belgrádi püspök jelentése a török hódoltság katolikusairól. Tóth István Györggyel. (Levéltári Közlemények, 1989)
A levéltári forráspublikáció és a visszaemlékezés. (Levéltári Szemle, 1990)
A megyei levéltárak és a megyék középkori oklevelei. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1990)
A gobornoki, majd belosovci Kerhen család történetéhez. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1991)
A levéltári kutatás szabályozásához. G. Vass Istvánnal. (Magyar Tudomány, 1992)
Középkori oklevelek egyes adatainak gépi feldolgozása a Magyar Országos Levéltárban. 1–2. (Levéltári Szemle, 1992)
Az Antimus család. 1–3. (Turul, 1992–1993)
A Mérey család levéltára. 1265–1526. Forrásközlés. 1–3. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1992–1994)
Irattípusok a középkori Magyarországon. (Levéltári Közlemények, 1993)
Megyei levéltári fondképződés a 14. században. (Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993)
Az örökjog. (Levéltári Szemle, 1993)
Ember Győző, a levéltáros. (Levéltári Közlemények, 1994)
A zágrábi püspökség prédiálisai a XV. század elején. (Levéltári Közlemények, 1995)
Az archeiontól a Janus-arcig. (Magyar Tudomány, 1995)
A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. Forrásközlés. 1–8. (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1995–2002)
A Magyar Országos Levéltár és a Zsigmond-kori Oklevéltár. (Levéltári Közlemények, 1996)
A Magyar Országos Levéltár középkori gyűjteményi. (Erdélyi Múzeum, 1996)
A királyi ember és a hiteleshelyi küldött melléktevékenysége Leleszen. (Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996)
Ügyintézési törekvések a leleszi hiteshelyen a XIV. és a XV. század fordulóján. (Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történész professzor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Bp., 1997)
A Zsigmond-kori Oklevéltár és az idők változásai. (Hadtörténelmi Közlemények, 1998)
Kecskeméti Károly első találkozása a Nemzetközi Levéltári Tanáccsal. 1956. jún. (Levéltári Szemle, 1999)
A középkori oklevelek regesztázása. (Forráskiadási szabályzatok. Szerk. Bárdi Nándor és Pándi Lajos. Szeged, 2000)
A hiteleshelyekről. („Magyaroknak eleiről.” Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2000)
Emlékezések. 60 év levéltárban. (Levéltári Közlemények, 2000)
A kancelláriai aprómunkától a gátlástalan birtokosig. (Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Bp., 2001)
Identitászavar és levéltárosképzés. (Levéltári Szemle, 2001)
szerk.: Szentpétery Imre irodalmi munkássága. Összeáll. Janits Iván néven. (Szentpétery Imre Emlékkönyv. Bp., 1938)
A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. köt. Többekkel. (Bp., 1943)
Jobbágylevelek. Többekkel. (Bp., 1951)
Történeti segédtudományi alapismeretek. 1–2. Összeáll. Bottló Bélával, Ila Bálinttal. (Levéltári szakmai továbbképzés. Felsőfok. 5. Bp., 1959–1963)
Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1960. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 11. Bp., 1960)
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. köt. 2–3. füzet. 1272–1290. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával. (Bp., 1961)
4. füzet. 1290–1301. (Bp., 1987)
Csehszlovákiai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1963. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 19. Bp., 1963)
Jugoszláviai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1963. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 21. Bp., 1963)
Romániai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1964. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 28. Bp., 1964)
Külföldi levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1965. jan. 1-jén. Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia kivételével. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 34. Bp., 1965)
Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában, 1960. jan. 1-jén. Repertórium. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 46. Bp., 1969)
Magyar Országos Levéltár. A Mohács előtti gyűjtemény. Összeáll. (Levéltári Leltárak. 54. Bp., 1972)
A Szent-Ivány-család levéltára. 1230–1525. Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 14. Bp., 1988)
A Balassa-család levéltára. 1193–1526. Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 18. Bp., 1990)
A Justh-család levéltára. 1274–1525. (Bp., 1991)
Az Abaffy család levéltára. 1247–1515. – A Dancs család levéltára. 1232–1525. – A Hanvay család levéltára. 1216–1525. Ila Bálint kézirata alapján sajtó alá rend. B. I. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. 2. Forráskiadványok. 23. Bp., 1993)
Zsigmond-kori oklevéltár. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk. C. Tóth Norberttel. III. köt. 1411–1412. (Bp., 1993)
IV. köt. 1413–1414. (Bp., 1994)
V. köt. 1415–1416. (Bp., 1997)
VI. köt. 1417–1418. (Bp., 1999)
VII. köt. 1419–1420. (Bp., 2001)
VIII. köt. 1421. (Bp., 2003)
IX. köt. 1422. (Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: Judák Margit: B. I. szakirodalmi munkássága. (Levéltári Közlemények, 1992)
Tanulmányok B. I. tiszteletére. Szerk. Csukovics Enikő. (Bp., 1998)
C. Tóth Norbert: B. I. (Századok, 2006)
Csukovics Enikő: B. I. (Levéltári Közlemények, 2006)
Körmendy Lajos: B. I. (Levéltári Szemle, 2006)
Jakó Zsigmond: B. I. (Erdélyi Múzeum, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője