Bakos Miklós
Bakos Miklós

2023. december 9. Szombat

Bakos Miklós

vegyészmérnök, numizmatikus

Születési adatok

1926. január 19.

Balatonfüred, Zala vármegye

Halálozási adatok

2012. szeptember 12.

Veszprém

Temetési adatok

2012. szeptember 25.

Balatonfüred


Család

Sz: Bakos Lajos (†1934) tisztviselő, Kenyeres Julianna tanítónő. F: 1955–1968: Nikell Andrea kirakatrendező. Elvált. Testvére: Bakos Ákos, az OTP Veszprém megyei alközpontjának munkatársa.

Iskola

Elemi iskoláit Komáromban és Balatonfüreden végezte, a veszprémi Kegyestanítórendi R. K. Gimnáziumban ógöröggel kiegészített érettségi vizsgát tett (1944). A BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1950), a kémiai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1982).

Életút

A Péti Nitrogénművek (1947–1948), a Hungária Vegyiművek kutatómérnöke (1949), a Szerves Vegyipari Kutató Intézet tud. munkatársa (1950–1956). A Vegyiműveket Tervező Vállalat Kísérleti Létesítmények Főmérnökség főtechnológusa (1956–1959), a Szerves Vegyipari Osztály vezetője (1959–1964). A Vegyipari Tröszt főtechnológusa (1964–1967), a Magyar Vegyipari Egyesülés Mérnöki Iroda műszaki tud. tanácsadója (1968–1972); közben a Nancyi Egyetem Vegyészmérnöki Karán ösztöndíjas vendégkutató (1970). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Vegyipari Műveleti Tanszékének egy. tanára és a Vegyipari Rendszertechnikai Intézet megszervezője és első igazgatója (1972. júl. 1.–1989. dec. 31.). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Kémiai reaktorok, elsősorban a kontakt katalitikus hidrogénező reaktorok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Vizsgálta a kémiai reaktorok modellezésének kérdéseit a hasonlóságelmélet segítségével. Arányosságokat vezetett le a reakciókinetikai és hőátviteli összetett hasonlóság esetére, mind a hőmérsékleti azonosság megtartása, mind feladása esetén. 1972-től numizmatikai kutatásokat is folytatott. Feldolgozta a magyarországi és a fontosabb külföldi múzeumok gyűjteményi és leletanyagában található viminaciumi és daciai koloniális vereteket és elkészítette a pénzek korpuszát. Tevékeny részt vállalt a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) újjáalakításában (1988). Az MCSSZ Országos Intézőbizottságának tagja (1989–1991) és ún. öregcserkész vezetőtiszt (1989–1992). Újra megszervezte a 100/ö Központi Öregcserkész Csapatot, ennek parancsnoka, majd örökös tb. parancsnoka (1990-től). Numizmatikusként a magyar cserkészjelvények történetével is foglalkozott, ill. megtervezte az MCSSZ Újraalakulási Díszjelvényét (1991). Vizsgálta még a Foederatio Emericana történetét és jelvényeit.

Emlékezet

Az MTA Reakciókinetikai és Katalízis Munkabizottsága (1960-tól), Vegyipari Műveleti Bizottsága tagja (1964-től). A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Archeometriai Munkabizottsága alapító elnöke (1982-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) elnökségi tagja (1985-től). A Magyar Numizmatikai Társulat választmányi tagja (1976–1988), alelnöke (1991–1994), elnöke (1994-től). A European Federation of Chemical Engineering, a londoni Chemical Society tagja (1955–1969). A Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte tagja (1974-től).

Elismertség

A Mérnök és Technikus Szakszervezet Műegyetemi Csoportja, ill. a Műegyetemi MEFESZ tagja (1947–1950). A Magyar Piarista Diákszövetség alapító és választmányi tagja (1988-tól). A Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja (1995-től), ún. commendatore-ja (1997-től).

Elismerés

Pro Bibliotheca in Monte Sacro Pannoniae (2000).

Szerkesztés

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztője (1961–1969), szerkesztőbizottságának tagja (1970-től), ill. a Reaction Kinetics and Catalysis Letters c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1972–1989). Népszerű természettudományi dolgozatai a Búvár c. lapban jelentek meg (1941–1944).

Főbb művei

F. m.: A lidércfény. (Búvár, 1942)
Cellulóznitrátok. (Búvár, 1943)
Organikus gázreakciók entrópiaváltozásának számítása közelítő módszerrel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1953)
Termodinamikai közelítő számítási módszerek az organikus kémiában. Kismonográfia, 11 ábrával. (A Szerves Vegyipari Kutató Intézet kiadványai. Bp., 1954)
Összefüggés a kritikus térfogat, a molrefrakció és a parachor között. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1954)
Töltött oszlopokban végbemenő folyamatok. Pászthory Imrével, Schügerl Károllyal. 85 ábrával. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1954)
Reaktorok vizsgálata. 1–5. füz. Pászthory Imrével, Schügerl Károllyal. (A Szerves Vegyipari Kutató Intézet kiadványai. Bp., 1954–1956)
Anyagátviteli és hidrodinamikai számítások és mérések vizes ammónia-mosótoronyban. Pászthory Imrével, Schügerl Károllyal. (A Szerves Vegyipari Kutató Intézet kiadványai. Bp., 1956)
Készülék primer aminok meghatározására. (Analitikai Közlemények, 1956)
Izotópok alkalmazása a szerveskémiában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1957)
A kritikus térfogatról. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Heterogén katalitikus reaktorok modellezésének egyes kérdései. (Magyar Kémikusok Lapja, 1958)
A fluidizáláshoz szükséges legkisebb sebesség meghatározása. Guman Jenővel. – Fluidizált ágyak hőátadási tényezőjének meghatározása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
Bevezetés a termosztatikába 1–4. (Magyar Kémikusok Lapja, 1962)
A kontakt-katalitikus reaktorok elméletének fejlődése és jelenlegi állása. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Fizikai kémia. (Vegyészek zsebkönyve. Bp., 1963)
Determination of the Heat of Evaporation. (British Chemical Engineering, 1963)
Vegyészmérnöki számítások a petrolkémiában. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
Az új nemzetközi mértékrendszer bevezetéséről. (Magyar Kémikusok Lapja, 1964)
A ‘hőmérséklet,’ ‘hőfok’ fogalmakról. – A ‘szakaszos, folyamatos, folytonos’ fogalmakról. – A ‘konverzió,’ ‘hozam’, ‘termelés’ fogalmakról. – Kísérleti kontakt-katalitikus reaktorok. 1–2. (Magyar Kémikusok Lapja, 1965)
Kontakt-katalitikus hidrogénező reaktorok vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1967)
Bemerkungen über die kritischen Volumina homologer Verbindungen. (Zeitschrift für Chemie, 1968)
Reaktortechnika és reaktorok. (Magyar Kémikusok Lapja, 1968)
Háromfázisú reaktorok. 1–5. Charpentier, Jean-Claude-dal, Midoux, Noëllel (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971–1973)
Vegyipari termelési folyamatok irányítása. Egy. jegyz. Szatmári Gáborral. (Veszprém, 1975)
A nemzetközi mértékegység-rendszerre – SI – való áttérés. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979)
Mechanikai és anyagátadási műveletek. (Magyar Kémikusok Lapja, 1980)
Katalitikus gáz–folyadék-reaktorok. Doktori értek. (Bp., 1980)
Liquid Phase Axial Mixing in Packed Bed Gasliquid Reactors with Co-current Downward flow. (Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 1981)
Reaktorok. (Magyar Kémikusok Lapja, 1995)
szerk.: Üzemi vegyészek kézikönyve. (Bp., 1962
3. kiad. 1964)
A vegyészmérnöki tudomány klasszikusai. Vál. tanulmányok. Vál., a bevezetést írta László Antallal. (Bp., 1971)
Emlékkönyv a veszprémi Kegyestanítórendi Gimnázium alapításának 275. évfordulójára. 1711–1986. Szerk. Többekkel. (Bp., 1989)
ford.: Majewski, Janusz–Psarski, A.: Vegyipari nomogramok. Ford. és kiegészítette. A nomogramgyűjteményt összeáll. Gloetzer Józseffel. (Bp., 1959)
Treybal, R. E.: Diffúziós vegyipari műveletek. (Bp., 1961)
numizmatikai és egyéb művei: Adatok a viminaciumi koloniális pénzverés kérdéséhez. (Numizmatikai Közlöny, 1977/78)
Laser Microspectrochemical Analysis of Roman Coins Minted from Copper Alloys in Vinimacium. Gegus Ernővel. (Acta Archaeologica, 1979)
A viminaciumi koloniális pénzverés néhány kérdése. (A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve. 1977. Bp., 1982)
Az első tetrarchia follisai. (Az Érem, 1983 és A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve. 1979. Bp., 1984)
A római bélelt denariusok – subaeratusok – készítésének technikájáról. – Kelta subaeratus ezüstpénz.– I–III. századi római subaeratus ezüstpénzek anyaga. (Numizmatikai Közlöny, 1983/84)
Régészeti leletek összehasonlító vizsgálata lézer-mikroszínképelemzési összetétel-meghatározás alapján. Többekkel. (Iparrégészet, 1984)
Magyar cserkészkitüntetések és emlékjelvények. (Az Érem, 1985)
Philippus Arabs és Philippus Iunior AN IIII datálású viminaciumi koloniális veretei. – II. Rákóczi Ferenc rézpénzeinek arany-, ezüst- és ólomveretei. Többekkel. (Numizmatikai Közlöny, 1985/86)
Chemical Analysis of the Silver Coins of King St. Stephen. Borszéki Jánossal. – Laser-microspectrochemical Analysis of Some Hungarian Gold Coins. Gegus Ernővel. (Archaeometrical Research in Hungary. Bp., 1988)
Késő bronzkori fémleletek lézer-mikrospektrokémiai vizsgálatának eredményei. Borszéki Jánossal. (Pápai Múzeumi Értesítő, 1989)
A 126. számú Szent Imre Cserkészcsapat története. (A Veszprémi Kegyes Tanítórend Gimnáziumának Évkönyve, 1989)
Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn. 1. Bd. Komitat Fejér. Többekkel. (Bonn, 1989)
2. Bd. Komitat Győr-Moson-Sopron. Lányi Verával, Torbágyi Melindával. (Győr, 1993)
A Foederatio Emericana. (Schwartz Elemér emlékére. Szerk. Mollay Károly. Bp., 1991)
Római éremleletek Esztergomban a 18. században. (A Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 1992)
Sylloge Nummorum Graecorum, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. Vol. II. Dacia-Moesia Superior. (Milano, 1994)
Röhmische Münzfunde in Esztergom – Gran/Ungarn – im 18. Jahrhundert. (Schweizer Münzblatter, 1995)
Pénzötvözetek az ókortól napjainkig. (Természet Világa, 2003)
A „falusi” cserkészjelvény. (Éremtani Lapok, 2004)
A Magyar Cserkészszövetség újraalakulási díszjelvénye. (Éremtani Lapok, 2005)
Magyar cserkész érdemérmek az I. világháborúban. – Kiegészítés a Foederatio Emericana érmeihez. (Az Érem, 2005)
Egy francia templomos lovagrendi udvarház leltára. (Miles Christi, 2006)
A Nyugat-magyarországi Cserkészszövetség díszjelvényei és emlékérmei. 1922–1930. (Az Érem, 2006)
A Magyar Cserkészleány Szövetség kitüntetései. – A Magyar Cserkészszövetség tiszteletjelvénye külföldieknek. (Éremtani Lapok, 2006)
Öregcserkész jelvények. – A „mintacserkész-őrszem” jelvény a magyar cserkészet őskorában. (Éremtani Lapok, 2007)
Az „Ezüst farkas” és a „Bronz farkas” cserkészkitüntetés. (Éremtani Lapok, 2008)
Magyar cserkész emlékérmek. 1–5. (Az Érem, 2007–2009)
Magyar cserkészjelvények a Szövetség első korszakából. (Az Érem, 2009)
Légrády Sándor, az ötvösművész és cserkész. (Bélyegvilág, 2012). szabadalmai: Eljárás ciklohexán előállítására. Többekkel. (1969)
Sztatikus térbeli keverőelem, valamint ilyent tartalmazó keverőszerkezet. (1982).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. Bp., 1986)
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. I–II. köt. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Kortárs numizmatikusaink munkái. B. M. (Éremtani Lapok, 2010)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője