Balázs Ferenc
Balázs Ferenc

2024. július 25. Csütörtök

Balázs Ferenc

költő, író, utazó

Születési adatok

1901. október 24.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1937. május 22.

Mészkő, Torda-Aranyos vármegye


Család

Sz: Derzsi Mária. Apja postatisztviselő volt.

Iskola

Kolozsvárott éretts. (1919), a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémia hallgatója (1919–1923), egyházi ösztöndíjjal Oxfordban és Berkelyben (USA) tanult (1923–1924), az USA-ból egész Ázsiát (Japán, Korea, Kína, Hong-kong, India stb.) beutazva tért haza (1924–1928).

Életút

A székelykeresztúri unitárius főgimnázium ún. felügyelő tanára (1928–1930), majd a mészkői gyülekezet lelkésze (1930–1937). Autóval bejárta az Egyesült Államokat, ahol a hátrányos helyzetű népcsoportok (indiánok, feketék) helyzetét tanulmányozta. Hazatérőben először Japánba hajózott, ahol a béke eszméjéről tartott előadásokat. Felkereste Koreát, onnan Pekingbe ment, majd Hongkongban szállt partra. Bejárta Szingapúrt, Burmát, hosszabban időzött Indiában, ahol elzarándokolt Kőrösi Csoma Sándor sírjához, találkozott Rabindranath Tagoréval és Mahatma Gandhival. Karachin, Bagdadon, Damaszkuszon és a Szentföldön átutazva tért haza (1924–1928). Úti élményeit kötetbe rendezte (Bejárom a kerek világot, 1929). Hazatérése után pedig néhány évvel megírta útirajzának „ikerkönyvét” a Rög alatt c. önéletrajzi elbeszélését (1936). A Rög alatt tekinthető az erdélyi szociográfia nyitó kötetének, amelyben megírja, hogyan próbálta átültetni a gyakorlatban a világjárása során szerzett tapasztalatait (pl.: cséplőgép vásárlása; újmódi oktatási eljárások bevezetése; újtípusú egyesületek alapítása; népfőiskola szervezése stb.). Pályafutása szépíróként és az erdélyi irodalom szervezőjeként indult, később a társadalmi megújulásért, a népművelésért munkálkodott. Dániai mintára négyéves falufejlesztő programot indított el Mészkőn, létrehozta a Vidékfejlesztő Szövetkezetet, színjátszócsoportot, dalárdát alapított, életét a közösség szolgálatának szentelte. Otthona, Mészkő ugyanakkor a fiatal erdélyi írók állandó találkozóhelyévé vált. A marosvécsi helikoni találkozók résztvevője és előadója (1932–1936). Betegágyba kényszerülve (1936) visszatért az irodalomhoz, korai halálát tüdőbaj okozta.

Emlékezet

Halála után munkatársa, Pálfi Miklós tordaszentmihályi földműves színdarabban emlékezett meg róla (Útépítők, 1938). Emlékét Vásárhelyi Miklós is drámában örökítette meg (Balázs Ferenc, 1973). A mészkői unitárius templom kertjében szobra és kopjafája őrzi emlékét. Róla nevezték el a mészkői Balázs Ferenc Ifjúsági Egyesületet és a Balázs Ferenc Énekkart. Születésének 100. évfordulóján centenáriumi emlékünnepségeket rendeztek Kolozsvárott és Mészkőn (2001).

Szerkesztés

Első írásai a Remény c. diáklapban, a későbbiek a Korunkban, a Falvak Népében, a Keleti Ujságban jelentek meg. Az Erdélyi Fiatalok és a Kévekötés c. lapok alapító munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Mesefolyam. (Szatmár, 1922)
Bejárom a kerek világot. Útirajz. 1923–1928. A rajzokat Tóth István készítette. (Kolozsvár, 1929
új kiad. Bukarest, 1975 és Bp., 1999
Zeusz Könyvek – Világjárók. Bp., 2002)
Ifjúsági daloskönyv. Mikó Imrével, Szent- Iványi Sándorral. (Kolozsvár, 1931)
Aranyosszéki tervek. Röpirat szövetkezetekről. (Torda, 1933)
Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi múltjából. Többekkel. (Kolozsvár, 1934)
Közérthető evangélium. (Torda, 1936
3. kiad. Kolozsvár, 1996)
A rög alatt. Önéletrajz. (Torda, 1936
4. kiad. Bp., 1943
5. kiad. 1948
új kiad. 2002)
Zöld árvíz. Reg. (Erdélyi Szépmíves Céh. Kolozsvár, 1936?
2. kiad. 1937)
Mesék. Utószó Marosi Ildikó. (Bukarest, 1973)
Bejárom a kerek világot. Útirajz. 1923–1928. A bevezető tanulmányt Mikó Imre írta. (Bukarest, 1975)
A rög alatt. A szöveget gondozta Szőcs Katalin. (Marosvásárhely, 1998)
Bejárom a kerek világot. – A rög alatt. (Bp., 1999)
„Csillaghoz kötött szekerünk”. B. F. levelei Christine Frederiksenhez. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt írta Vallasek Júlia és Vallasek Márta. (Kolozsvár, 2002).

Irodalom

Irod.: Balogh Edgár: A mészkői négyéves terv. (Brassói Lapok, 1928. máj. 26.)
Iván László: Új apostol új bibliája. (Unitárius Értesítő, 1936)
Jancsó Béla: B. F. (Ellenzék, 1937. máj. 25.)
Kiss Elek: B. F. (Unitárius Közlöny, 1937)
László Dezső: B. F. (Pásztortűz, 1937)
Tamási Áron: Búcsú a mészkői sírnál. (Erdélyi Helikon, 1937)
Agárdi Ferenc: A nagyvilág magyar vándorai. (Bp., 1955)
Mikó Imre: Rög és nagyvilág. (Korunk, 1967)
Bözödi György: B. F. leveleiből. (Korunk, 1971)
Lőrinczi László: B. F. (Keresztény Magvető, 1971)
Kicsi Antal: B. F. (Brassói Lapok, 1973. 20–22.)
Dobai István: Emlék B. F.-ről. (Keresztény Magvető, 1977)
Mikó Imre–Kicsi Antal– Horváth Sz. István: B. F. Monográfia. (Bukarest, 1981)
Kálmán Gyula: B. F., a húszas évek erdélyi világjárója. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1987)
Kálmán Gyula: B. F. (Honismeret, 1988)
Kósa Károly: A Hurkalyuki Társaságtól a Vidékfejlesztő Szövetkezetig. (Jászkunság, 1994)
Beke György: Mészkő és a nagyvilág. (Magyar Szemle, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője