Bartoniek Emma
Bartoniek Emma

2021. szeptember 24. Péntek

Bartoniek Emma

történész, bibliográfus

Születési adatok

1894. november 28.

Budapest

Halálozási adatok

1957. május 31.

Budapest


Család

Sz: Bartoniek Géza (1854–1930) pedagógus, fizikus, Szumrák Ilona. Testvére: Bartoniek Emil (1889–1915) fizikus, tanársegéd elesett az I. vh.-ban.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1917).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Széchényi Könyvtára, ill. az OSZK gyakornoka, könyvtárnoka (1916–1934); közben a bécsi Magyar Történeti Intézet vendégkutatója (1925–1926), az OSZK Kézirattára vezetője (1934–1945), a II. vh. után állásából elbocsátották (1945). Középkori, elsősorban Árpád-kori magyar történelemmel fogl., Feldolgozta az Árpád-kori királykoronázások történetét, vizsgálta a 10–13. sz. magyarországi trónöröklés problémáit. Jelentős középkori történeti forrásközlő és -kiadó tevékenysége, különösen értékesek az Árpád-kori első magyar törvényekkel és legendákkal kapcsolatos megállapításai. Kiadta az OSZK Kézirattára kódexeinek katalógusát.

Elismertség

A Magyar Történeti Társulat (1933-tól), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság választmányi tagja (1935-től).

Főbb művei

F. m.: A koronázási eskü fejlődése 1526-ig. Egy. doktori értek. is. (Századok, 1917)
A magyar királyválasztáshoz. (Századok, 1923)
Az Árpádok neve. (Minerva, 1924)
Az Árpádok ércpecsétei. (Turul, 1924)
Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok, 1926)
Mohács Magyarországa. Báró Burgio pápai követ jelentései. Ford., a bevezető tanulmányt írta. (A Napkelet könyvtára. 12. Bp., 1926)
Magyar történeti forráskiadványok. Összeáll. (Bp., 1929
hasonmás kiad.: A magyar történettudomány kézikönyve. Bp., 1987)
A középkor. (Kincsestár. 14. Bp., 1933)
Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok, 1934)
Szent István törvényeinek XII. századi kézirata. Az Admonti Kódex. Ford., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1935
hasonmás kiad.: 1988)
Szociális problémák az Árpád-korban. (Domanovszky Sándor Emlékkönyv. Bp., 1937)
A Knauz-féle krónika és a vele kapcsolatos krónikák. – Szent István legendái. – Szent Imre legendája. – Szent László két legendája. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta. (Scriptores rerum Hungaricarum. II. Bp., 1938
hasonmás kiad.: 1939)
A magyar királykoronázások története. (Bp., 1939
hasonmás kiad., szerk. és az előszót írta: Kardos József, 1987)
Codices latini medii aevi Bibliothecae Musaei Nationalis Hungarici. I. Codices latini medii aevi. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1940)
Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Szerk. Ritoók Zsigmond. A bevezető tanulmányt Klaniczay Tibor írta. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Csapodi Csaba: B. E. (Magyar Könyvszemle, 1957)
Mezey László: B. E. (Századok, 1958).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013